MENY

Støtte til tre prosjekter innen risiko og samfunnssikkerhet

Hele tre av åtte prosjekter som er bevilget midler fra Forskningsrådets SAMRISK-program, er knyttet til fagmiljøet innen risiko og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Det er første gang Forskningsrådet organiserer et forskningsprogram og tildeler midler innen dette temaområdet. Totalt er det bevilget 31,6 millioner kroner til åtte prosjekter - tre av disse har tilknytning til UiS.

Norges Forskningsråds program "Samfunnssikkerhet og risiko - SAMRISK" har som formål å øke kunnskap om trusler, farer og sårbarhet, om hvordan uønskede hendelser kan forebygges og krisehåndtering styrkes, samtidig som grunnleggende menneskerettigheter og personvern ivaretas. SAMRISK favner vidt og kan omfatte temaer rundt naturkatastrofer, større ulykker, sammenbrudd i viktig infrastruktur, pandemier - og organisert kriminalitet, sabotasje og terrorhandlinger med både nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

- Dette er god uttelling for oss. Et resultat av gode søknader, sier professor Terje Aven.

Selv skal han lede grunnforskningsprosjektet ”Prinsipper og metoder for å bestemme riktig investeringsnivå innen samfunnssikkerhet”, som er tildelt 3,5 millioner kroner. Prosjektet vil fokusere på grunnleggende prinsipper for sikkerhetsplanlegging og hva som er det rette nivået for beredskap.

- Skrikende behov
- Samfunnet mangler i dag grunnleggende prinsipper for å finne frem til "riktig" investeringsnivå når det gjelder samfunnssikkerhet. Dagens investeringsnivå, enten det gjelder forebyggende aktiviteter eller beredskap, er ofte historisk begrunnet. Behovet for prioritering er skrikende, men det må ligge grunnleggende prinsipper i bunn, understreker Aven.

- Anvendelsesområdene er mange, for eksempel terrorberedskap, rasfare, flomberedskap og oljevern, fortsetter han.

I tillegg til miljøet ved UiS, deltar flere internasjonale anerkjente forskere i prosjektet, blant annet professorene Ortwin Renn fra Tyskland og Michael Jones-Lee fra Storbritannia. I prosjektet samarbeider risikoanalytikere, økonomer og sosiologer. Aven har stor tro på at prosjektet vil gi økt innsikt og nyttige prinsipper for arbeidet med samfunnssikkerhet.

Ulykkesgransking og læring
Førsteamanuensis Ove Njå leder prosjektet ”Accident Investigation and Learning Effects within Emergency Organisations and across Societal Sectors”, som skal se på koblingen mellom ulykkesgransking og læringseffekt. Prosjektets ramme er på 6,2 millioner kroner.

- Vårt utgangspunkt blir å se på hvordan ulykkesgransking blir gjennomført og fulgt opp i ulike offentlige sektorer, både lokalt og nasjonalt. Vi skal også se på sammenhengen mellom gransking og hva som gir best læringseffekt, forklarer Njå.

Prosjektet er et norsksvensk samarbeid mellom universitetene i Stavanger og Lund, Statens havarikommisjon for transport og Statens helsetilsyn. I prosjektet inngår også to doktorgradsløp.

- Det blir naturlig å sammenligne norsk og svensk praksis i ulykkeshåndtering og ulykkesgransking, og kartlegge forskjeller, ettersom landenes apparater har ulik oppbygning, sier Njå.

Prosjektet som helhet vil i første omgang involvere eventuelle skandinaviske modeller, men vil etter hvert også tilnærmes til EU-modeller, med tanke på et fremtidig europeisk samarbeid.

Luftfart
Det tredje prosjektet er et samarbeid mellom UiS og International Peace Research Institute, Oslo (PRIO) og har tittelen “The social determination of risk Critical infrastructure and mass transportation protection in the Norwegian civil aviation sector”. Forskningsrådet har bevilget 6,418 millioner kroner, som fordeles mellom de to institusjonene. Leder for prosjektet er Peter Burges ved PRIO, mens førsteamanuensis Ole Andreas Engen er UiS sin prosjektleder.

Prosjektet skal blant annet bidra til en begrepsfesting av risiko i luftfarten som et sosialt betinget fenomen.

- I tillegg er målet vårt å kartlegge og kategorisere sentrale tendenser og ulike dimensjoner ved begrepet risiko i norsk sivil luftfart, både politiske, sosiologiske og kulturelle. Det handler om samfunnets syn på risiko og hvordan dette bidrar til forståelsen for begrepet. Videre vil det gjennomføres studier av risikohåndtering i norsk sivil luftfart, og i samarbeid med Avinor utvikles praktiske verktøy for risikohåndtering, opplyser Engen.

Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt og består av ingeniører, økonomer, historikere, filosofer, sosiologer og statsvitere.

- Prosjektet styrkes av et sterkt og variert nettverk av spesialister og et etablert samarbeid mellom forskning og industri. UiS og PRIO får også hvert sitt doktorgradsprosjekt, noe som bidrar til rekruttering og utvikling av en ny generasjon kompetanse innenfor samfunnssikkerhet, sier han.