MENY

Strategi vedtatt

Universitetsstyret vedtok i dag strategidokumentet for Universitetet i Stavanger for perioden 2009-2020 med noen mindre endringer.

- I dag skal ett års strategiprosess ved Universitetet i Stavanger konkluderes. Dette er viktig for institusjonen og nasjonen, sa universitetsdirektør Per Ramvi i sin innledning til saken.

Ramvi oppsummerte arbeidet som en god prosess, men sa at han opprinnelig ønsket seg et strategidokument med en enda tydeligere utviklingsretning og klarere mål, noe også flere styremedlemmer sluttet seg til. Ramvi understreket imidlertid at legitimitet internt i organisasjonen har vært tungtveiende i utformingen av dokumentet.

Strategidokumentet gir føringer for hvordan UiS skal lykkes med sine primæraktiviteter – utdanning og forskning. Bak strategiprosessen ligger et omfattende arbeid som startet i august 2007 og som har involvert hele organisasjonen, både studenter og ansatte.

Strategidokumentet skal videre følges opp av treårige handlingplaner.

Regnskapsrapport og retningslinjer
Styret ble orientert om regnskapsrapport 1. tertial 2008, som viste at det ved utgangen av perioden er et samlet underforbruk på 4,0 millioner. Andre gledelige tall var at tilskuddene fra Norges forskningsråd har økt med 4,4 millioner eller 80,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Styret vedtok retningslinjer for sidegjøremål for ansatte ved UiS uten merknader. Formålet med disse retningslinjene er å verne om universitetets og de tilsattes tillit og integritet, ved at det legges opp til åpenhet om mulige interessekonflikter og håndtering av slike.

Nye sentre til UiS 
Videre ble de framlagte prinsippene for organisering av forskningssentre knyttet til UiS vedtatt. Det ble også gitt klarsignal for opprettelsen av Senter for innovasjonsforskning i samarbeid med IRIS og Ipark. Vedtaket tok med merknad om å påse at sentrene også har undervisningsoppdrag knyttet til sin virksomhet.

Videre ble styret orientert om bakgrunnen for etablering av seks nasjonale sentre for miljøvennlig energi og støttet de initiativ som er tatt for en samlet UiS-satsing på området energi, miljø og klima.


Mer informasjon:
Innkalling og saksliste (pdf 15 mb)
Strategidokument for UiS 2009-2020 (word 220 kb)