MENY

Saksliste og vedlegg til møte i Styret for Universitetet i Stavanger 15. februar 2011

Det holdes møte i styret for UiS tirsdag 15. februar kl. 09.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Saksliste og vedlegg til styremøtet 15. februar 2011 (ta kontakt med dokumentsenteret hvis du ønsker å se sakslista)

Informasjonsutveksling

 • US 1/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • US 2/11 Godkjenning av møtebok 25. november 2010
 • US 3/11 Foreløpig årsregnskap for 2010
 • US 4/11 Endelig fordeling statlig finansiering 2011
 • US 5/11 Studieportefølje og søknad om utredning om oppretting, omstrukturering og sammenslåing av studier
 • US 6/11 Etablering av bachelorprogram i rettsvitenskap
 • US 7/11 Navneendring ved Det humanistiske fakultet - Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
 • US 8/11 Sammensetning av innstillingsutvalg ved ansettelse av instituttledere-/senterledere
 • US 9/11 Ny styringsordning - midlertidig vitenskapelig ansattes deltakelse i institutt-/senterstyrer
 • US 10/11 Utlysning av stilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiS - Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • US 11/11 Ny utlysning av stilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag - Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • US 12/11 Ny utlysning av stilling som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi - Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
 • US 13/11 Ansettelse i åremålsstilling av dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
 • US 14/11 Ansettelse i åremålsstilling som universitetsdirektør
 • US 15/11 Valg og oppnevning av styremedlemmer
 • US 16/11 Tildeling av graden philisophiae doctor - Olga Gjerald
 • US 17/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Liang Yan
 • US 18/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Bjarte Reidar Furnes
 • US 19/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Marie von der Lippe
 • US 20/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kjersti Lundetræ
 • US 21/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Riana Steen
 • US 22/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Unn Højgaard á Lað
 • US 23/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Terje Leenhart
 • US 24/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Thor Erik Nøkland
 • US 25/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Inga-Britt Lindh
 • US 26/11 Årsmelding for Klagenemnda
 • US 27/11 Studentboliger fram til 2020
 • US 28/11 Fullmaktsaker
 • Fullmaktssaker (O)
 • US 29/11 Orienteringssaker
 • OS 1/11 Tilbakemelding fra styringsmøtet 15.11.10 mellom kunnskapsdepartementet, universitetet og universitetsmuseet
 • OS 2/11 Tilbakemelding fra styringsmøtet 15.11.10 mellom Kunnskapsdepartementet, universitetet og universitetsmuseet
 • OS 3/11 Referat frå møte 06.01.11 mellom HSH og UiS
 • OS 4/11 Referat fra samarbeidsmøte mellom UiS og SUS 31.01.11
 • OS 5/11 Møtebok fra Læringsmiljøutvalget 25.01.2011
 • OS 6/11 Møtebok fra Utdanningsutvalget 02.02.2011
 • US 30/11 Styrets egenevaluering
 • Eventuelt

 

Følgende saker er unntatt offentlighet:

 • US 12/11 Ny utlysning av stilling som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi - Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet – unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)
 • US 13/11 Ansettelse i åremålsstilling av dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet – unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)
 • US 14/11 Ansettelse i åremålsstilling som universitetsdirektør – unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)
 • US 30/11 Styrets egenevaluering - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §15)