MENY

Studentene lærer om overgrep

Institutt for Sosialfag og Institutt for Barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS), har i flere år samarbeidet om et tverrfaglig prosjekt som retter søkelyset mot barnevernsfaglig arbeid i et tverretatlig perspektiv.

Bildet viser studenter på Ullandhaug campus. Samarbeidsprosjektet ved UiS omfatter omlag 350 studenter fra ulike utdanninger.

Sentralt for prosjektet er også at studentene skal få kunnskap om og innsikt i vold og seksuelle overgrep mot barn i barnehage og skole. I en ny undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), svarer et flertall av studentene på barnevernspedagog-, grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningen at de ikke opplever at de har fått tilstrekkelig kunnskap om overgrepsutsatte barn.

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) har studentene i flere år hatt temaene på timeplanen gjennom et stort, tverrfaglig samarbeidsprosjekt.  

Deling av kunnskap

Samarbeidsprosjektet ved Universitetet i Stavanger omfatter omlag 350 studenter fra barnehagelærer-, barnevernspedagog- og sosionomutdanningen. Målet med prosjektet er å styrke handlingskompetansen knyttet til meldingsplikten til barnevernet i barnehage og skole, bidra til tverrprofesjonell samarbeidslæring, samt sørge for deling av kunnskap om risikoutsatte barn.

– Barnehagelærere trenger kunnskap om hva som utløser melde- og opplysningsplikt til barneverntjenesten og hvordan de skal kunne identifisere, forebygge og reagere på omsorgssvikt og overgrep. Både barnehagelærere, barnevernspedagoger og sosionomer må få innsikt i hvordan de skal kunne samarbeide med andre etater om utsatte barn, sier universitetslektor Kristin Fugelsnes ved Institutt for Barnehagelærerutdanning.

Et felles ansvar

Universitetslektor Elsa Helen Kaltvedt ved samme institutt, forklarer at prosjektet både er et utviklingsprosjekt og et pedagogisk prosjekt; det vil si at det er et flerfaglig samarbeid mellom praksisfeltet og vitenskapelig ansatte ved universitetet.

– Barnevernspedagog-, barnehagelærer-, og sosionomutdannningen, men også grunnskolelærerutdanningen har et felles ansvar for å formidle kunnskap og kompetanse om barnevern, vold og seksuelle overgrep. Vi tror at det å gi studentene innsikt i hverandres kompetanse, utdanning og profesjon vil ha en positiv effekt på virkelighetsoppfatninger og samarbeid i senere arbeidsliv, sier professor Ingunn Studsrød ved Institutt for Sosialfag.

– Barnevernet får generelt få bekymringsmeldinger fra barnehagesektoren. Barnehagelærere er viktige informanter for barnevernet, og det er viktig at barnevernet har et godt forhold til de som jobber med barna hver eneste dag, sier universitetslektor Turid Bie ved Institutt for Sosialfag.

Bryter ned fordommer

Etter det de kjenner til, er det få andre utdanningsinstitusjoner som har tilsvarende tverrfaglig prosjekt. Førsteamanuensis Aud Torill Meland forteller at studentene gir svært gode tilbakemeldinger om prosjektet.  Evalueringer viser at de har stort læringsutbytte av undervisningen, samtidig som betydning av å arbeide sammen på tvers av utdanningene fremheves.

Faglærerne ved de to instituttene mener at prosjektet bidrar til respekt for hverandres utdanninger og profesjoner, og dermed bryter ned eventuelle fordommer. 

Et sterkt og viktig tema

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til NRK at han håper endringer i rammeplanene for de berørte utdanningene skal gi økt kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn.

– Studentene skal kunne identifisere særskilte behov hos enkeltbarn; identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. De skal på bakgrunn av faglige vurderinger kunne iverksette nødvendige tiltak. Det er helt avgjørende at de som jobber med barn har kunnskap om hvordan de skal oppdage og forebygge overgrep og vold. Vi har nå endret innholdet i lærerutdanningene for å gjøre det tydeligere at det er noe alle skal lære, sier Røe Isaksen til NRK.

Til høsten skal Universitetet i Stavanger i gang med prosjektet på nytt. Vold og seksuelle overgrep mot barn vil også denne gang være viktige og sentrale tema.


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim