MENY

Studiestøtten skal fortsatt økes

Studenter har nesten like god økonomi som andre unge dersom studiestøtten regnes som inntekt, men de oppgir likevel å ha større problemer enn i 1998 med å mestre økonomien. – Vi vil fortsette å øke studiestøtten, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Statistisk sentralbyrå (SSB) la i dag fram en undersøkelse av studentenes levekår i 2005. Den er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen viser at studentene har nesten like mye å rutte med som andre unge dersom man behandler studielånet som en ”inntekt” og sammenligner med samme typer husholdninger. Ni av ti studenter arbeider i løpet av året og de har høyere inntekter enn i 1998. Noen grupper studenter oppgir at de har likevel større problemer med å mestre økonomien i 2005 enn i 1998. Blant enslige i aldersgruppen 20-24 år har studenter 18 prosent lavere disponibelt beløp enn andre enslige på samme alderstrinn.

– Vår regjering har som et klart mål å prisjustere studiestøtten, noe den forrige regjeringen ikke foreslo. Vi har indeksregulert støtten i de to siste budsjettene, og vil fortsette å øke studiestøtten i årene som kommer, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

– Regjeringen vil at flest mulig gjennomfører studiene på normert tid, og vil legge til rette for dette. Studentene bør følge planlagt progresjon. Det er gledelig at 87 prosent oppgir at de studerer på heltid. De fleste sier også at de arbeider ved siden av studiene. Det gir studentene verdifull arbeidserfaring og lettere tilgang til arbeidslivet når de er ferdige med studiene, sier Djupedal.

Undersøkelsen omfatter studenter som studerer minst 50 prosent av tiden. Gjennomsnittsalderen på studentene har økt med to år siden 1998 til 28 år. Seks av ti studenter er kvinner. 7 prosent bor hjemme hos foreldrene.

For alle studenthusholdningene sett under ett, har boutgiftene økt med 42 prosent i tidsrommet 1998-2005. I undersøkelsen svarer 86 prosent av dem som leier privat, at de ikke ønsker å bo i studentbolig selv om de hadde hatt mulighet til det. Dette til tross for at studentboligene er rimeligere å leie.