MENY

-Samfunnsvitere må bruke tall

UiS-professor Knud Knudsen tar til orde for at samfunnsvitere i større grad må bruke tall i sin forskning. I siste nummer av bladet Forskning diskuterer han og professor Kjell Salvanes, bruken av registerdata i samfunnsforskningen.

I spalten ”Ansikt til ansikt” lar Forskningsrådet sosiolog Knud Knudsen ved Institutt for medie- kultur og samfunnsfag ved UiS og samfunnsøkonom Kjell Salvanes fra Norges Handelshøyskole drøfte bruken av – eller den altfor begrensede bruken av – registerdata i samfunnsforskningen.

Ifølge de to professorene er store deler av samfunnsvitenskapen i Norge fortolkningsbasert, samtidig som vi kanskje har verdens beste registerdata.

Etterlyser empiri
– Norsk samfunnsvitenskap er blitt en fortolkningsvitenskap, hevder Kjell Salvanes.

Han synes det er for galt at ikke flere samfunnsvitere bruker empiri, når vi i Norge sitter på registre som brukt på en smart måte og gjerne i kombinasjon med andre kilder kan gi svar på det meste om de fleste.

– Viktige kilder til kunnskap er kraftig underutnyttet i Norge, mener han.

Små utvalg
Knudsen er enig med Salvanes i at deler av samfunnsvitenskap-ene er kommet inn i et feil spor, men vil gjerne nyansere bildet.

– Det drives mye god kvantitativ forskning, også i norsk sosiologi. Jeg tror ikke problemet ligger i skillet mellom kvantitativ og kvalitativ metode, begge grep er viktige. Men man har rotet seg inn i noe som er midt imellom, sier Knudsen og fortsetter:

– Det gjøres gjerne studier med svært små utvalg, der man samtidig ønsker å gjøre brede generaliseringer.

Stort potensiale
– Norske forskere gjør fortsatt for lite bruk av de store internasjonale, komparative databasene som de har tilgang til gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneneste. Statsvitere og sosiologer antar trolig at disse dataene er vanskeligere å håndtere enn de i virkeligheten er, sier han og fortsetter:

– Norske forskere kan lære mye av kryssnasjonale analyser. Her ligger en viktig utfordring for fagmiljøene.

For at Norge skal få til et skikkelig løft i anvendelsen av registerdata for forskningsformål, mener Knudsen det trengs en storstilt satsing for å heve kompetansen både når det gjelder avanserte metoder og tilrettelegging av data.