MENY

Språkfag opp i styret

Styret ved UiS behandler fredag 12. februar universitetsdirektørens forslag om nedlegging av tre studietilbud i fremmedspråk: Bachelor, årsstudium og fordypning i fransk, spansk og tysk.

Selv om de nåværende studiene foreslås lagt ned, mener universitetsdirektøren at videre bruk av språkkompetansen må vurderes nøye. Han peker spesielt på bruk av språk i andre utdanninger, etter- og videreutdanning og nettilbud.

Fremmedspråksaken er en del av den pågående Bofu-prosessen ved UiS, og i sakspapirene vises det til at en av hovedutfordringene ved Det humanistiske fakultet de siste fire-fem årene har vært sviktende studenttilstrømning på flere av fakultetets studietilbud, deriblant språkfagene, og følgelig sviktende inntekter, på noen av fakultetets sentrale studietilbud.

Tar hensyn til utvikling
Universitetsdirektøren mener fakultetet i sitt nedleggingsforslag tar nødvendig hensyn til denne utviklingen. Dette er etter universitetsdirektørens vurdering også i tråd med føringene som tidligere er gitt av styret i vedtak om nullopptak, og føringer på å vurdere nedleggelse, på språkstudier i forbindelse med opptaksrammene for 2008 (tysk og fransk bachelor), 2009 (tysk og fransk bachelor) og 2010 (fransk og spansk årsstudium). Et ledd i denne nedleggingsprosessen vil etter universitetsdirektørens vurdering være å nullstille opptaket til alle de berørte studiene allerede fra høsten 2010.

Universitetsdirektøren mener det er viktig å understreke at det i forbindelse med forslaget om nedlegging ikke er planlagt oppsigelser, men omplassering av årsverkene. I tråd med innspill fra NTL mener universitetsdirektøren at videre bruk av fremmedspråkkompetansen må vurderes nøye, herunder språk som fag inn i andre utdanninger, språk som EVU-tilbud, nettilbud m.v.

Les mer:
Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 12. februar 2010