MENY

Skoleforskning for gode lærere

Det store mangfoldet blant elever i norske klasserom krever at lærere og skoleeiere vet å legge til rette. Gjennom forskning fra UiS får de kunnskapen de trenger for å skape gode læringsmiljø tilpasset alle elever.

Det er ingen enkel jobb å være lærer i en skole som krever at du både skal være leder, terapeut, kulturbygger og veileder – i en og samme rolle. Det er heller ikke lett å være eleven som sliter – med lese- og skrivevansker, med skolevegring, med mobbing, med å passe inn.

Ved UiS forskes det iherdig på hvordan alle barn, også de sårbare, kan få det bedre i skolen. Forskning ved UiS dreier seg også om hvordan læreren kan bli den gode klasselederen som tar grep og som viser vei.

Spesialpedagogisk spisskompetanse
Universitetet i Stavanger har to spesialpedagogiske kompetansesentre; Senter for atferdsforskning (SAF) og Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Lesesenteret. Hvert år holder de to sentrene flere hundre kurs og foredrag for lærere, skoleeiere og andre representanter fra hele Skole-Norge. Den tette kontakten med praksisfeltet gir stadig ideer til nye forskningsfelt.

Ved begge sentrene produseres store mengder veiledningsmateriell blant annet til bruk i leseopplæring og i arbeidet mot mobbing. Lesesenteret utvikler også nasjonale prøver og kartleggingsprøver i lesing og har en diagnostiseringstjeneste for lese- og skrivevansker der elever som strever kan få hjelp.

I regi av SAF gjennomføres antimobbe-programmet Zero og skoleutviklingsprogrammet Respekt på skoler over hele landet. Skolene som er med i de forskningsbaserte programmene, får faglig oppfølging og foredrag om utvalgte tema. SAF gir også råd og veiledning i kompliserte mobbesaker.

I tillegg til å undervise studenter på lærerutdanningene ved UiS tilbyr sentrene også undervisning og veiledning i spesialpedagogikk på master- og doktorgradsnivå.

Respekt og tydelige lærere
I over tjue år har forskere ved SAF jobbet med sosiale og emosjonelle vansker hos barn og unge og de setter stadig fingeren på utfordringer i Skole-Norge. I mye av forskningen spiller læreren en nøkkelrolle i arbeidet med å oppnå positive endringer, enten det gjelder mobbing, utagerende atferd eller læringsmiljøet i klasserommet.

En tydelig lærer som viser respekt for den enkelte elev er idealet alle lærere bør strebe etter, mener stipendiat Grete Sørensen Vaaland ved SAF, som forsker på klasseledelse. Hun forteller at Respekt-programmet blant annet dreier seg om hvordan lærerne må spille på samme lag slik at elevene opplever å få de samme svarene – samme hvilken lærer de spør.
Viktigheten av at forholdet mellom elev og lærer er bra, avdekkes også i andre studier gjort ved SAF. En studie fra 2006 viser nemlig at hver tredje elev på ungdomsskolen savner emosjonell støtte fra læreren – altså at læreren bryr seg om dem.

Lesevansker og flerspråklighet
Også ved Lesesenteret er forskerne opptatt av utfordringer i Skole-Norge. Siden 1989 har forskerne jobbet med leseopplæring og barn og unge som har lese- og skrivevansker. På lærerutdanningene har senteret ansvar for undervisning i begynneropplæring i lesing, lese- og skrivevansker og utfordringer knyttet til leseopplæring i flerspråklige klasserom.

I forskningsstudier av elever med dysleksi, har det kommet fram at lesevansker oftest er arvelig. Et stort tvillingprosjekt på tvers av kontinent har nemlig vist at barn som har hatt samme skrive- og leseopplæring og som blir påvirket av det samme miljøet, ikke automatisk blir like gode til å lese og skrive. Fordi gener dominerer så sterkt er det helt avgjørende for barn som sliter med lese- og skrivevansker, at de får god oppfølging i skolen. Forskning viser også at mange barn med dysleksi også har andre tilleggsvansker som lærerne sjelden oppdager.

En annen studie av adopterte barn som får nytt morsmål, viser at disse barna ofte opplever et språkbrudd som får langvarige konsekvenser for deres utvikling av det nye morsmålet. Ifølge senterleder Åse Kari H. Wagner ved Lesesenteret strever så mye som en tredjedel av utenlandskadopterte barn med språklige kunnskaper. Og problemene oppdages bare delvis i skolen.

Følgeforskning
Ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS) ved UiS forskes det særlig på hvordan læreren kan fremme læring hos elevene og hvordan læring skjer.

En studie fra 2009 konkluderer med at leseteater kan være en løsning for elever som sliter med motivasjonen i engelskfaget. Flere av studiene ved IGIS handler dessuten om religionsundervisning – om hvordan bli gode religionslærere i et flerkulturelt samfunn. Andre studier tar for seg undervisning i matematikk, språk, idrett og innenfor estetiske læreprosesser.

I et samarbeidsprosjekt med IRIS vil forskere finne svar på hvorfor spesialpedagogikk blir stadig mer brukt i skolen. Arbeidet i Følgegruppen for lærerutdanningsreformen, som ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2010, ledes dessuten fra Stavanger. Professor Elaine Munthe ved IGIS leder følgeforskningen.

Saken er hentet fra Univers 3 2011 hvor tema er læreryrket.

Tekst: Silje Stangeland og Thomas Bore Olsen