MENY

Sissel E. Husebø blir professor i sykepleievitenskap

Sissel E. Husebø er tildelt personlig opprykk til professor i sykepleievitenskap ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Sissel E. Husebø sin forskningsprofil er utviklet med utgangspunkt i tre forskningsområder: simulering, teamarbeid og ledelse i sykehus, og systematiske oversiktsartikler. De to første forskningsområdene er sentrale innen sykepleievitenskap, mens det siste er sentralt innen metodekunnskap.


Simulering og teamtrening som metode

Ved utvikling av kunnskapsfeltet som handler om simulering som pedagogisk metode i sykepleierutdanningen fokuserer Husebø på hvilke forutsetninger for læring som finnes i simulering, og refleksjonens betydningen for læring i simuleringens debrifingsdel. Hun er også kurskoordinator for masteremnet Simuleringsbasert læring som er utviklet i samarbeid med SAFER og Stavanger universitetssjukehus.

Det andre kunnskapsfeltet handler om klinisk ledelse, teamarbeid og teamtrening i spesialisthelsetjenesten. Kunnskap om dette tema er sentralt for å kunne bedre kvaliteten på teamarbeid og for at pasienter skal motta helsetjenester som er sikre og av god kvalitet. Husebø har vært med på å utvikle og har forsket på kurskonseptet «Klinisk ledelse i team» ved Stavanger universitetssjukehus som blant annet ble tildelt Innovasjonsprisen for 2017 i Helse Vest. Hun deltar også i et pågående forskningsprosjekt i regi av NTNU/Gjøvik som handler om implementering av det amerikanske teamtreningskonseptet TeamSTEPPS i en norsk sykehusavdeling.

Det tredje kunnskapsområdet handler om metodekunnskap i form av systematiske oversiktsartikler som oppsummerer tilgjengelig kunnskap om simulering, ledelse og teamarbeid, og kvalitet og pasientsikkerhet.

Aktiv deltakelse i forskningsprosjekt og nettverk

Husebø veileder både doktorgrads- og mastergradskandidater. Hun har i flere år vært ansatt i en 30% forskerstilling ved kirurgisk klinikk ved Stavanger universitetssjukehus som har resultert i flere forskningsprosjekter med fokus på pasienter.

Husebø er medlem i det skandinaviske nettverket Research in Nursing Skills som består av forskere, undervisere og klinikere som interesserer seg for praktiske ferdigheter i sykepleie. Nettverket har som mål å øke kunnskapen om utøvelse av praktiske ferdigheter i sykepleie.

Foto: Elisabeth Tønnessen

Sissel E. Husebø