MENY

Styremøte ved UiS 10. april 2008

Sakene på styremøtet for Universitetet i Stavanger 10. april gikk gjennom i tråd med innstillingen fra universitetsdirektøren, med noen merknader.

Strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes presenterte et bakteppe for høringsutkastet for strategi 2009-2020 for styret før universitetsdirektør Per Ramvi inviterte styret til å komme med kommentarer til utkastet, som nå skal ut på bred høring internt og eksternt.

I sin presentasjon la strategi- og kommunikasjonsdirektøren vekt på hvordan det ved institusjonen har vært utvist en vilje og evne til nyskaping gjennom faglig utvikling som er unik både i universitetsoppbyggingen fram mot universitetssøknaden i 2003 og i årene etter.

- Når vi nå har staket ut utviklingsretning mot 2020, er det denne unike nyskapingsevnen som er utvist gjennom faglig utvikling som en integrert del av utdanning, forskning og formidling, vi vil bygge videre på, sa Selnes i sitt framlegg.

Lange tradisjoner
Universitetsdirektøren la også i sitt innlegg vekt på at strategiutkastet bygger på lange tradisjoner ved institusjonen om faglige initiativ, om selvtillit og om driv. Videre sa han at dersom UiS på en god måte greier å utvikle sine totalaktiviteter innen så vel forskning, utdanning og nyskaping i samarbeid med omgivelsene, vil UiS bli et godt universitet, som er attraktivt både for studenter så vel som for samfunns- og næringsliv.

Universitetsdirektøren trakk deretter fram nyskaping som et stikkord som best bærer med seg både historien og fremtiden for UiS som utdannings- og forskningsinstitusjon.

I sine kommentarer til høringsutkastet for strategi for UiS 2009-2020 tok styret blant annet opp viktigheten av internasjonale forskningspartnere, bredden i definisjonen av nyskapingsuniversitetet og innholdet i visjonen, samt satsingsområder.

Høringsutkastet for strategi 2009-2020 sendes nå på høring internt i organisasjonen og til StOr. Andre relevante høringsinstanser er IRIS, SIS, Universitetsfondet/Stavanger-regionen Næringsutvikling, NHO, LO lokalt og eventuelt andre etter forslag fra fakultet og institutt. Høringsfristen er satt til 19. mai, og styret skal behandle strategidokument for UiS 2009-2020 for endelig beslutning i sitt møte 12. juni.

Stjernø-høring og studieportefølje
På styremøtet ble også høringen til Stjernø-innstillingen NOU 2008:3 Sett under ett gjennomgått. Universitetsdirektøren ga først en kort gjennomgang av hovedpunktene før styret kom med sine merknader. Styremedlem Christina Ullenius var blant annet opptatt av kapittelet om styring og enhetlig ledelse, samt formidlingskomponenten.

I saken ”Gjennomgang av studieportefølje – opptak, studiepoengproduksjon og undervisningsressurser 2006-2007” trakk universitetsdirektøren sitt forslag til vedtak til fordel for nytt forslag framsatt av styremedlem Lene Fosshaug. Styret vedtok å ta saken om studieportefølje til orientering, samtidig som universitetsdirektøren ble bedt om å komme med en konkret handlingsplan i samarbeid med fakultetene på områder som gjennomstrømming, muligheter for økt samkjøring mellom nivåer i studieprogram, fordypningskomponenten, nedlegging av ressurskrevende fag og emner, og faglig-pedagogiske utviklingsprogram. Dette skal behandles på styremøtet i oktober.

Videre ble sak om opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS vedtatt med mindre merknader.

Administrerende direktør Anna Aabø i IRIS la fram årsberetning for IRIS og økonomidirektør Kai Brekke ved UiS la fram endelig årsregnskap for UiS 2007. Personaldirektør Halfdan Hagen presenterte årsrapport for helse- miljø og sikkerhetsarbeidet ved UiS for 2007.

Styret kreerte Siri Wiig og Kristin Helen Roll til doktor.

De fremlagte sakene kan leses her