MENY

Strategiske allianser og internasjonalisering

Strategiske allianser og internasjonalisering står sentralt i Universitetet i Stavangers strategi fram mot år 2020. Universitetsdirektør Per Ramvi mener disse er av vital betydning for universitetets videre utvikling.

– Nasjonale allianser og internasjonalt samarbeid er viktige elementer for å fremme kvaliteten i universitetets virksomhetsområder. Allianser og samarbeid skal også bidra til et bedre totaltilbud til samfunnet rundt oss innen så vel forskning og utdanning som etter- og videreutdanning, innovasjon og nyskaping, sier universitetsdirektøren.

Styrke kvaliteten
Ramvi mener kravene til kvalitet og mer fokuserte satsinger stiller nye og høyere krav til samarbeid:

– Vi vil derfor være åpne mot alle, samarbeide med mange og inngå strategiske allianser med noen få. Det strategiske samarbeidet skal ha som mål ikke bare å styrke vår egen organisasjon, men å gagne våre alliansepartnere slik at vi sammen kan gi et bedre tilbud.

Han legger til at alliansene må tuftes på åpenhet og romslighet, gjensidighet og målrettethet.

Universitetet i Stavanger vil prioritere tette samarbeid med utvalgte internasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Internasjonalt forskningssamarbeid er av grunnleggende betydning for å styrke kvaliteten og sikre fornyelse i norsk forskning.

– Forskningssamarbeid, både individuelt og institusjonelt, vil ofte være grunnlaget for utdanningssamarbeid og utveksling av studenter og ansatte. Internasjonal virksomhet skal prege den videre utviklingen av universitetets organisasjon og ha aktiv deltakelse fra de ansatte og studentene, framholder Ramvi.

Konkrete samarbeid
Strategiske allianser med utvalgte nasjonale forsknings- og utdanningsinstitusjoner er spesifisert i strategidokumentet og vil bli videre fulgt opp i fakultetenes handlingsplaner.

– Universitetet i Stavanger og IRIS har i dag et strategisk samarbeid med Universitetet i Tromsø og NORUT om utviklingen i nordområdene. Dette skal prioriteres og videreutvikles i framtiden for å støtte opp om de økte aktivitetene og arbeidet med utfordringer blant annet innen energi, miljø og klima i nord, forteller Ramvi.

I tillegg vil samhandling med samfunns- og næringslivet være en av bærebjelkene i den videre utviklingen av universitetet. Økt verdiskaping er en av de fremste begrunnelsene for at Universitetet i Stavanger ønsker å utvikle en universitetsallianse med Agder og Bergen, en allianse som også omfatter høgskolene i Bergen og Stord/Haugesund sammen med institusjonenes oppdragsinstitutt, kommersialiseringsselskap og etter- og videreutdanningsenheter.

– Vi mener universitetene har et ansvar og en viktig oppgave for landets og regionenes innovasjons- og verdiskapingsevne, slår universitetsdirektøren fast. Han trekker fram næringslivets kompetanse innen energi og miljø som langt på vei er komplementær for de ulike regionene i sørvest.

Storbyprosjekt
Universitetsdirektøren sitter også i styringsgruppen for storbyprosjektet Energi Miljø, et samarbeid mellom storbyene Kristiansand, Stavanger og Bergen i regi av Stavangerregionens Næringsutvikling. Målene med dette prosjektet er ifølge beskrivelsen «å mobilisere storbyenes strategiske rolle, identifisere og initiere koplingsgevinster mellom distinkte og komplementære kompetansemiljøer og nettverk og å bidra til å innovere storbyrollen i møte med utfordringene innen energi, miljø og klima».

– Dette er i tråd med det vi ser andre steder i Europa, hvor storbyene er motorer og drivere for regional og nasjonal innovasjon. City regions vil også være overskriften for Senter for innovasjonsforskning som Universitetet i Stavanger og IRIS har etablert, understreker Ramvi.

Han har klokkertro på slike samarbeidsprosjekter og mener at forsknings- og utdanningsinstitusjonene må innta en sentral rolle i dette arbeidet.

TEKST: Anne Selnes
FOTO: Elisabeth Tønnessen