MENY

Sosialklienter blir ikke forstått i sosialtjenesten

Kjersti Ørvig ved Institutt for sosialfag ved UiS forsvarte den 4.desember avhandlingen: ”Tolken som redskap eller kulturinformant? Et samhandlingsstudie av tolkede samtaler i sosialtjenesten” for dr. polit.graden ved Universitetet i Tromsø.

 I avhandlingen til Ørvig kommer det fram at fremmedspråklige sosialklienter ofte opplever å ikke forstå eller bli forstått i møte med sosialtjenesten, til tross for at det brukes tolk i samtalene.

Kommuner i Rogaland
Ørvig har fulgt ti saker i sosialtjenesten i tre kommuner i Rogaland. Hun har observert samtalene mellom den fremmedspråklige klienten, tolken og sosialarbeideren, og har i tillegg intervjuet deltakerne. Deltakerantallet i de konkrete observasjonsstudiene varierer fra tre til seks deltakere.

Samtlige sosialklienter eller brukere har ikke-vestlig bakgrunn, og noen var nylig ankommet de aktuelle kommunene. I tillegg omfatter studien klienter som har bodd i Norge noen år. De aktuelle sosialarbeiderne har alle etnisk norsk bakgrunn, bortsett fra én. Tolkene har ikke nødvendigvis samme nasjonalitet som klientene. Flere av dem behersker mange språk i tillegg til morsmål/første språk.

Misforståelser
Avhandlingen beskriver og analyser hva som skjer i klientsamtaler på sosialkontor, når deltakere med ulik språklig og kulturell bakgrunn møtes og skal samhandle ved hjelp av tolk. Dessverre viser forskningen at det lett blir misforståelser, og brukeren av sosialtjenesten opplever ofte at han/hun ikke forstår eller blir forstått.

Doktoranden Kjersti Ørvig antyder i sin avhangling at tolkens rolle bør endres, og dermed også tolkeutdanningen. Tolken er ikke bare en språklig formidler, men en som bidrar til at det oppnås en ”felles forståelse”. Tolken bør gis mulighet til også å kunne gå inn i rollen som kulturinformant og ikke bare som ren formidler mellom partene.

Kjersti Ørvig er født i Bergen. Hun er utdannet cand.polit med hovedfag i sosiologi i 1991 fra Universitet i Bergen. Hun har vært ansatt, først som høgskolelektor og senere som førstelektor, ved UiS (tidligere Høgskolen i Stavanger) siden 1991.