MENY

Støtte til UiS/IRIS-prosjekter i risikostyring og samfunnssikkerhet

Universitetet i Stavanger og IRIS har fått støtte til to prosjekter på henholdsvis SAMRISK og RISIT-programmet i Norges forskningsråd (NFR). Den økonomiske rammen er totalt over 10 millioner kroner.

NFR har bevilget 4,2 millioner kroner til SAMRISK-prosjektet ”Accident investigation and learning effects within emergency organisations and across societal sectors”. SAMRISK-prosjektet blir i tillegg støttet av Statens helsetilsyn. Prosjektet har en tidsramme på fire år og inkluderer to doktorgradsarbeider.

4,45 millioner kroner går til RISIT-prosjektet ”Accident investigation and learning effects within transport modes and across societal sectors”. Prosjektet har en tidsramme på to år og inkluderer første del av et ph.d-prosjekt.

- Det er tematisk slektskap mellom prosjektene, sier førsteamanuensis Ove Njå, Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging, som er leder for begge prosjektene som er innen områdene risikostyring og samfunnssikkerhet.

SAMRISK-prosjektet er et samarbeid mellom UiS, IRIS, Lund Universitet, Statens havarikommisjon for transport og Statens helsetilsyn.

SAMRISK

- Målet med SAMRISK-prosjektet er å gjøre effektiv bruk av tilgjengelig kunnskap om ulykker og krisehåndtering, og å avdekke ulike mønstre i læreprosesser fra ulykkesgranskninger hos de enkelte aktørene i samfunnet, sier Ove Njå. Vi vil se på læring på alle nivåer, fra individ-, virksomhets- og til samfunnsnivået. Vi skal utvikle en grunnleggende teoretisk forståelse for ulykkesgranskning og hvordan erfaringer etter ulykker medfører midlertidige og varige endringer.

Prosjektet har flere delmål.

- Det er viktig å utlede et analytisk rammeverk for å vurdere læringseffekter. Vi vil benytte en historisk analyse av granskningens utvikling og case-studier for å sammenligne skandinaviske tilnærminger til granskning, bruk og læring. På dette området samarbeider vi tett med Universitetet i Lund som har status som Centre of excellence i Sverige på området samfunnssikkerhet. Det er for oss et verdifullt samarbeid.

- I prosjektet går vi også inn på en dybdestudie av beredskapsorganisasjonene for å bringe på det rene hva de ansatte i organisasjonene og nødetatene lærer av ulykker. Det er sjelden at nødetater i kjølvannet av granskningsrapporter blir utsatt for kritikk. Dermed kan vi fremsette en hypotese om at elementet av læring faller bort i organisasjonene, sier Ove Njå.

Dette er også utgangspunkt for et doktorgradsstipend som er knyttet til prosjektet.

- Prosjektet er tverrfaglig og støtter seg på personell med spesialfelt innen historie, antropologi, pedagogikk, medisin, ingeniørkunnskap og risikoanalyse.

- Første milepæl i forskningsprosjektet er et seminar i Oslo i april i samarbeid med Statens havarikommisjon og Statens helsetilsyn hvor temaet er ulike tilnærminger til granskning, sier Ove Njå. Da vil vi også få testet ut det tverrfaglige samarbeidet som ligger til grunn for prosjektene.

RISIT

Sintef er partner i RISIT-prosjektet i tillegg til de andre deltakerne i SAMRISK-prosjektet.

I RISIT-prosjektet er hensikten å se nærmere på effekten av læring fra transportrelaterte hendelser, sier Ove Njå. Vi har utviklet noen hypoteser som skal undersøkes, som for eksempel:

- Det er sjelden at granskning etter ulykker har effekt, spesielt for de som ikke er direkte involvert.

- Læringseffekt oppnås når myndighetene endrer lovverk og forskrifter.

- Ulykkesgranskning gir ofte stor politisk oppmerksomhet som ikke fører til varige endringer. - Når læring skjer i transportorganisasjoner, er det mer resultat av vilkårlige, kulturelt betingede responser på konkrete hendelser, heller en systematisk erfaringsoverføring i form av seminarer og kurs etter ulykker.

- I prosjektet vil vi studere sammenhenger mellom læring og strukturene av de etablerte havarikommisjonene for transport i Norge, Sverige og Danmark, sier Ove Njå.