MENY

Sammensetning av nye styrer ved UiS

UiS-styret vedtok i hovedsak rektoratets forslag til hvordan de nye styrene ved UiS skal settes sammen.

I sitt forrige møte vedtok universitetsstyret å opprette egne styrer på lavere nivå i organisasjonen. Hvert fakultet og institutt, pluss Arkeologisk Museum, Senter for atferdsforskning og Lesesenteret, skal nå få egne valgte styrer.

Etter at dette vedtaket ble fattet, har debatten dreid seg om hvordan disse styrene skal settes sammen, hvem som skal kunne være leder og hvordan disse lederne skal velges.

Til dagens styremøte leverte rektoratet et alternativ til universitetsdirektørens forslag. I tillegg kom det frem flere forslag i møtet.

Mer demokratisk
Flertallet ga uttrykk for at styrer på lavere nivå vil gi en mer demokratisk organisasjon. Likevel var det ulike oppfatninger om fordelingen mellom ansatte, eksterne og studenter i styrene.

De eksterne medlemmene av UiS-styret hadde innvendinger til ordningen som sådan, blant annet i forhold til universitetets handlekraft. Eimund Nygaard og Christina Ullenius var spesielt kritiske til at en ansatt kan velges til leder av fakultetsstyret, og dermed være overordnet sin dekan.

Flertallet gikk derimot inn for hovedpunktene i rektor Aslaug Mikkelsen og prorektor Egil Gabrielsens forslag. Vedtaket innebærer følgende:

Fakultetsstyret
Rektoratets forslag ble vedtatt mot to stemmer. Det skal bestå av ni medlemmer, med følgende sammensetning:

 • 4 vitenskapelig ansatte
 • 2 studenter
 • 1 teknisk-administrativ ansatt
 • 2 eksterne, hvor èn kan være fra annen enhet på UiS

Styret skal selv velge hvem av medlemmene som skal bli leder. Et alternativt forslag om at UiS-styret velger leder, ble nedstemt.

Arkeologisk museum
Rektoratets forslag ble vedtatt mot èn stemme. Museumsstyret skal bestå av 10 medlemmer:

 • 4 vitenskapelig ansatte
 • 2 studenter
 • 2 teknisk-administrative ansatte
 • 2 eksterne, hvor èn kan være fra annen enhet på UiS

Museumsstyret velger selv sin leder (vedtatt mot to stemmer).

Instituttstyrer
Her støttet rektoratet - og styret for øvrig - ett av universitetsdirektørens alternativer. Det innebærer at styrene til alle institutter, pluss de to senterne som ligger inn under Humanistisk fakultet, får sju medlemmer:

 • 3 vitenskapelig ansatte
 • 2 studenter
 • 1 teknisk-administrativt ansatt
 • 1 eksternt medlem

Instituttstyret velger selv sin leder.

Nye beskrivelser
Saken omfatter også ny stillingsbeskrivelse for dekaner, museumsdirektør, instituttledere og senterledere. Fakultetsstyrene skal delegeres fullmakt til å fatte vedtak om prinsipielle og strategiske saker, studieportefølje og intern fordeling av fakultetets midler. Dekanen skal fatte beslutninger innenfor de rammer som fakultetsstyret og universitetsledelsen har satt.

Tilsvarende fordeling skal gjelde på instituttnivå.

Det ble samtidig gjort en endring i hvem som kan sitte i instillingsutvalg for ansettelse av universitetsdirektør. Endringen innebærer at også stabsdirektører kan sitte i dette utvalget.

Resten av forslagene i saken ble vedtatt uten endringer.

Relaterte artikler:
Legger ned spansk, tysk og fransk
Referat fra andre viktige saker
Saksliste og møteinnkalling