MENY

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 25. november 2010

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 25. november kl 09.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Innkalling til styremøte 25.november 2010

Informasjonsutveksling:

  • StOr
  • SiS
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Ledelsen

Sak behandlet på e-post:
US 118/10: Ansettelse i åremålsstilling som museumsdirektør (V)
(Publiseres senere)

Saksliste:
US 119/10: Godkjenning av innkalling og saksliste

US 120/10: Godkjenning av møtebok 28. oktober 2010

US 121/10: Balansert Omstilling for Utvikling (V)
Vedlegg 1-5

US 122/10 Strategidokument for Universitetet i Stavanger 2011 - 2020 (V)
Vedlegg 1: Risikovurdering av strategidokumentet
Vedlegg 2: Strategidokument for UiS 2009-2020

US 123/10: Mål, planer og risikovurdering 2011 (V)
Vedlegg: Mål og planer og risikovurdering 

US 124/10: Budsjettforslag 2012 – Forslag innenfor og utenfor budsjettrammen (V)

US 125/10: Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2011 (V)
Vedlegg 1: Forslag til fordeling for 2011
Vedlegg 2: Liste over langsiktige og kortsiktige satsninger

US 126/10: Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 (V)
Vedlegg 1: Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010
Vedlegg 2: Rapport fra arbeidsgruppen

US 127/10: Etablering/omorganisering av studier (V)
Vedlegg 1: Søknad om endringer i studieporteføljen ved HF
Vedlegg 2: Møtebok Utdanningsutvalget

US 128/10: Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger 2011/2012 (V)
Vedlegg: Forslag til opptaksrammer 2011

US 129/10: Endring av navn på Institutt for økonomi og ledelse (V)
Vedlegg: Brev fra Kunnskapsdepartementet

US 130/10: Handlingsplan for forskerutdanningen ved Universitetet i Stavanger 2011-2014 (V)
Vedlegg 1: Handlingsplan for forskerutdanningen
Vedlegg 2: Referat fra møtet i Det sentrale doktorgradsutvalget

US 131/10: Samarbeid mellom Misjonshøgskolen og Universitetet i Stavanger (V)
Vedlegg: Samarbeid Det humanistiske fakultet, UiS og MHS

US 132/10: Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk (V) – unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25) 

US 133/10: Ansettelse av direktør ved UiS Pluss (V) – unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25) - saken ettersendes

US 134/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Kristine Rørtveit (V)

US 135/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Berit Berg Tjørhom (V)

US 136/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Vibeke Jensen (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 137/10: Statusrapport fra prosjektet Nettbasert språkopplæring (O)

US 138/10: Fullmaktssaker (O)

US 139/10: Orienteringssaker (O)
Vedlegg 1: Brev fra Kunnskapsdepartementet
Vedlegg 2: Protokoll - Akvamiljø A/S 
 
Eventuelt