MENY

Statsbudsjettet 2009: Ingen jubel på UiS

Ingen uttelling for universitetsstatusen og få nye stipendiatstillinger til Universitetet i Stavanger i 2009. Men enkelte lysglimt finnes i et økt sektorbudsjett, hvor UiS med AmS får 809,5 millioner kroner. Det er status etter gjennomgang av Regjeringens framlegg til statsbudsjett for 2009, som ble kjent i dag.

- Vi registrerer at Regjeringen heller ikke i 2009 har en politikk for en særskilt satsing på de nye universitetene i Stavanger og Agder. Vi kan kun konkurrere med de gamle universitetene om økte ressurser til sektoren. Vi er skuffet over ikke å bli prioritert, men det kommer ikke uventet, sier strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes.

Statsråden har tidligere signalisert at hun først vil ha en gjennomgang av finansieringssystemet før hun tar eventuelle grep: - Vi håper derfor at en satsing på på de nye universitetene kommer etter denne gjennomgangen, eller i revidert nasjonalbudsjett, uttaler Selnes. 

Ellers har UiS fått kompensasjon for lønns- og prisstigningen og hvileskjæret fra 2007 som de andre universitetene. Den resultatbaserte tildelingen er samlet omtrent som i fjor.

Uten en satsing på de nye universitetene og utjevning av noe av forskjellen mellom universitetene, utløser ikke dagens framlegg til statsbudsjett for 2009 noen jubelstemning på Universitetet i Stavanger. De to rektorene ved UiS og UiA argumenterte for økte midler til stipendiater og forskning blant annet i en kronikk i Stavanger Aftenblad 23. august i år.

To stipendiatstillinger og en postdoc 
I dagens framlegg til statsbudsjett er også satsen til finansiering av nye stipendiatstillinger økt fra 640.000 kroner til 800.000 kroner, noe Selnes synes er meget positivt og sårt tiltrengt:

- Vi hadde imidlertid forventet en sterk økning i antallet stipendiatstillinger til sektoren som helhet og til de nye universitetene spesielt. I fjor fikk sektoren 350 nye stipendiatstillinger; i neste års statsbudsjett er totaltallet redusert til 151 stipendiatstillinger. Av disse får UiS og UiA to stipendiatstillinger mot sju i fjor. I tillegg får UiS og UiA en postdoc-stilling hver. Dette er alt for få.

Selnes understreker at stipendiatstillinger er viktige fordi de genererer forskning ved institusjonen, som igjen utløser penger til universitetet i den resultatbaserte tildelingen i senere budsjetter.

Universitetet i Stavanger har ikke merket en økning i antall stipendiatstillinger etter universitetsstatusen i 2005 - tvert imot. I 2006-budsjettet fikk UiS 15 stipendiatstillinger, i 2007 ingen, på grunn av hvileskjæret, i 2008 sju og nå to og en postdoc i 2009. UiS mener at universitetet, som UiA, bør ha en økning på 75 stipendiatstillinger for å komme på nivå med de andre universitetene. Når dette ikke skjer, utnyttes heller ikke det totale forskningspotensialet i landet.

Totalt sett er det 201 nye rekrutteringsstillinger i budsjettet for 2009. Disse inkluderer stipendiat, postdoc- og nærings-phd-stillinger. Av disse er 35 postdoc-stillinger. Det blir tildelt 141 stipendiaterstillinger direkte til insititusjonene, mens 10 er foreløpig ufordelte. I tillegg er det foreslått fem nye rekrutteringsstillinger til nordområdeforskning og ti nye nærings-phd'er.

2,2 prosent realvekst i UiS-bevilgningen

Universitetet i Stavanger får i framlegget til neste års statsbudsjett en bevilgning på 773 millioner kroner mot 725 millioner kroner i fjor. Dette er en nominell økning på 6,6 prosent fra 2008 og en realvekst på 2,2  prosent fra i fjor. Av dette utgjør lønns- og prisstigning 4,4 prosent.  I tillegg får Universitetet i Stavanger økt budsjettet med 36,3 millioner kroner øremerket Arkeologisk Museum i Stavanger, som blir innlemmet i UiS fra 1. januar 2009. Forslag til totalbudsjett for UiS blir etter dette 809,5 millioner kroner i 2009.

Totalbevilgningen inkluderer tilbakeføring av hvileskjæret fra 2007 på 12,6 millioner kroner til styrking av basis. I tillegg kommer 0,6 millioner kroner knyttet til studieplassendringer. Det er en nettoøkning på fem studieplasser.

Lysglimt
Når vi ser bort fra skuffelsen over at det ikke satses på de nye universitetene spesielt, finnes det enkelte lysglimt i Regjeringens framlegg til sektoren som helhet. Samlet øker bevilgningen til forskning og utvikling med nærmere 1,6 milliarder kroner. Budsjettet har med unntak av stipendiatstillingene en god profil og retning, som tyder på at statsråden har lyttet til fellesprioriteringer fra sektoren. Dette omfatter styrking av forskningsfond, klimaforskning og lærerutdanningene.

Regjeringen foreslår å bruke om lag 100 millioner kroner til ulike tiltak for å styrke lærerutdanningene i 2009. Det skal blant annet opprettes180 nye studieplasser innenfor praktisk-pedagogisk utdanning. I tillegg kommer en økning i budsjettet for å styrke satsingen på rekruttering av førskolelærere. Det kan føre til 150 nye studieplasser innenfor førskolelærerutdanningen og 150 nye studieplasser innenfor videreutdanning i småbarnspedagogikk.

- Det er positivt med flere studieplasser til lærerutdanningene. Det er utvilsomt behov for flere lærere, særlig innen førskolen. Hvor mange UiS kommer til å få av disse, er ikke klart i dag, sier Selnes. Hun minner om at flere studiesteder har vanskeligheter med å fylle opp plassene til lærerutdanningene, og at det er derfor en utfordring å gjøre læreryrkene attraktive nok for unge mennesker i dag. Det kan imidlertid endre seg i økonomiske nedgangstider.

Studentboliger
Det er også satt av penger i 2009-budsjettet til bygging av 1000 studentboliger.

- Det er svært gledelig. Dette er det høyeste antallet nye studentboliger som har kommet de siste årene. Studentsamskipnaden i Stavanger håper å få et par hundre av disse, sier Selnes.

AmS og kiropraktorutdanning
Arkeologisk museum i Stavanger (AmS) blir en del av Universitetet i Stavanger fra 1. januar 2009. I framlegget til statsbudsjett er det avsatt én million kroner til denne integreringsprosessen. Ønsket fra AmS og UiS til statsbudsjettet var en økning på 25 millioner kroner. Av denne summen skulle 10 millioner kroner gå til omgjøring av oppdragsstillinger til faste stillinger ved AmS og 15 millioner kroner til nytt formidlingsbygg ved AmS.

Det er i budsjettframlegget for 2009 heller ikke inne penger til oppstart av en kiropraktorutdanning eller andre midler knyttet til kiropraktorsatsingen i Stavanger. UiS og Stavanger Universitetssjukehus har selv bidratt med penger til to stipendiatstillinger og en professor 2-stilling i kiropraktikk.

Forskningsfond

Regjeringen har videre foreslått å gi seks milliarder kroner til å opprette regionale forskningsfond. Disse skal styrke forskningsevnen gjennom regional forskning, innovasjon og utvikling. Hvert år fra 2010 vil 285 millioner kroner bli frigitt til dette formålet. Fondene skal møte fylkenes forsknings- og utviklingsbehov ved å støtte FoU-prosjekter initiert av private eller offentlige virksomheter lokalisert i eller utenfor de geografiske nedslagsfeltene til fondene. Norges forskningsråd og fylkeskommunene skal arbeide videre med utformingen av de regionale forskningsfondene.  

UiS vil nå se nærmere på detaljene i forslaget til statsbudsjett for 2009.

Interessante lenker:

Statsbudsjettets program for høyere utdanning og fagutdanning

Regjeringens framlegg til statsbudsjett for høyere utdanning 2009

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Uttalelse fra Universitets- og høgskolerådet

Universitetet i Agder ser helsvart på budsjettet

Pressemelding fra Forskerforbundet