MENY

Set fokus på temaet "Barnehagelæraren som profesjonsutøvar"

Onsdag 1. juni vert Barnehagekonferansen 2016 arrangert i Elise Ottesen-Jensens hus ved Universitetet i Stavanger. Årets hovudtema er «Barnehagelæraren som profesjonsutøvar».

Biletet syner ein barnehagelærar saman med barn i ein barnehage. Onsdag 1. juni vert Barnehagekonferansen 2016 arrangert ved UiS.

Barnehagelæraryrket er prega av tett samvær og samhandling med barn og andre vaksne. Dette rører ved etiske verdiar og val. Etisk medvit og høg fagleg kompetanse er avgjerande for å skape gode vilkår for leik, læring og danning i barnehagen. 

Fremjer god praksis

Den profesjonelle barnehagelærar sitt rom for skjønnsutøving er det som fremjer god praksis. Men skjønnsutøving kan også gi rom for uheldig praksis, krenking og urett mot barnehagebarn. Dette gir barnehagelæraren eit særleg ansvar for å vere opne om dei faglege og pedagogiske vala.

Ved å synleggjere felles verdigrunnlag vil  ein kunne fremje tillit til profesjonen. Denne tilliten treng ein for å ha fridom til å treffe gode val der rett handling ikkje gir seg sjølv. Samfunnet skal ha tillit til at barnehagelæraren bruker handlingsrommet sitt på ein etisk forsvarleg måte.

Barnehagelæraren som profesjonsutøvar

Å opptre profesjonelt er å utvikle og bruke både den faglege og den etiske kompetansen som faget krev, kunne reglar og retningslinjer, men også å ha dømmekraft og relasjonell kompetanse.

Barnehagekonferansen har i år hovudtemaet Barnehagelæraren som profesjonsutøvar. Konferansen er eit samarbeid mellom Utdanningsforbundet Rogaland, Universitetet i Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland.

Gode føredrag

Universitetslektor Monika Röthle ved UiS vil opne konferansen, medan Kristin Rydjord Tholin, dosent ved Høgskolen Sørøst-Norge vil halde innlegg om «Profesjonsetikk for barnehagelærarar». I tillegg kjem Gerd Sylvi Steinnes, førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda til å halde innlegg om «Profesjonsutøving mellom handlingsfridom og press». 

Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson, psykologspesialistar og forfattarar vil fortelje om å «Sjå barnehagebarnet innanfrå, men deg sjølv utanfrå».

Gratis for studentar

Konferansen er gratis for studentar, men då følgjer ikkje servering med. Påmeldingsfristen er 15. april, og konferanseavgifta er 600 kroner, som inkluderer ein enkel lunsj. Meld deg på konferansen ved å følgje denne lenkja, og sjå programmet her.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Steinar Figved