MENY

Statsbudsjettet 2013: Strammere rammer for UiS

De økonomiske rammene blir strammere for UiS i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013. Rektor Marit Boyesen er skuffet over at det nok et år ikke kommer nye stipendiatstillinger.

Statsbudsjettet for 2013 gir UiS en ramme på 1044,5 millioner, en økning på 61 millioner, eller 6,2 prosent fra 2012. Realveksten, ut over lønns- og prisutvikling, blir på 2,9 prosent. Her ligger blant annet 3 millioner kroner til vitenskapelig utstyr til teknologiutdanningene.

Realveksten skyldes i hovedsak økt studieplassfinansiering. Inntektene fra universitetets egeninnsats ved produksjon av studiepoeng ved UiS er økt med ni millioner kroner fra i fjor.

Egeninnsatsen innen forskning, spesielt økning innen EU-finansierte prosjekter, har gitt UiS en inntektsøkning på 2,4 millioner kroner.

Manglende kompensasjon
Sektoren får heller ikke i 2013 full kompensasjon for forventet pris- og lønnsvekst. Det legges til grunn generell kompensasjon på 3,3 prosent, mens årets lønnsoppgjør var på over fire prosent. Det betyr i realiteten en generell innstramming for sektoren.

Det blir ingen nye studieplasser til UiS neste år. Pengene til nye studieplasser ved universitetene i 2013 er kun videreføring av tidligere vedtatte studieplassøkninger.

Ingen stipendiatstillinger
Stipendiatstillinger er viktige for universitetssektoren og spesielt for de nye universitetene UiA, UiN og UiS, som har færre stipendiater enn de andre universitetene. Men det er ingen nye stipendiatstillinger i forslaget til statsbudsjett.

Tvert imot skal videreføring av 57 stipendiatstillinger innen matematikk, naturvitenskap og teknologi i sektoren finansieres ved at institusjonene får en innstramming med 0,02% av grunnbevilgningen. Dette utgjør i realiteten et budsjettkutt for sektoren på 50 millioner kroner.

–Jeg er spesielt skuffet over at det ikke kommer nye stipendiatstillinger. Dette bidrar til å opprettholde forskjellen mellom de gamle og de nye universitetene, sier Marit Boyesen.

Ikke kiropraktikk
Hun hadde også håpet på penger til oppstart for nytt magasin- og formidlingsbygg til Arkeologisk museum, og til ny kiropraktorutdanning i Norge.

Boyesen registrerer også at det er nok et år med reduksjon i uttellingen på forskningsinsentivene, spesielt EU-midler og publiseringspoeng. Det er et faktum at UiS-produksjonen har økt atskillig mer enn belønningen tilsier.

Se også:

Presentasjon av Statsbudsjettet 2013 fra Kunnskapsdepartementet.

Pressemelding fra Universitets- og høgskolerådet (UHR)