MENY

Samstemt skepsis mot Stjernø-utvalgets forslag

UniverS har spurt politikere i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og -representanter fra universitets- og høyskolesektoren om Stjernø-utvalgets innstilling. Her er hva de svarte på følgende spørsmål:

1. Hva er ditt syn på Stjernø-utvalgets arbeid?
2. Hva mener du om forslaget til sammenslåinger i såkalte ”landsdelsuniversiteter”?
3. Hva synes du om forslaget fra utvalget om å senke akkrediteringskravene for universitetsstatus?

Ine Marie Eriksen Søreide,
stortingspolitiker for Høyre og leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

1. Høyre mener vi har til dels store utfordringer med kvaliteten i høyere utdanning. Når Stjernø-utvalget foreslår at høyskolene skal slås sammen med universitetene, så vil ikke dette nødvendigvis bidra til å løse kvalitetsproblemene. Vi mener at utvalget har lagt frem mange riktige analyser, men at deres forslag til løsninger er feil.

2. Det er ikke slik at kvaliteten på institusjonene øker proporsjonalt med størrelsen. Vi har små institusjoner som har høy kvalitet på undervisningen og forskningen, og vi har store institusjoner som har større utfordringer. Debatten om geografi og lokalisering vil kunne overskygge diskusjonen om hvilke løsninger som er mest hensiktsmessige for å bedre kvaliteten og innholdet i sektoren.

3. Vi er negative til utvalgets forslag om at institusjoner som har rett til å tildele én doktorgrad og har minst 5000 studenter automatisk kan akkrediteres som universitet. Det bør være institusjonens samlede kompetanse og hensynet til helheten i det norske høyere utdanningssystemet som bør være avgjørende.

Anniken Huitfeldt,
tidligere nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, nå Barne- og likestillingsminister (Ap)

1. Jeg ønsker en arbeidsdeling mellom universiteter og høyskoler, og er derfor skeptisk til deler av innstillingen. Universitetene bør etter min mening ha bedre finansiering og mer forskning enn høyskolene.

2. Jeg er positiv til samordning mellom universiteter og høyskoler, men er betenkt over forslaget om at høyskoler kan slå seg sammen og endre navn til universitet.

3. Jeg støtter økt samarbeid og koordinering mellom ulike utdanningsinstitusjoner, men er skeptisk til å senke kravene for universitetsstatus til å gjelde alle institusjoner med 5000 studenter og ett doktorgradsprogram.

Lena Jensen,
stortingspolitiker for Sosialistisk Venstreparti og medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

1. Utvalget har gjort et grundig arbeid på mange områder og peker på mange utfordringer, spesielt i forhold til rekruttering, internasjonalisering og styrking av forskning. Men det er en del av forslagene som utvalget kommer med som jeg er uenig i. Jeg har liten tro på at de vil styrke kvaliteten i akademia.

2. Jeg tror ikke tvangssammenslåinger vil føre til økt kvalitet i norsk høyere utdanning. Se bare hva forslaget har ført til nå. Diskusjonen handler ikke lenger om kvalitet. Institusjonene er gått ned i skyttergraver. Størrelse betyr ikke nødvendigvis kvalitet, så jeg har liten tro på forslaget.

3. Mange høyskoler bruker for mye tid på å jakte status. Jeg tror heller det er viktig å fokusere på å dyrke sin egenart og finne fram til de ulike egenartene institusjonene har. Jeg ser ikke senking av akkrediteringskravet for universitetsstatus som noen god løsning.

Sigmund Grønmo,
rektor ved Universitetet i Bergen

1. Utvalget har mange gode beskrivelser av situasjonen og utfordringene innenfor norsk høyere utdanning, men hovedforslagene om sammenslåinger og senking av kravene til universitetsstatus er svært lite egnet til å møte disse utfordringene. Jeg er dessuten overrasket over at utvalget inviterer til omkamp om styring og ledelse. Dette ble grundig diskutert for kort tid siden, og det er perifert i forhold til utvalgets mandat.

2. Slike sammenslåinger er ikke veien å gå. Det vil føre til komplekse og heterogene institusjoner med utydelige profiler og betydelige styringsproblemer. Det vil bli vanskeligere for norske universiteter å profilere seg som forskningsuniversiteter, og høyskolene kan bli dominert av de større og tyngre universitetsmiljøene innenfor de nye institusjonene.

3. Forslaget er både overraskende og uheldig, ettersom utvalget tar utgangspunkt i at det ser ut til å bli for mange universiteter i landet. Konsekvensen av dette forslaget er at grunnforskning og forskerutdanning svekkes som kjennetegn på universitetsinstitusjonen, og at behovet for å skille mellom ulike kategorier av universiteter blir forsterket.

Torunn Lauvdal,
rektor ved Universitetet i Agder

1. Analysene er for dårlige. Jeg synes innstillingen gjennomgående enten har for mange påstander som ikke er dokumentert, eller har mangelfulle analyser på viktige områder. Det er dessuten manglende sammenheng mellom analyser og konklusjoner. Der hvor utvalget har gjort analyser, forstår jeg ofte ikke hvordan de har gått fra analysene til de forslag til tiltak de foreslår. Sammenhengene er svært uklare.

2. Jeg mener det er viktig å legge vekt på frivillighet her. De som synes det er en god idé å slå seg sammen, bør få gjøre det. Men det må være opp til institusjonene å finne løsninger.

3. Med fare for å bli anklaget for å trekke stigen opp etter oss, så mener jeg at å senke akkrediteringskravene vil være helt feil. Særlig når utgangspunktet er fokus på kvalitet. Det skal være noe å strekke seg etter.

Bjarne Hodne,
leder i Forskerforbundet

1. Stjernø-utvalget har hatt en krevende oppgave som jeg har forståelse for har vært vanskelig. De kommer med mange gode situasjonsbeskrivelser og fremmer en del forslag om likestilling, forskerskoler og økt behov for samarbeid som jeg har sans for. Jeg er imidlertid mer skeptisk til forslaget om å slå sammen institusjoner på bakgrunn av geografi. Det er ikke bare en kritikk av utvalget, men også det mandatet de ble gitt.

2. Vi er ganske skeptiske til tvangselementet i sammenslåingen til landsdelsuniversiteter. Vi tror institusjonene kan finne frem til gode samarbeidsordninger og kanskje fusjoner gjennom frivillighet. Selv om en sammenslåing kan gi faglig utbytte ett sted, vil ikke nødvendigvis det samme gjelde et annet sted. En utfordring i dag er finansieringsmodellen. Den er et så sterkt insentiv til konkurranse mellom institusjonene, at en vil tape på å samarbeide.

3. Vi mener kravene til universitetsstatus er ganske bra som de står i dag. Det er merkelig at et utvalg som har som mål å styrke kvaliteten i høyere utdanning går inn for å redusere kravene til å bli universitet. Når Høgskolen i Stavanger ble universitet var det ikke bare en navneendring, men en anerkjennelse av de fagmiljøene Stavanger har bygget opp. Det må vi vel kunne kreve av andre som vil ha denne statusen også.