MENY

Språkfagene tysk, spansk og fransk legges ned

Styret ved UiS vedtok i dag å legge årskursene i tysk, spansk og fransk. Det skal nå satses på nettbasert undervisning, eksterne oppdrag og samarbeid med andre institusjoner. Styret vedtok omstillingsvedtak for hele universitetet.

Styret behandlet på dagens møte prinsipielle spørsmål som har utkrystallisert seg underveis i Bofu-prosessen. Dette gjelder nedbemanning på Teknisk-naturvitenskapelig fakultet (TekNat), språkfagenes framtid, omstilling på Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og rammevilkår for Arkeologisk museum (AM).

Alle enheter har tidligere fått krav om å rapportere om status i arbeidet innen 1. juni.

I saksframlegget får enhetene ros for arbeidet som er gjort så langt. Det understrekes at det nå er større bevissthet rundt Bofu. Pengebruken og antall ansatte er lavere enn det ville vært uten prosessen, heter det.

Disse Bofu-tiltakene ble vedtatt av styret:

Det humanistiske fakultet (Hum)
Styret legger ned årsstudiene i tysk, spansk og fransk. Med utgangspunkt i rapport fra fremmedspråkmiljøet oppretter universitetsdirektøren et prosjekt knyttet til nettbasert språkutdanning, etter- og videreutdanning og språk som valgfag for å sikre at kunnskap om feltet videreføres i samarbeid med andre universiteter. Det settes av inntil halvannen millioner kroner til dette prosjektet over tre år, hovedsaklig til prosjektledelse.

UiS har fortsatt tilbud innenfor nordisk og engelsk språk.

Det skal legges opp til tett samarbeid med SAK-fylkene om rekruttering og utviklingsarbeid. Ifølge vedtaket skal det jobbes for å skaffe eksterne oppdrag og etablere nettbaserte kurs.

Hum pålegges å levere en utgreiing om organisering av alle lærerutdanninger, med fellesbruk av kurs og emne i så stor grad som mulig, og i tillegg en vurdering av organisasjonsmodell innen 1. november.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)
Det settes av 700.000 kroner til arbeid med effektivisering av praksis i helsefagene med minimum tre stillinger, og 300.000 kroner til gjennomføring av reduksjon av emner i sosialfag med 20 prosent.

SV må legge fram en oppdatering av Bofu-tiltak innen 1. november 2010, der og effekt og tidsramme er inkludert for hvert deltiltak.

Teknisk-naturvitenskapelig fakultet (TekNat)
TekNat må fortsette arbeidet med å fase ut emner som gir fem studiepoeng, foreløpig med det mål at disse studiene utgjør maksimum 20 prosent av emneporteføljen innen 2013.

TekNat skal redusere tallet på ansatte knyttet til laboriatoriene med fem stillinger, og åtte av de gjenværende stillingene skal overføres til ekstern finansiering innen januar 2012, men blir værende som faste stillinger.

Fakultetet skal også redusere tallet på andre kategorier stillinger, administrative og vitenskapelige, med syv, og vurder om dette kan skje i forbindelse med en forenkling av instituttstrukturen, for eksempel ved sammenslåinger.

Arkeologisk museum
Arkeologisk museum får frist til 2014 med å redusere med ytterlige fire årsverk. Skulle rammen for universitetsmuseene bedre seg i perioden, kan dette revurderes. Skulle museet ikke klare å holde rammene, må utfasingen gå raskere.

Staber
Også stabsenheten har fått effektiviseringskrav gjennom pålegg av redusert antall ansatte og økte oppgaver. Dette er implementert eller vil være på plass innen 1. november 2011.

Mer informasjon:
Innkalling og sakspapirer til styremøtet 16. juni 2010
Sammensetning av nye styrer på UiS
Andre saker fra styremøtet