MENY

Stor forskjell på måten foreldre blir møtt

Foreldre mener variasjonen er stor i måten de blir møtt når de henter barna i barnehagen. Det viser en masteroppgave om hentesituasjonen i norske barnehager.

Bildet viser et barn i en garderobe i en barnehage. Studien viser at det er stor variasjon når det kommer til hvordan foreldre opplever hentesituasjonen.

Du skal hente barnet ditt i barnehagen, og har lyst å vite alt om hvordan det har gått, men ungen er sliten, garderoben er trang og det er noe som mangler i kommunikasjonen med den ansatte i barnehagen. I stedet ender du opp med å sette deg i bilen, og kjøre hjem uten at du egentlig har blitt særlig mye klokere.

Situasjonen er nok kjent for de fleste, men det er nok få som har tenkt over hva som manglet i samtalen med den ansatte i barnehagen, og hvorfor hentesituasjonen ikke ble optimal.

I vår leverte Kjersti Lønning Velde sin mastergradsoppgave i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun har undersøkt hvordan foreldre opplever hentesituasjonen i norske barnehager.

Startet som forskningsassistent

Lønning Velde har intervjuet foreldre i fire ulike barnehager i Rogaland med mål om å hente inn ny kunnskap om denne situasjonen, som er viktig del av samarbeidet mellom barnehagene og foreldrene.

Hennes interesse for temaet startet da hun jobbet som forskningsassistent i Norges største pågående forskningsprosjektet GoBaN på barnehagefeltet (Gode barnehager for barn i Norge), som handler om kvalitet i norske barnehager. Hennes studie er knyttet til forskningsprosjektet gjennom utvalg av barnehager, men står likevel fritt med hensyn til resultater og fokus.

– Intensjonen er at denne studien skal bidra til en utdypning av et område som er viktig, men som hittil ikke er eksplisitt studert i GoBaN. Der var fokuset på bringesituasjonen i barnehagen, mitt fokus her blir slik en utdyping i prosjektet ved at jeg fokuserer på hentesituasjonen, forklarer hun.

Speiler barnehagens kvalitet

Som assistent i en barnehage, fattet hun tidlig interesse for hentesituasjonen. Det bestemte møtet som skjer daglig, men som likevel kan arte seg på så ulikt vis. Etter hvert som hun utdannet seg som barnehagelærer og i tillegg fikk mer erfaring, opplevde hun at hentesituasjonen i mange tilfeller kan speile barnehagens kvalitet på sentrale områder i barnehagens hverdag.

– For et barn har det en stor betydning at det er gode relasjoner mellom personalet i barnehagen og foreldrene. Min studie viser at foreldrene gir uttrykk for at personalet har en viktig rolle i å formidle barnas hverdag i barnehagen til foreldrene, og at det er i hentesituasjonen og bringesituasjonen at foreldrene virkelig opplever personalet, sier hun og legger til at hun håper at hennes studie kan belyse et tema som hun mener er lite utforsket.

– Stor variasjon

Resultatene fra studien viser at det er stor forskjell på måten barna blir møtt på, og at det er stor variasjon når det kommer til hvor mye informasjonen foreldrene får og hvor mye tid den enkelte ansatte vier til hentesituasjonen.

Hun har stilt foreldrene spørsmål om hvordan de karakteriserer en god avskjed i barnehagen, samt hvordan avskjedens karakter kan ha innvirkning på dem selv og barna deres.

– Mange foreldre etterlyste mer spesifikk informasjon om eget barn, og ikke bare generell informasjon om hva som har skjedd. Flere av dem mente også at det var stor variasjon på hvordan de ble møtt på. Foreldrene konkluderte med at dette handlet om hvor lenge de ansatte hadde vært der, og om hvor lang erfaring og utdannelse den enkelte ansatte hadde, sier Lønning Velde og forklarer at informasjon viste seg å være en vesentlig faktor for foreldrenes tilfredshet med hentesituasjonen.

Gjør hverdagen lettere

Foreldrene i utvalget gav inntrykk av at personlig informasjon fra barnehagen kan bidra til å gjøre hverdagen lettere for familien. Bakgrunnskunnskaper om barnets dag vil kunne bidra til at foreldrene er bedre rustet til å tolke barnets uttrykk og signaler nå de kommer hjem og på den måten være til barnets beste.

Lønning Velde forklarer at ulik grad av informasjon gjør at foreldrene til tider opplever at det ikke er faste rutiner i forbindelse med hentesituasjonen. Dette gjør at flere savner faste meldepunkt i forbindelse med informasjonsutvekslingen i barnehagen.

– Fast prosedyre med tilhørende sjekkliste som beskriver hvilken informasjon som skal bli gitt kan ifølge flere foreldre være et nyttig hjelpemiddel. Dette vil redusere variasjonen i informasjonsutveksling som faktisk overleveres og på den måten være med å sikre foreldrene sitt behov for informasjon, og det vil gi personalet større mulighet til å utnytte den knappe tiden de har med foreldrene ved hentesituasjonen, sier hun.

Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Steinar Figved

Denne saken er også publisert på forskning.no.

Kilde: Kjersti Lønning Veldes: Foreldres opplevelse av hentesituasjonen i barnehagen knyttet til kvalitet. Universitetet i Stavanger. Masteroppgave 2016.