MENY

Spreke like mye i ro som andre

Folk med god kondisjon sitter like mye per dag som de med dårlig kondisjon. Det viser en ny nasjonal undersøkelse utført av forskere fra Universitetet i Stavanger og Norges idrettshøgskole.

Mannsbein på tredemølle Forskerne har studert sammenhengen mellom aktivitetsnivå og kondisjon. (Arkivfoto)

Lengre perioder i ro knyttes til økt helserisiko som brystkreft, overvekt, diabetes og høyt blodtrykk, ifølge flere undersøkelser.

Forskerne har undersøkt sammenhengen mellom kondisjon og aktivitetsvaner hos et utvalg på 759 voksne mellom 20 og 84 år.

Deltakerne i undersøkelsen ble tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. De besvarte spørsmål om fysisk aktivitet i et spørreskjema, gikk med en avansert skritteller i en uke og gjennomførte en laboratorietest for måling av kondisjon. Testene ble gjennomført ni ulike steder i landet.

Overraskende funn
Målet var å undersøke hvordan ulike nivå av fysisk aktivitet og tid i ro viste igjen i forskjeller i maksimalt oksygenopptak, som regnes for å være den beste måten å måle kondisjon.

Inaktivitet ble også undersøkt, og til forskernes forbauselse ble det ikke funnet forskjeller i tid i ro blant de med høyt og lavt oksygenopptak.

– Dette tyder på at menn og kvinner med god og dårlig kondisjon tilbrakte noenlunde lik tid i ro, sier Sindre M. Dyrstad som er professor i idrettsvitenskap ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og  spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

Dyrstad påpeker at funnene må følges opp for å avklare om lengre tid i ro er risikoatferd, uavhengig av fysisk form.

– I så fall bør tiltak mot redusert sittetid også rettes mot mennesker med god fysisk form, sier professoren.

Store forskjeller i aktivitet
Det ble funnet store forskjeller i fysisk aktivitet mellom de mest og minst aktive i studien, men maksimalt oksygenopptak varierte bare med 12 til 21 prosent.

For eksempel rapporterte de 25 prosent mest aktive mennene 18 ganger høyere fysisk aktivitetsnivå enn de 25 prosent minst aktive mennene. Forskjellen i maksimalt oksygenopptak mellom de to gruppene var imidlertid bare 16 prosent.

Det tyder på at maksimalt oksygenopptak er mer avhengig av andre faktorer enn av deltakernes generelle nivå for fysisk aktivitet.

Høy intensitet nødvendig
Deltakerne med 25 prosent høyest maksimalt oksygenopptak gjennomførte vesentlig mer tid i fysisk aktivitet med høy intensitet enn de andre gruppene.

Dette stemmer med klassiske treningsstudier hvor man har funnet at deltakere som driver høyintensitets trening oppnår høyere maksimalt oksygenopptak enn deltakere som trener med lav intensitet.

– Skal kondisjonen økes, må intensiteten på aktiviteten opp. Økt aktivitetsnivå med lavere intensitet kan gi andre positive helse-effekter som redusert sjanse for å utvikle diabetes, overvekt og høyt blodtrykk, sier Dyrstad.

Anbefalinger
Helsedirektoratet anbefaler at voksne er fysisk aktive med moderat intensitet 150 minutter i uken eller 75 minutter i uken med høy intensitet. Eventuelt en tilsvarende kombinasjon av moderat og høy intensitet.

Moderat intensitet vil si aktiviteter som gir raskere pust enn vanlig, som hurtig gange. Høy intensitet vil si aktiviteter som gir mye raskere pust enn vanlig, som løping.

De i undersøkelsen som oppfylte anbefalingene om fysisk aktivitet, hadde 5 til 13 prosent høyere maksimalt oksygenopptak enn de som ikke oppfylte anbefalingene.

Kjønnsforskjeller
Det ble ikke funnet vesentlige forskjeller i inaktivitet blant menn og kvinner totalt sett, men kvinnene var flinkere enn menn til å brekke inaktivitet opp i kortere økter.

– Dette kan gi kvinnene et helsemessig fortrinn fordi det er en fordel å dele opp lengre perioder i ro for å redusere risikoen for sykdom, påpeker Sindre M. Dyrstad.

Underrapportering
Både menn og kvinner rapporterer langt mindre stillesittende atferd enn det som ble målt, men kvinner med god kondisjon har minst forskjell mellom disse variablene.

– Dette tyder på at kvinner med god kondisjon er mer bevisst deres tid i ro enn kvinner med dårlig kondisjon, sier forskeren.

Samsvaret mellom egenrapportert aktivitet med høy intensitet og maksimalt oksygenopptak var lavt både for kvinner og menn, mens det var langt høyere mellom objektivt målt aktivitet med høy intensitet og maksimalt oksygenopptak.

– Det kan skyldes at deltakerne trodde de var mer aktive enn det de faktisk var, sier Sindre M. Dyrstad.  

Tekst: Elin Nyberg

Referanse: Dyrstad SM, Edvardsen E, Anderssen SA, Hansen BH: Cardiorespiratory fitness in groups with different physical activity levels. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2015.