MENY

Styremøte torsdag 3. oktober 2013

Torsdag 3. oktober blir det styremøte ved Universitetet i Stavanger. På møtet skal styret blant annet diskutere mulighetene for et nytt teknologisenter for petroleumsindustrien og finansiering av et eget toppforskningsprogram.

Universitetet i Stavanger er gitt en ny rolle og status i tre nye nasjonale sentre; Nasjonalt senter for økt oljeutvinning, SBBU-Senter for boring, brønn og økt utvinning og Roald Amundsen Petroleum Research Consortium; herunder Nasjonalt senter for Arctic Exploration.

For at UiS på en best mulig måte skal kunne levere de resultater som forventes, må laboratorier og andre fasiliteter til forskning og utvikling utvides. Styret skal derfor drøfte mulighetene for et nytt teknologisenter, som skal planlegges i tett samarbeid med industrien.

Et nytt teknologisenter på Campus Ullandhaug vil bestå av laboratorier, undervisningsrom, kontorer, kurslokaler og møteplasser for studenter, professorer og fagfolk fra industrien. Industrien skal også kunne bruke laboratoriefasiliteter i nybygget. Det er utarbeidet et skisseprosjekt som vil bli lagt fram for styret.

I forslaget til vedtak blir styret bedt om å gi ledelsen ved UiS mandat til å arbeide videre med planene for teknologisenteret.

Toppforskningsprogram og stimuleringsmidler
I sak US 68/13 inviteres styret til å gå inn for å søke Universitetsfondet for Rogaland om åtte millioner kroner i året i fem år til et toppforskningsprogram ved UiS og 0,4 millioner kroner i året i fem år til stimuleringsmidler for forskningsbasert innovasjon. Toppforskningsprogrammet skal bidra til å styrke universitetets posisjon i utlysingen av nasjonale Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og prosjekter i European Research Council.

UiS’ styre vedtok i juni 2012 (US/52 Forskningen ved UiS – en statusrapport) å opprette et eget toppforskningsprogram nettopp for å utvikle flere miljøer som kan hevde seg i nasjonal og internasjonal konkurranse om forskningsmidler – og prestisje. Styret bes nå om å gi fullmakt til rektor, som i samråd med universitetsdirektøren, kan få utarbeide faglige kriterier for tildelinger fra toppforskningsprogrammet ved UiS.

Universitetsdirektøren anbefaler samtidig at styret går inn for å søke Universitetsfondet om økonomisk støtte til et toppforskningsprogram ved UiS og til stimuleringsmidler for forskningsbasert innovasjon.

Delårsregnskap og budsjettforslag for 2015
På styremøtet vil universitetsdirektøren også legge fram regnskapsrapport per 31.08.2013 for UiS til orientering for styret. Delårsregnskapet viser et positivt driftsresultat på 4,1 mill., herunder 16,1 mill. relatert til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. Utviklingen innen den eksternfinansierte delen av virksomheten synliggjør fortsatte utfordringer med å oppnå et ønsket nivå på finansieringen.

I saken blir styret også bedt om å godkjenne forslag til omdisponering av budsjettmidler på 11,3 mill. tidligere avsatt til institusjonelle fellestiltak/strategiske satsinger samt energi 2013. Omdisponeringene vil blant annet gå til IT-investeringer, stipendiatboliger, innovasjon og entrepenørskap i studieporteføljen, studentaktiv læring, en egenandel til nytt idrettsanlegg i tilknytning til Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, samt inventar i nye lokaler til UiS etter- og videreutdanning i Måltidets Hus.

Sak US 65/13 gjelder innspill til departementet om satsingsforslag innenfor og utenfor bevilgningsrammen for 2015. Universitetsdirektøren foreslår følgende prioriterte budsjettsatsninger utenfor rammen for 2015; 55 millioner kroner til strategiske satsingsområder, 698 millioner til bygg, infrastruktur og vitenskapelig utstyr og 28,6 millioner kroner til endring i studieporteføljen og antall studentplasser.

I forslagene til de strategiske satsingsområdene ligger 20 millioner kroner til nye stipendiatstillinger, samt 35 millioner kroner til satsing på nettbasert læring og e-campus, flere robuste forskningssentre og nasjonalt kompetansesenter for samfunnssikkerhet og beredskap. I forslaget til satsing på bygg, infrastruktur og utstyr ligger nybygg på Arkeologisk museum, nytt teknologisenter, påbygg på Hulda Garborgs hus, husleiekompensasjon for nye bygg og vitenskapelig utstyr.

Andre saker på styremøtet
Noen av de andre sakene på styrekartet gjelder endringer i styringsparameter, resultater og resultatmål (strategi 2020), studieporteføljen ved UiS og studentopptaket 2013/2014, evalueringen av styrer på fakultets- og instituttnivå, og retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstillinger.

Se saksliste og dokumenter her

Syv nye doktorgrader
Syv nye kandidater har forsvart sine avhandlinger ved UiS og vil bli kreert til doktor på styremøtet.

Dag Husebø kreeres til philosophiae doctor på avhandlingen «Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikk-undervisning – Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og grunnskolefaget RLE».

Lucas-Adam Griffith kreeres på avhandlingen «Structuring Neighbourhood Space – An investigation into the Production of Neighbourhood Space as Planned, Practised, and Lived in Post-Industrial Norway».

Andrea Bagi kreeres på avhandlingen «Effekt av lav temperatur på biologisk nedbrytning av hydrokarboner i marin miljø».

Arunyoti Sarkar kreeres på avhandlingen «Offshore Wind Turbines Supported by Monopiles – Installation Technology, a Passive Damper and a Study on the Breaking Wave Induced Vibration».

Sindre Høyland kreeres på avhandlingen «Sikker arbeidspraksis i tverrfaglige kirurgiske team – modellutvikling og validering».

Nejm Saadallah kreeres på avhandlingen «Scheduling Drilling Processes With Petri Nets».

Kumuduni Prasangika Abeysinghe kreeres på avhandlingen «A novel approach to surfactant flooding under mixed-wet conditions».

Styrerommet

Torsdag 3. oktober blir det styremøte ved UiS. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.