MENY

Sammenligner vindkraft i Skottland og Norge

Hvordan fremme økt utbygging av vindkraft og hvordan legge til rette for at utbyggingen også blir bredt akseptert? Janne Thygesen disputerer ved Universitetet i Stavanger fredag 17. juni.

Thygesen har sammenlignet politikken og planleggingsprosessene for vindkraft i Norge og Skottland. Skottene har hatt en raskere og større vindkraftutbygging enn Norge siden 2000, samtidig som at konfliktnivået synes å ha vært lavere.

Kostnader vs muligheter

Thygesen knytter forklaringen på at den politiske støtten og utbyggingen av vindkraft i Skottland har vært større enn i Norge til forskjeller i hvordan vindkraftsaken har blitt vinklet i de to landenes energi- og klimameldinger fra 1989-2012. Mens vindkraft i Norge i stor grad har blitt assosiert med kostnader, har de skotske regjeringene fokusert mer på mulighetene knyttet til både arbeidsplasser, klimagass-reduksjoner og økt forsyningssikkerhet. I Norge har disse positive mulighetene i stedet blitt knyttet til utbygging av gasskraft innenlands.

Verdier og tillit er viktig

I undersøkelsen av betingelser for bredt akseptable vindkraftprosjekter har Thygesen belyst det som blir kalt en «green on green»-konflikt; når verdien av uberørt natur kommer i konflikt med behovet for utbygging av ny fornybar energi som kan bidra til kutt i klimagassutslipp. Hun har studert behandlingen av to miljømessig kontroversielle vindkraftprosjekter – ett i Norge og ett i Skottland. Her finner hun at felles verdier og partenes tillit til hverandre og til planleggingsprosessen, er viktige betingelser for konfliktløsende dialog og bredt aksepterte konsesjonsbeslutninger. I Norge fant hun blant annet at de involverte miljøorganisasjonene manglet tillit til at naturverdier er avgjørende for hvorvidt prosjekter får konsesjon. Det mangler også klare ‘spilleregler’ i form av forpliktende vindkraftplaner.

I sum konkluderer Thygesen med at mangel på klare politiske visjoner for vindkraftutbyggingen og uklare spilleregler i planleggingsprosessen er viktig for å forklare en nølende og omdiskutert vindkraftutbygging i Norge.

Professor Oluf Langhelle ved UiS har vært hovedveileder, mens forskningsleder og professor II Hilmar Rommetvedt ved IRIS/UiS har vært medveileder.

Janne Thygesen (32) er forsker ved IRIS. Hun har en master i statsvitenskap fra NTNU. Thygesen er opprinnelig fra Arendal, nå bosatt i Stavanger.

Janne Thygesen

Norge mangler klare politiske visjoner for vindkraftutbyggingen, slår Janne Thygesen fast i sin doktoravhandling.