MENY

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 26. november 2009

Det holdes møte i Styret for UiS torsdag 26. november kl. 09.00.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Innkalling og saksdokumenter:

Innkalling til styremøte 26. november 2009

Informasjonsutveksling:
· StOr
· SiS
· Tjenestemannsorganisasjonene
· Ledelsen

Presentasjon:
· Greenbook Digitalforlaget
· Sykepleie på nett

Saksliste:
US 120/09: Godkjenning av innkalling og saksliste

US 121/09: Godkjenning av møtebok og særprotokoll 21. oktober 2009

US 122/09: Balansert omstilling for utvikling (V)
Vedlegg

US 123/09: Mål og planer 2010 (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 124/09: Etablering og nedlegging av studier (V)
Vedlegg

US 125/09: Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2010 (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 126/09: Budsjettforslag 2011 – Forslag innenfor og utenfor budsjettrammen (V)

US 127/09: Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2009 med tiltaksplan for 2009/2010, årsrapport fra Læringsmiljøutvalget og årsrapporter for arbeid med kvalitet fra fakulteter og stabsenheter (V)
Vedlegg

US 128/09: Revidering av Strategidokument for UiS 2009-2020 (V)
Vedlegg

US 129/09: Økning eierandel i Prekubator (V)


US 130/09: Internasjonal virksomhet ved UiS – styrking og organisering (V)

Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 131/09: Oppnevning av vitenskapelig personale i Klagenemnda (V)

US 132/09: Anskaffelsesstrategi, handlingsplan for etisk handel og etiske retningslinjer for innkjøp (V)

Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 133/09: Innpassing av Arkeologisk Museum i Universitetet i Stavanger - statusrapport (O)

Vedlegg

US 134/09: Unntak fra 3 ukers sensurfrist høsten 2009
Vedlegg

US 135/09: Tildeling av graden philosophiae doctor - Trond Åge Langeland (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 136/09: Tildeling av graden philosophiae doctor – Trude Berg Andersen (V)

Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 137/09: Tildeling av graden philosophiae doctor – Polina Matre (V)

Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 138/09: Fullmaktssaker
Vedlegg 1 - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §25)
Vedlegg 2

US 139/09: Orienteringssaker

Vedlegg

Eventuelt.