MENY

Styremøte torsdag 13. juni 2013

Torsdag 13. juni blir det styremøte ved Universitetet i Stavanger. Møtet holdes ved Aalborg Universitet, København.

På møtet skal styret blant annet diskutere revidert strategi for Universitetet i Stavanger og foreløpig fordeling av statlig finansiering 2014.

Revideringen av strategidokumentet har sin bakgrunn i eiers styringssignaler fra 2012. Kunnskapsdepartementet
(KD) mener styret bør arbeide for å få fram universitetets profil og satsinger i strategi og virksomhetsmål.

Institusjonene i universitets- og høgskolesektoren har fått større frihet til selv å fastsette virksomhetsmål og styringsparametre, og KD ønsker en bedre samordning av målstrukturen i institusjonenes ulike planer.

I tillegg er UiS blitt medlem i European Consortium of Innovative Universities (ECIU) og ønsker å utvikle en tydeligere profil i tråd med kjennetegnene til institusjonene i konsortiet.

Statlig finansering
I og med at statsbudsjettet ikke er klart, baserer forslag til budsjettfordeling seg på en 3-årig prognose som beregner et anslag på statlig bevilgning til UiS i 2014 på 1091,6 mill. Dette er en nominell økning totalt på 43 mill. (4,1 prosent) sammenlignet med endelig budsjettfordeling for 2013.

Universitetsdirektøren vurderer budsjettet for 2014 å være stramt, og tar en hensyn til reelle aktivitetsøkninger på utdanning (studieplassøkninger) og at det forventes en høyere lokal lønnsvekst (4,3 prosent) ved UiS i 2013 enn det Kunnskapsdepartementet vanligvis kompenserer for, innebærer budsjettforslaget en realnedgang fra 2013 til 2014 totalt sett.

Studieplassøkninger
Universitetsdirektøren har i budsjettforslaget for 2014 funnet rom for å bevilge i underkant av 13 millioner som følge av studieplassøkninger som blir videreført fra statsbudsjettet for 2011 samt fra revidert nasjonalbudsjett for 2012.

Det foreslås videre å sette av 7,5 millioner av forventede økte huskostnader som følge av vedtatte nybygg med byggestart 2013. Tilsvarende beløp ble avsatt/omdisponert for 2013.

Universitetsdirektøren foreslår også å sette av om lag 11 millioner av bevilgningen for 2014 til å støtte opp om de to tverrgående strategiske satsningene «undervisning og læringsmiljø» og «økt ekstern finansiering». 

I tillegg avsettes 1 million til oppbygging av et fond for stimulering av kommersialiseringsaktiviteten ved UiS.

Ti nye doktorgrader
Ti nye kandidater har forsvart sine avhandlinger ved UiS og vil bli kreert til doktor på styremøtet.

Margareth Kristoffersen kreeres til philosophiae doctor på avhandlingen «Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: Om å fortsette i sykepleien. En studie av livsforståelsens betydning for sykepleieres utøvelse av sykepleien».

Margrethe Jernes kreeres på avhandlingen «Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen».

Rui Máximo Esteves kreeres på avhandlingen «Cluster Analysis for Big Data and Failure Detection».

Hildegunn Støle kreeres på avhandlingen «Interjections in Late Middle English Play Texts: A Multi-Variable Pragmatic Approach».

Liv-Helen Heggland kreeres på avhandlingen «Patient participation in decision-making in surgical treatment».

Marianne Lorentzen kreeres på avhandlingen «Synthesis of PAH-metabolities to be used in Environmental Research».

Ove Mikkelsen kreeres på avhandlingen «Modelling of wind loads and wind-induced response of a long-span bridge in time-domain».

Pål Evensen kreeres på avhandlingen «Event Processing Applied to Streams of TV Channel Zaps and Sensor Middleware with Virtualization».

Yu Bai kreeres på avhandlingen «Collaborative work processes in Integrated oil & gas production environments: Development and Deployment of Integrated planning»

Jasper A. Agbakwuru kreeres på avhandlingen «Methods for Close-Visual Inspection of Pipelines in Muddy Water».

Se saksliste og dokument her.

 

Styret ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger har sitt neste møte 13.juni 2013 ved Aalborg Universitet.