MENY

Samarbeid for kunnskapsbyen Stavanger

Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger (UiS) har inngått en avtale som skal gi hele regionen et kompetanseløft.

Avtalen skal blant annet styrke utdanning, undervisning og forskning med tanke på fremtidig behov for kompetanse i nærings- og arbeidslivet i kommunen og regionen.

Samarbeidet skal bidra til styrket innsats om felles utviklingsoppgaver, formidling av kunnskap og kompetanse mellom partene, og til ytterligere nyskaping og regional utvikling.

Legge til rette
Aktuelle områder for samarbeid kan være utvikling av profesjonsutdanninger, etter- og videreutdanning, forskningsprosjekter, helse- og velferdstilbud og by- og regionutvikling.

– UiS er en bærebjelke i regionen. Som ordfører er jeg veldig opptatt av at vi ivaretar vertskapsrollen og legger til rette for universitetet på en best mulig måte. Vi har allerede et veldig godt samarbeid, nå løfter vi dette. Det er viktig at vi jobber strategisk sammen for å bevare og videreutvikle forskningsmiljøer og utdanningstilbud, og for at vi skal være en attraktiv studentby, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

Felles visjon
Avtalen ble signert under en høytidelig sammenkomst på Ledaal i går kveld. Rektor ved UiS, Marit Boyesen, mener avtalen er viktig for hele byen.

– Det at vi har felles visjon med vår vertskommune er en grunnleggende forutsetning for å kunne lykkes. Vi har hatt et godt samarbeid med Stavanger kommune i mange år, men det er viktig å formalisere dette samarbeidet for å synliggjøre felles mål og strategier. Gjennom denne avtalen vil vi kunne støtte opp om hverandres virksomheter, sier Boyesen.

Hun understreker at kommunen utgjør en viktig del av universitetets læringsarena.

– Mange av praksisplassene for våre studenter i profesjonsutdanningene ligger i Stavanger. Samarbeid med kommunen er også viktig når det gjelder innovasjon og næringsutvikling, sier Boyesen.

Attraktiv studentby
Et av kommunens strategiske mål er at Stavanger skal være en kunnskapsby. Det er et mål at universitetet skal ha en sentral rolle i kommunens langsiktige utvikling. Stavanger skal være en attraktiv og levende studentby, med utdannings- og forskningsmiljøer av høy kvalitet.

For å oppnå dette vil Stavanger kommune ha en aktiv rolle i utviklingen av Stavanger som student- og universitetsby, og i planleggingen av studentboliger.

Kommunen vil samarbeide om en helhetlig utbygging av universitetsområdet, og om utviklingen av infrastruktur som kan bidra til økt internasjonalisering av universitets- og forskningsmiljøene.

Samarbeidet mellom utdannings- og forskningsmiljøene, næringslivet og kommunen skal også prioriteres.

Regional forankring
UiS har som strategisk mål å fortsette tradisjonen med tett samarbeid med omgivelsene. Den regionale forankringen skal videreutvikles i årene framover gjennom arbeidet mot et stadig mer nyskapende og innovativt universitet.

I dette arbeidet står samarbeidet med et sterkt og internasjonalt rettet næringsliv, et mangfoldig kulturliv og en kompetent offentlig sektor sentralt.

Avtalen er forankret i Stavangers Kommuneplan for perioden 2010 – 2025 og i universitetets strategi for 2011-2020. Den skal evalueres hvert tredje år.