MENY

Styremøte UiS 22. november 2007

Styret ved Universitetet i Stavanger behandlet blant annet fordeling av statlige midler og studentopptak på møte torsdag 22. november. Sakene gikk gjennom med mindre endringer.

Styret ved UiS var i dag samlet til møte, og behandlet blant annet intern fordelingen av de foreløpige statlige tildelingene for 2008 på tilsammen 725 millioner kroner.

I følge universitetsdirektørens forslag til vedtak får alle de tre fakultetene realvekst i finanstildelinger for neste år.  Forslaget innebærer følgende fordeling: 146, 6 millioner kroner til Det humanistiske fakultet, 137,9 millioner kroner til Det samfunnsvitenskapelige fakultet og 119,4 millioner kroner til Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Særskilte satsinger
Det er også satt av midler til særskilte satsinger: 850 000 kroner til videreføring av  kurstilbud i universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte, 600 000 kroner til miljø-og klimakvoter, en million kroner til kvinneinitierte prosjekter og 2,2 millioner kroner til alumni og karrieresenter. UiS-direktøren forslo også å opprette en prosjektstilling til etablering av læringsstøttesenter. Saken ble enstemmig vedtatt.

UiS vil neste år ha en total økonomiforvaltning på 835 millioner kroner.

Støtte til studentaktiviteter

Styret gikk også inn for en total tildeling på 2,2 millioner kroner til studentaktiviteter i tråd med forslag til vedtak. Blant annet får Studentorganisasjonen,StOr, en million kroner, Folken 400 000 kroner, og fadderordningen og Ugå 100 000 kroner hver i støtte fra UiS til sine aktiviteter. Vedtaket ble noe justert, etter innspill fra styremedlem Kjetil Clementesen. UiS fortsetter også støtten til SiS sportssenter med 4 millioner kroner for neste år.

Studentopptak ved UiS
En av sakene som skapte debatt var sak 122/05 Studentopptaket 2007. Utdanningsdirektør Kristofer Henrichsen ga styret en kort orientering om høstens studentopptak, som var betydelig bedre enn i 2006. Men, selv om prognosene for studenttall og studiepoengproduksjon peker riktig veg er det behov for en dimensjonering og gjennomgang av studieporteføljen ved UiS. UiS-direktøren foreslår å øke opptaksrammene med 10 % der det er grunnlag for det,  og nullopptak på studier med dårlig søking.  Forslaget ble vedtatt mot få stemmer og med to tilføyelser fra styremedlem Lene Fosshaug. I tilføyelsene ber styret om en full analyse av studieporteføljen med alt fra studieopptak, gjennomføring, studiepoengproduksjon og bruk av ressurser faglig og adminisitrativt, samt at opptaksprosessen for studieåret starter tidligere og sees i forhold til analysen av studieporteføljen.

Styret vedtok også iverksettelse av flere nye studier ved UiS, deriblant masterprogram i barnehagevitenskap, årsstudium i spansk og spesialisering i anvendt finans under masterprogram i økonomisk-administrative fag.

Det ble gitt en orientering om finansieringsutvalgets arbeid, status på arbeidet med rikrevisjonen og nytt om Stjernø-utvalgets arbeid. StOr orienterte innledningsvis om blant annet studentvalg og miljøuke, og tjenestemannsorganisasjonene ga en kort orientering om samarbeidsklima ved UiS som de karakteriserte som svært godt.

Styresakene kan leses her!