MENY

Siste styremøte før ferien

Torsdag 9. juni kl. 0900 avholdes siste styremøte før ferien på UiS. Det er også siste møte for sittende styre og universitetsdirektør Per Ramvi.

I tillegg til fullmakts- og orienteringssaker behandles følgende saker for åpne dører:

Årsregnskap 2010
I US 64/11 blir Årsrapporten for 2010 med regnskap lagt fram, og styret blir bedt om å godkjenne endelig årsregnskap 2010. Årsregnskapet viser et samlet overskudd på 21,6 mill. kroner.

Regnskapsrapport 1. tertial 2011
I US 65/11 bes styret ta framlagt regnskap for 1. tertial 2011 og årsprognose 2011 til orientering. UiS har i 1. tertial 2011 et overskudd på 8,8 mill. kroner.

Prognose
I US 66/11 legges prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2011-2014 fram for styret til orientering. Ifølge prognosen for 2011 forventes det et overskudd på 5-10 mill. kroner. Prognosen for 2011-2014 tyder på lavere lønns- og driftskostnader ved fakultene de neste tre årene. Lønnskostnadene i 2015 anslås å bli om lag 10,5 millioner lavere enn anslått i prognosen i oktober 2010, først og fremst grunnet forventet permanent lavere premiesats til Statens Pensjonskasse (SPK). Huskostnadene (leie og energi) anslås å bli 10,3 mill lavere i 2014 enn anslått i prognosen i oktober 2010. Først og fremst grunnet vedtaket om et nybyggalternativ som er betydelig rimeligere enn først anslått.

Bemanningsplaner
I US 67/11 får styret en orientering om status for arbeidet med utvikling av bemanningsplaner. Universitetets bemanningsplaner for perioden 2012-2016 skal legges fram for styret til orientering i desember 2011.

Nytt SV-bygg
Styret har tidligere vedtatt å bygge et nytt bygg for Det samfunnsvitenskapelige fakultet. I denne saken, US 68/11, blir styret informert om reduksjon i husleien for nytt SV-bygg.

Endring av eksamenforskrift
Forskrift om eksamen ble sist revidert i mars 2010. Mindre endringer i administrative rutiner og praksis har gjort det ønskelig å oppdatere forskriften på enkelte punkter. Styret blir i denne saken, US 69/11, bedt om å vedta det framlagte forslaget til endring, som skal tre i kraft straks.

Ph.d.-program i IKT, matematikk og fysikk
US 70/11 handler om omstrukturering av eksisterende PhD-program i informasjonsteknologi til å inkludere fagområdet matematikk og fysikk. Det betyr at matematikk og fysikk nå etableres som nytt studieområde på PhD-nivå.

MA i bore- og brønnteknologi
I US 71/11 blir styret bedt om å vedta å etablere et masterprogram i bore- og brønnteknologi med internasjonalt opptak for oppstart høsten 2010.

MBA i ledelse
I US 72/11 bes styret godkjenne at det arbeides videre med en studieplan for et Executive MBA-program med tanke på etablering som etter- og videreutdanningstilbud ved Handelshøyskolen UiS/UiS Pluss. Endelig utredning blir sannsynligvis lagt fram for styret medio oktober, slik at studiet kan starte opp våren 2012.

Kvalitetssystemet
I US 73/11 behandles ulike endringer i kvalitetssystemet ved UiS.

Oppnevning av valgstyre
US 75/11 omhandler oppnevninger til valgstyret ved UiS for perioden 1.8.11-31.7.15. Følgende foreslås oppnevnt: Førsteamanuesis Ivar Austovoll (TN, leder), universitetslektor Dag Torvanger (HF, nestleder), stipendiat Anita Berge (HF), Grete Lillehammer (AM) og seniorkonsulent Kirsten Sikveland (SV). Som 1. varamedlem foreslås Anne Norheim (SV) oppnevnt og som 2. varamedlem seniorrådgiver Dennis Aske (FRES).

Medarbeiderundersøkelsen 2011
I US 77/11 får styret en orientering om medarbeiderundersøkelsen 2011 og oppfølgingen av denne.

Søkertall for UiS 2011
I US 88/11 får styret en orientering om søkertallene til Samordna opptak, lokalt opptak og internasjonalt opptak ved UiS for 2011.

Råd for samarbeid med arbeidslivet
I US 89/11 blir styret bedt om å vedta etablering av et sentralt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Forslag til vedtak inneholder sammensetning, mandate, møtefrekvens og funksjonstid for rådet. RSA skal utvikle en strategi for samarbeid med arbeidslivet, som skal vedtas av styret og inngå i Handlingsplan for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Fagmiljøer, institutter og fakulteter blir også bedt om å etablere eller videreutvikle fora med representanter fra den bransjen de utdanner til. Disse foraene skal bidra i utvikling av/kvalitetsheving i gradsstudier, frivilllig bruk av praksisopphold i utdanningen og andre relevante formål.

Styret bes også slutte seg til at UiS Pluss i samarbeid med fakultetene etablerer relevante for a for broker- og markedskontakt.

Eierskapsmeldinger
US 90/11 omhandler selskaper UiS har eierinteresser i. Denne saken inkluderer orientering om årsberetning og regnskap, samt revisjonsberetning 2010 for IRIS AS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS og Måltidets HuS AS.

Saker i lukket møte
Følgende saker blir behandlet i lukket møte: Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene og museumsstyret og Resultat av lønnsforhandlingene av avtroppende rektor og prorektors lønn.

I tillegg er det flere ansettelser i åremålstillinger. Det gjelder dekan ved Det teknisk naturvitenskapelige fakultet og seks institutt-/senterledere ved henholdsvis instituttene for konstruksjonteknikk og materialteknologi, sosialfag, helsefag, data og elektronikk, medie-, kultur- og samfunnsfag og Senter for atferdsforskning.

Styresakene kan i sin helhet leses her