MENY

Statsbudsjettet 2007: Mer til forskning – kutt i basisbevilgningene

Universitetet i Stavanger får 674 millioner kroner i samlede bevilgninger i forslaget til statsbudsjett for 2007. Dette er en økning på ni millioner kroner sammenlignet med revidert budsjett for 2006.

Basisdelen av totalbevilgningene reduseres med 4,5 millioner kroner, mens forskningsdelen økes med nesten 14 millioner kroner.

- Vi ser fortsatt liten politisk vilje til å satse særskilt på UiS. Tallenes tale synes klar. Vi får en prosentvis mindre økning i finansieringen enn de andre universitetene, så avstanden synes å ville fortsette å øke, sier universitetsdirektør Per Ramvi.

UiS får 45, 6 millioner i forskningsmidler, noe som innebærer en økning på 13,7 millioner i forhold til fjorårets budsjettproposisjon. Universitetet får blant annet 2 millioner kroner i strategiske forskingsmidler. Forskningsproduksjonen ved UiS øker, og gir økt uttelling i resultatbasert omfordeling av forskningsmidler (RBO

Regjeringa foreslår også å tildele 1,5 millioner kroner til Universitetet i Stavanger til oppbygging av Technology Transfer Office (TTO). TTOen hjelper til med å overføre ny kunnskap og teknologi fra forskningsmiljøer til næringsvirksomhet.

Flere studieplasser
Budsjettet åpner ikke for nye stipendiatstillinger ved universitetet eller de andre universitetene.

Finansieringen av utdanningsdelen holdes på samme nivå.

UiS får tildelt flere studieplasser på ingeniør-, lærer og førskolelærerutdanningene. Det blir også i år kutt i antall plasser på sosionomstudiet. Samlet sett får UiS en nettoøkning på 18 studieplasser.

ABIOK-utdanningene (anestesi-, intensiv-, operasjons- og kreft- og barnesjukepleie) blir endra frå oppdragsfinansierte utdanninger til ordinære studier.

- I denne sammenhengen blir det overført 4,2 mill. kroner til Universitetet i Stavanger. Det innebærer at den finansieringen som før kom fra Helse Vest nå kommer via statsbudsjettet. Slikt sett spiser dette også av vår basisfinansiering, forklarer Ramvi.

Kutt i basisbevilgningene
Regjeringen kutter basisbevilgningene til universiteter og høgskoler med 274,3 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2007. Realnedgangen i 2007 innebærer ikke en reduksjon i antallet studieplasser.

I følge regjeringen må reduksjonen blant annet ses i sammenheng med omfanget av avsatte midler i sektoren. Deler av reduksjonene er også knyttet til omdisponeringer innenfor budsjett­rammene til universiteter og høyskoler for å dekke prioriterte områder som for eksempel tiltak i lærerutdanningene og husleiekompensasjon for noen institusjoner.

Les budsjettdokumentene her: Statsbudsjettet 2007