MENY

Skal styrke matematikkunnskapen i malawisk grunnutdanning

Et UiS-prosjekt som skal jobbe med å styrke matematikkunnskapen i grunnutdanningen i Malawi gjennom faglig utvikling av lærere har fått støtte fra Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning (NORHED).

Bildet viser professor Arne Jakobsen sammen med sine kolleger fra Universitetet i Malawi. Professor Arne Jakobsen sammen med sine kolleger fra Universitetet i Malawi.

I oktober 2015 lyste Norad ut prosjektmidler innen Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forsknings (NORHED) «Utdanning for utvikling»-program 2016-2021. Totalt fikk Norad inn 21 søknader, og fire av dem har fått tilsagn om støtte.

Et av de fire prosjektene som ble tildelt støtte var det 5-årige prosjektet "Strengthening numeracy in early years primary education through professional development of teachers”, som er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Malawi og Universitetet i Stavanger. 

Vil styrke utdanningskompetansen

Sammen med Universitetet i Malawi søkte UiS Norad om 14,8 millionar kroner, og fikk tildelt 15 millioner gjennom NORHED-programmet.

NORHED-utlysningen er et ledd i den norske regjeringens innsats for å styrke utdanning, slik det er beskrevet i Stortingsmelding 25 (2013-2014) med tittelen "Utdanning for utvikling".

– Vi forventer at prosjektene vil styrke forsknings- og undervisningskompetanse knyttet til utdanning i de berørte landene, sier Kårstein Måseide, leder for Norads Seksjon for forskning, innovasjon og høyere utdanning i en artikkel publisert på NORAD sin nettside.

Fokus på de yngste

Bakgrunnen for prosjektet er å styrke matematikkunnskapen i grunnutdanningen i Malawi gjennom faglig utvikling av lærere.

– Prosjektet er direkte rettet mot lærerne i den Malawiske skolen, og det vil fokuseres på de yngste elevenes læring, og det er spesielt lesson study som metode som vil bli vektlagt i dette prosjektet, forteller professor Arne Jakobsen ved Institutt for grunnskolelærarutdanning, idrett og spesialpedagogikk, som er ansvarlig for prosjektet ved UiS.

Han forteller at selv om lesson study er en mye brukt metode i mange land, er dette helt ukjent i Malawi.

Kunnskapen skal implementeres

Et av de største problemene i det malawiske skolesystemet, er at en lærer i snitt har ansvar for 88 elever i sine klasserom. Det gjør at mange elever kan komme seg gjennom skolegangen uten å lære seg å lese og regne.

– Fokuset må være på de første årene, da det er her selve grunnlaget for videre læring blir lagt, sier Jakobsen. 

I prosjektet skal det forskes på begynneropplæringen på de laveste trinnene i grunnskolen i Malawi, og kunnskapen som hentes ut gjennom prosjektet formidles til lærerutdannere og skolemyndigheter.

Skal lede prosjektet

Det er Universitetet i Malawi som skal lede prosjektet, og doktorgradsstipendiater og en postdoktor fra det malawiske universitetet vil være involvert i alt fra innhenting av data til å analyse resultatene.

UiS sitt ansvar er veiledning av doktorgradsstipendiater og postdoktor samt utvikling og implementering av et etterutdanningsprogram for lærere, samt at forskere fra UiS også bidrar i forskningen.

– Dette prosjektet vil også bidra til at forskningskompetansen i Malawi bygges opp, sier Jakobsen.

Forbedring av kvaliteten

Målet med NORHED-utlysningen er å styrke innsatsen på utdanning i utviklingsland, og forbedring av kvaliteten i grunnskoleutdanningen var utgangspunkt for utlysningen.

Prosjekter med fokus på lavere nivå i grunnskolen ble vektlagt i 2016-2021-utlysningen. Lærerutdanning med særlig vekt på pedagogikk, innovative pedagogiske tilnærminger og lærer-elev relasjoner hadde ekstra prioritet. 

Prosjektet "Strengthening numeracy in early years primary education through professional development of teachers” starter opp i 2017, og skal vare til 2022. Universitetet i Stavanger har også et annet prosjekt gående i Malawi, kalt «Improving Quality and Capacity of Mathematics Teacher Education in Malawi»

Les også artikkelen: Utdannar matematikklærarar i Malawi

 

Tekst og foto: Maria Gilje Torheim