MENY

Stress og styrke i møte med ikke-vestlige familier

Sevald Høye disputerer fredag 13. februar med avhandlingen: Styrken i kulturelt mangfold – familiemedlemmer og intensivsykepleieres syn på deres møter i intensivavdelinger. Høye har gjennom en kvalitativ studie funnet at sykepleiere i mange tilfeller opplever stress i møte med pårørende med annen kulturbakgrunn.

Når en person rammes av akutt og kritisk sykdom innlegges han eller hun på intensivavdelinger. Pårørende blir berørt sosialt og følelsesmessig, og familier med ikke-vestlig etnisk bakgrunn kan oppleve stress i møte med norske sykehus. En sykehusinnleggelse kan også gi innvandrere, asylsøkere og flyktninger posttraumatiske stressreaksjoner ved at minner fra tidligere traumer blir avdekket.

Intensivsykepleiere står med andre ord overfor store utfordringer i møte med et stadig mer flerkulturelt samfunn. Ifølge en ny doktorgrad i Risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger kan møtene karakteriseres som et strev for begge grupper, selv om utfordringene også gir styrke.

Sevald Høyes prøveforelesning finner sted klokken 10.00 fredag 13. februar, og selve disputasen finner sted kl. 12.00 samme dag. Begge begivenhetene skjer i Kjell Arholms hus auditorium A1 på Universitetet i Stavanger. Se kunngjøring av doktordisputas.

Arbeidsstress for sykepleiere
Høye har gjort en kvalitativ undersøkelse og intervjuet 16 intensivsykepleiere og fem pasienter med ikke-vestlig bakgrunn. På grunn av at det var lettere å komme i kontakt med sykepleiere som lot seg intervjue, er det også sykepleierne Høye har knyttet flest funn til.

– Jeg fant at arbeidsstress blant sykepleierne var påfallende når de møter pasientgrupper med ikke-vestlig bakgrunn. Det er selve annerledesheten og andre kulturvaner og livssyn som de ikke er helt forberedt på, forklarer Høye.

– Det er en klassisk konflikt både i litteraturen og i mine funn at de nærmeste pårørende av pasienter med ikke-vestlig bakgrunn, møter opp med hele slekta, både kusiner og fettere, onkler og tanter. Hvordan skal sykehuset løse et besøk med 20-30 pårørende? Dette er en utfordring for de ansatte på sykehuset, sier Høye og legger til at hans funn bekrefter tidligere funn som viser at andregenerasjons innvandrere har større forståelse for det norske systemet og innordner seg.

Mannen bestemmer
En annen klassisk konflikt som blir behandlet i avhandlingen, er kjønnsproblematikken.

– Vi tenker ut fra et likestillingsprinsipp at alle har rett til å forfekte sin mening, mann eller kvinne, men i mange kulturer er det kun mannen som skal kommunisere på vegne av sin kone eller datter. Dette får praktiske konsekvenser i helsevesenet. Når sykepleier og lege skal informere en akutt syk pasient om behandling og gjenopptrening, kan det være vanskelig å få aksept for det med mindre mannen er til stede. Det er også slik at mannen gjerne vil vite før den kvinnelige pasienten hvordan dette skal foregå. Dette kommer i konflikt med norsk lovgivning der sykepleierne og legene har en plikt til å informere om sykdom og behandling til pasienten. Situasjonen skaper grunnlag for konflikter som må løses gjennom forhandling, sier Høye.

Høye har også funnet at pårørende og pasienter er utrygge og kan føle seg misforstått. Han påpeker at det i stor grad handler om kommunikasjonsproblemer.

– Slike møter på sykehus kan være gjenstand for stress for alle parter. Sykepleierne føler stress fordi de ikke vet helt hvordan de skal håndtere saken, og fordi de ikke kjenner godt nok til den andre kulturens normer og skikker. Og for pasienten og de pårørende blir det stress fordi de ofte føler seg mistolket, forklarer Høye.

Høye fant at mange sykepleiere ønsker å vektlegge det medmenneskelige, heller enn å fokusere på annerledesheten i normer og tradisjoner. Det er også Høyes funn at sykepleiere bør styrke egen kunnskap om andre kulturer og religioner som angår de mest vanlige innvandrergruppene i Norge.

Høye er førstelektor på Høgskolen i Hedmark, Avdeling for helse- og idrettsfag, Institutt for sykepleiefag.