MENY

Styremøte ved UiS 14. juni

Sakene på styrekartet for møte i Styret for Universitetet i Stavanger 14. juni gikk gjennom i tråd med innstillingen fra universitetsdirektøren, med noen mindre justeringer.

Ivar Langen ønsket velkommen til styremøtet for siste gang som rektor. Også flere andre styremedlemmer møtte for siste gang.

Alle saker knyttet til regnskap ble vedtatt i tråd med innstillingene.

- Vi forventer dessverre et hvileskjær fra regjeringens side også neste år, og må innrette oss etter dette. Men vi jobber med uforminsket styrke med den eksterne finansieringen, understreket Per Ramvi i sin orientering.

Rammer for delegering, desentralisering, råd og utvalg
Styret skulle også ta stilling til universitetsdirektørens forslag til mandater og retningslinjer for ansvar og myndigheter, hvor det blant annet ble foreslått å:

 1) Åpne for delegering av utvidede fullmakter til instituttlederne på områdene eksterne relasjoner, disponering av budsjett- og oppdragsmidler, personalledelse og studiesaker.

 2) Åpne for desentralisering av funksjoner knyttet til daglig drift av fakultetet, studiesaker og servicefunksjoner vis a vis studentene, når ressurssituasjonen tilsier det.

3) Styrke fakultetsrådet gjennom nye rammebetingelser.

4) Opprette instituttråd i stedet for dagens programutvalg.

Anne Norheim reiste et utsettelsesforslag, men dette falt mot fire stemmer.

- Det har vært en viktig og god prosess i denne saken, men med bakgrunn i høringsuttalelsene mener jeg at saken bør overlates til det nye styret. Dette vil heller ikke skade saken, sa hun.

Fra Maiken Ims’ side ble det påpekt at det var det nåværende styrets oppgave å avslutte saken.

Saken ble enstemmig vedtatt. I vedtaket ble det, etter forslag fra prorektor Inge Særheim, gjort følgende omformulering i forhold til innstillingen: Programutvalgene utgår som en del av den formelle rådsstrukturen. Det opprettes instituttråd på instituttene.

FoU-utvalg
Styret har tidligere sluttet seg til at det opprettes et sentralt forskningsutvalg, som blant annet skal gi råd til styret om forskningsstrategi og nye forskningssatsinger og bidra til å utvikle gode rammevilkår for forskning ved UiS. Universitetsdirektøren ble samtidig bedt om å fremme forslag til sammensetning og mandat for utvalget. På styremøtet ble det, henhold, til innstillingen vedtatt at FoU-utvalget får følgende sammensetning:

Rektor, UiS, leder, (med prorektor som personlig vararepresentant)

Pro-dekaner for forskning ved alle fakultetene

En representant for IRIS oppnevnt av universitetsdirektøren etter forslag fra IRIS

En studentrepresentant oppnevnt av universitetsdirektøren etter forslag fra StOr

Mer informasjon:
Saksdokumenter til møtet 14. juni 2007 (pdf 2361 kb)