MENY

Statsbudsjettet 2021: Ingenting fra Regjeringen til UiS

Verken startbevilgning til nybygg ved Arkeologisk museum eller avklaring om medisinutdanning til UiS er med i Regjeringens statsbudsjett for 2021 som ble lagt fram i dag.

Rektor Klaus Mohn - Skuffende, men vi står på videre, sier rektor Klaus Mohn.

Det var knyttet stor spenning til UiS sine to viktigste saker i Regjeringens fremlegg:

- Her var det ikke mange gode nyheter. Jeg må bare konstatere at realisering av nytt museumsbygg og medisinutdanningen drar ut i tid, konstaterer en skuffet UiS-rektor, Klaus Mohn, og legger til:

- Etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim før sommeren signaliserte en tilbakemelding på Grimstad-rapporten i forbindelse med fremlegget av statsbudsjettet, hadde vi forventet en mer tydelig avklaring og retning.

Ingen avklaring om medisinutdanning

Medisinutdanning er kun kort omtalt i fremlegget til statsbudsjett: «Regjeringa har som mål at ein større del av norske legar over tid skal bli utdanna i Noreg. Medisinutdanninga skal inkludere desentraliserte studiemodellar som tek ein større del av helsetenesta i bruk. Hovudmodellen skal framleis vere ei integrert seksårig utdanning. Regjeringa skal vurdere kostnader og moglegheiter for ulike alternativ for utvida utdanningskapasitet i medisin, inkludert bruk av alternative studiemodellar.»

UiS-rektoren tolker dette som at døren ikke er lukket for en medisinutdanning ved UiS. Han merker seg Regjeringens mål om å utdanne flere leger i Norge, valget av hovedmodell, og at alternative studiemodeller skal vurderes videre.

- UiS har utviklet et nyskapende medisinstudium som møter legemangelen raskt og treffsikkert, sier Mohn. Han legger til programmet er helt i utdanningsfronten internasjonalt. Det har fått svært gode tilbakemeldinger fra fagfeller nasjonalt og internasjonalt samt fra medisinstudenter etter at studiet ble lansert i full bredde i juni i år. I tillegg er 3+3-modellen til UiS den mest kostnadseffektive studiemodellen for staten.

- Jeg er derfor overbevist om at et medisinstudium med gradsrettigheter til UiS vil løfte kvaliteten på medisinutdanningen i hele Helse-Norge. Derfor står vi på videre for å overbevise politikerne om det samme, slår Mohn fast.

Arbeiderpartiet bestemte seg i september for utdanningsmodell for medisinutdanning i Stavanger og om gradsrett til UiS om studiet tilfredsstiller de faglige kravene. Videre signaliserte Ap at de vil ta fatt i saken om ikke avklaringer om medisinutdanning i Stavanger kom i Regjeringens fremlegg til statsbudsjett.

Ingen startbevilgning til nytt museumsbygg

To ganger er tilbygg på Arkeologisk museum ført fram til ferdigstilt forprosjekt med godkjent kostnadsramme og overlevert KD – første gang i 2014 og nå i 2020. Godkjent kostnadsramme for prosjektet er 393,9 millioner kroner.

Klaus Mohn er tydelig på at museet ikke kan vente så mye lengre nå: - Kommer ikke bygget på plass, kan vi ikke ivareta vårt samfunnsansvar som forvalter av Rogalands forhistorie.

- Staten har til nå brukt 30 millioner kroner på planleggingen av bygget i tillegg til all egeninnsats fra universitetets side som er lagt inn i prosjektet. Det vil være oppsiktsvekkende hvis vi må legge planene i en skuff, slår UiS-rektoren fast.

Dersom startbevilgningen ikke kommer i stortingsbehandlingen før jul, forventer Mohn at bevilgningen gis ved neste korsvei, som er revidert nasjonalbudsjett 2021.

Les hele saken med reaksjoner på manglende bevilgning til nybygget.

UiS-budsjettet

Bevilgningen til UiS er på 1,794 milliarder kroner, som utgjør en nominell budsjettvekst på 6,2 prosent og en realvekst på 3 prosent. Budsjettet legger opp til lønns- og priskompensasjon på 3,2 prosent. 

Studieplasser og rekrutteringsstillinger

De ekstra studieplassene og rekrutteringsstillingene som ble tildelt sektoren i revidert nasjonalbudsjett i vår, blir trappet opp og videreført på vanlig måte. 

I likhet med andre universiteter og høgskoler vil UiS også få finansiert det femte året på grunnskolelærerutdanningene. Imidlertid er dette ikke en fullfinansiering. I budsjettet er det lagt inn 4,33 millioner kroner til UiS i 2021.

Nøkkeltall i budsjettet for UiS:

  • Økning på 7 213 000 kroner som følge av nye rekrutteringsstillinger i 2019.
  • Økning på 43 742 000 kroner som følge av opptrapping av nye studieplasser tildelt i perioden 2016–2020. Studieplassene gitt i revidert nasjonalbudsjett trappes opp på vanlig måte.
  • Økning på 53 769 000 kroner som følge av prisjustering.
  • Reduksjon på 723 000 kroner som følge av gevinstrealisering for prosjekter under medfinansieringsordningen.
  • Reduksjon på 1 600 000 kroner som følge av overføring av ansvar knyttet til studieplasser til veilederutdanning for nyutdannede lærere.
  • Reduksjon på 8 452 000 kroner som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

Andre reaksjoner:

Khrono: Her er stats­budsjettet for 2021 

Khrono: Stor skuffelse over budsjettforslag for lærerutdanningene

Forskerforum: Øker bevilgningene til forskning, men viderefører flatt kutt til universiteter og høyskoler 

UHR: Tapt mulighet for forsknings-Norge

NTNU: Slik blir statsbudsjettet 2021 for NTNU

Oslomet: For lite til 5-årig utdanning

Nord Universitet: Positiv utvikling for Nord universitet i 2021

UiB: Etterlyser sterkere satsing på forskning i UH-sektoren

Norsk studentorganisasjon: Drastisk kutt i studentboliger

 

Informasjon fra Kunnskapsdepartementet:

Pressemelding: 2,5 millilardar kroner til utdanning og kompetanse

Pressemelding: Styrker Noreg som forskingsnasjon

Pressemelding: 2,4 milliardar til Vikingtidsmuseet og fleire store byggeprosjekt ved universiteta

Pressemelding: Regjeringa vil gjennomgå opptakssystemet til høgskular og universitet

Pressemelding: Regjeringa styrker velferdstilbodet til studentane

KDs orientering om forslag til statsbudsjett 2021 for UH-sektoren

Tilsvarende dokument fra i fjor