MENY

Styremøte ved UiS 13. september 2007

Torsdag 13. september ble nytt styre konstituert ved Universitetet i Stavanger. Sakene som ble behandlet av det nye styret gikk gjennom i tråd med innstillingen fra universitetsdirektøren, kun med mindre merknader.

Den nye styrelederen Aslaug Mikkelsen ønsket velkommen til styremøte, sitt første i stolen som ny rektor ved UiS. 

Etter at det nye styret var konstituert holdt Mikkelsen en kort innledning om hvordan styret ved UiS arbeider og hun la i sin orientering vekt på viktigheten av ansvar og samhandling i styrets videre arbeid. Før behandlingen av sakene på sakskartet, fikk også SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger, StOr (studentorganisasjonen) og tjenestemannsorganisasjonene presentere seg for det nye styret. Alle takket for denne muligheten.

Ny strategiprosess
En av sakene styret behandlet var forslag til arbeidet med ny strategi for perioden 2009-2020. Universitetets strategidokument og fakultetenes handlingsplaner går ut i 2008. UiS må derfor starte prosessen med å utarbeide nytt planverk.

I den forbindelse er det utarbeidet et notat hvor alle i organisasjonen blir invitert til å delta i planarbeidet. Fremdriftsplanen legger opp til to parallelle prosesser som skal munne ut i en overordnet strategi for UiS for perioden 2009-2020, og treårige strategi- og handlingsplaner for fakultetene, insitutter og sentre. Disse skal behandles av styret i henholdsvis juni 2008 og november 2008. Styret sluttet seg til universitetsdirektørens innstilling om videre proess og fremdriftsplan med noen mindre endringer.

Tiltak for å få ned overforbruk
Styret ble også fremlagt UiS sitt halvårlige regnskapsresultat som viser et totalt overforbruk på 8.9 milioner kroner. Dette er 13,9 millioner kroner mer enn samme periode i fjor. Ved inngangen av året hadde UiS 25 millioner kroner i ubrukte midler.

Fakultetene har iverksatt og skal gjennomføre økonomiske tiltak for å få ned overforbruket. Saken ble tatt til orientering av styret som sluttet seg til universitetsdirektørens innstilling om forsert og økt aktivitet som resulterer i at ubrukte midler fra tidligere år blir redusert.

Styret ble også fremlagt saker om studentopptaket ved UiS, endret mandat for læringsmiljøutvalget ved UiS og redusert sykefravær ved organisasjonen. Under behandlingen av endring i mandatet for læringsmiljøutvalget hadde medlem Kjetil Clementsen en merknad om at læringsstøttesenter må gis særskilt oppmerksomhet i videre budsjettbehandling.

Styret kreerte følgende til doktor; Aud Solveig Nilsen, Erling E. Skavvås,Herimonja A. Rabenjafimanantsoa og  Ester M. V. Pereira.

 De fremlagte sakene med vedlegg, kan leses i sin helhet her