MENY

Statsbudsjettet 2010: Intet forskningsløft for UiS

Regjeringen har lagt inn ”krisepakken” og revidert budsjett i forslag til statsbudsjett for 2010, men ingen ytterligere økninger utover lønns- og prisvekst. Arkeologisk museum er budsjettvinneren.

- UiS kom svært godt ut av krisepakken i januar, blant annet med ni nye stipendiatstillinger, noe som var høyest i sektoren. Det er gledelig at disse nå ligger fast inne i statsbudsjettet. Dette gir oss en god nominell vekst i forhold til i fjor. De nye universitetene får likevel fortsatt ingen særskilte forskningsløft i dette statsbudsjettet, sier universitetsdirektør Per Ramvi.

UiS får en nominell økning på 5,9 prosent, mot 2,5 prosent i resten av sektoren. Når en tar hensyn til revidert nasjonalbudsjett og andre ekstraordinære bevilgninger i inneværende år, gir dette en realvekst på 2,7 prosent. Lønns- og prisstigning utgjør 3,2 prosent i bevilgningen.

Universitetet i Stavanger får en bevilgning på 861,3 millioner kroner i Regjeringens framlegg til neste års statsbudsjett, mot 809,5 millioner i fjor.

Glede ved Arkeologisk museum
Arkeologisk museum, som ble en del av UiS 1. januar i år, synes å få videreført den ekstraordinære bevilgningen fra revidert nasjonalbudsjett. Dette vil bli nærmere avklart. Det nye formidlingsbygget er nå på Kunnskapsdepartementets prioritetsliste.

- Dette gir Arkeologisk museum et bedre handlingsrom. Departementet har her gitt et håndslag til det gode arbeidet museet har gjort over flere år, både på forsknings- og formidlingssiden, sier en fornøyd Ramvi.

Ingen nye stipendiater
Ingen universiteter får nye stipendiatstillinger i 2010, utover det som ble bevilget i ”krisepakken”. Dermed videreføres de ni stillingene som ble gitt til UiS.

Regjeringen viderefører satsingen på nye studieplasser i 2010, og bevilger penger til 5600 flere studieplasser i sektoren. Samlet medfører dette 291,2 millioner i økte bevilgninger. For UiS utgjør dette om lag 10,5 millioner kroner i økte midler og i gjennomsnitt 100 studieplasser ved UiS.

Satser på klimaforskning
I forslaget til statsbudsjett går 23,6 milliarder til forskning og utvikling, noe som tilsvarer en nominell vekst på 1,7 milliarder kroner. Regjeringen satser på klimaforskning, og det er satt av 350 millioner til dette. Kapitalen i Forskningsfondet økes med 5 milliarder til 77 milliarder i forhold til i fjor. 2010 er første året med avkasting fra regionale forskingsfondene. Avkastningen på 212 millioner kroner vil bli brukt til forskning over hele landet.

I budsjettforslaget er det ikke satt av midler til utstyr eller nybygg ved UiS.

Studentboliger og lærerutdanning
Det skal bygges flere studentboliger, og Regjeringen foreslår 1000 nye studentboliger i 2010.

Lærerutdanningene skal styrkes med 100 millioner kroner. Disse midlene skal blant annet gå til grunnskoleutdanningen, men det er foreløpig uvisst hvor mye UiS får her.

Mer informasjon:
Orientering om forslag til statsbudsjettet 2010 for universiteter og høyskoler
Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet
Uttalelse fra Universitets- og høgskolerådet