MENY

Styremøte ved UiS 15. februar 2011

På styremøtet tirsdag 15. februar vedtok Styret å sende saken om ansettelse av universitetsdirektør tilbake til innstillingsutvalget for ny vurdering. Styret vedtok også å opprette bachelorutdanning i rettsvitenskap og fikk ellers presentert gode tall for 2010 og gode prognoser for de neste tre år.

På styremøtet i dag vedtok Styret å sende saken om ansettelse av universitetsdirektør tilbake til innstillingsutvalget for ny vurdering. Følgende vedtak ble gjort i styresak US 14/11:

1. Styret fastslår at ingen av innstillingsutvalgets medlemmer er inhabile.
2. Styret ber innstillingsutvalget vurdere å levere ny innstilling.
3. Styret får alle underlagsdokumenter i saken og firmaet Delphi sine vurderinger.
4. En skriftlig redegjørelse knyttet til begrunnelsen for å utelukke nåværende direktør angitt som ”kandidatens samarbeidsegenskaper”.
5. Styret understreker viktigheten av at saker som er unntatt offentlighet faktisk unntas fra offentligheten, med særlig hensyn til de involverte parter.

Gode tall og prognoser
Som første store sak på styremøtet la universitetsdirektør Per Ramvi fram årsregnskapet for 2010, som viser et samlet driftsresultat på 21,6 millioner. Dette innebærer et overskudd totalt sett for bevilgningsfinansiert aktivitet, samt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Tilsvarende viste regnskapet for 2009 et samlet merforbruk på 11,3 mill. (Se styresak US 3/11)

Universitetsdirektøren vurderer at det gjennom 2010 har blitt utvist en bevisst budsjettdisiplin og nødvendig økonomisk styring og oppfølging av institusjonens aktiviteter på ulike nivå. Det er gjennom Bofu-prosessen gjort nødvendige grep, herunder et målrettet fokus på utviklingen i antall årsverk. Det registreres videre en økt bevissthet rundt konsekvenstenkning og risikovurdering i forbindelse med aktivitetsøkninger og sist, men ikke minst, generelt mer langsiktighet i planleggingen.

Bofu må fortsette
Etter universitetsdirektørens oppfatning har dette samlet bidratt til at årsresultatet ikke bare er i samsvar med tidligere anslag, men har i tillegg medvirket til at institusjonen har en tilfredsstillende økonomisk situasjon ved utgangen av 2010. Utover dette viser også utarbeidede 3-årige prognoser en positiv vekst for perioden 2011 – 2013.

- Vi kan nå så frukter av den pågående Bofu-prosessen. Prognosene framover viser en klar bedring. Samtidig er det viktig at Bofu-prosessen fortsetter i det gode sporet den er i, sa universitetsdirektøren under sitt framlegg av årsregnskapet for 2010. 

Flere av styremedlemmene gav tilbakemeldinger om at det var gledelig med gode tall og gode prognoser, samtidig som de understreket viktigheten av å holde fast ved den gode kursen.

Styret har bedt spesielt om at de ansatte blir takket for de gode resultatene.

Etablering av rettsvitenskap
På styremøtet ble etablering av bachelorprogram i rettsvitenskap vedtatt. Det nye tilbudet skal tilbys fra høsten 2011. I et brev fra Kunnskapsdepartementet er UiS tildelt 15 fullfinansierte studieplasser i rettsvitenskap. Tilbudet ved UiS vil ha særlig vekt på næringslivsjuss og offentlig forvaltning, med særlig fokus på helse- og sosialrett.

Det jobbes nå med å etablere en samarbeidsavtale om studiet mellom UiS, Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen og for en forhåndsgodkjenning av bachelorgraden som de tre første årene på integrert master i rettsvitenskap ved UiB. På sikt ser universitetsdirektøren også mulighet for at UiS kan få en femårig master i rettsvitenskap. (Se styresak US 6/11)

Studentboliger fram til 2020
Parallelt med UiS sitt arbeid med utviklingsplan for universitetets bygg og anlegg arbeider også Studentsamskipnaden (SiS) med planer for studentboliger. Planene er å ferdigstille ca 160 boligenheter nordøst på campus i løpet av 2011. Deretter vil SiS bygge 40 boliger i Sandnes, og et antall, ikke fastsatt, i Bjergsted. Med positive tildelinger fra departementet kan dette skje i 2013-2015.

Videre frem til 2020 ønsker SiS å bygge inntil 400 boligenheter på eller ved campus på Ullandhaug, eller over litt lengre tid om støttetilsagn fra departementet ikke kommer i det tempo som er ønskelig. SiS har nå 875 boligenheter fordelt på Mariero, Madlakrossen, Sandal, Mosvangen, Misjonshøyskolen, Stavanger sentrum og Ullandhaug. (Se styresak 27/11)

Endelig fordeling av statlig finansiering
Endelig tildeling fra Kunnskapsdepartementet ble mottatt ved eget tildelingsbrev 22. desember 2010. Tildelingen til UiS er i sum 1,060 millioner kroner høyere enn i den foreløpige fordelingen i St.prp.nr. 1, 2010, og er knyttet til styrking av lærerutdanningene. UiS er tildelt ekstra midler som følge av lærerutdanningsreformen, og har også fått ekstra midler til finansiering av følgegruppen for lærerutdanningene.

Etter behandlingen av foreløpig intern fordeling, i styresak 125/10, er det dessuten foretatt enkelte tekniske justeringer og omdisponeringer. For øvrig er 50 millioner kroner av Kunnskapsdepartementets samlede tildeling foreløpig ikke fordelt til institusjonene. (Se styresak US 4/11)

Studieportefølje
Styret vedtok også å la fakultetene få jobbe videre med utredning knyttet til oppretting, sammenslåing og omstrukturering av studier med virkning fra høsten 2012. Det humanistiske fakultetet ønsker en sammenslåing av bachelorprogrammene ved Institutt for kultur- og språkvitenskap til ett felles program. Dette gjelder Nordisk språk og historie, Historie, Engelsk språk og litteratur og Religionsstudier.

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet ønsker å etablere Masterprogram i journalistikk, Masterprogram i dokumentar og Master i Buisness and Operation Management, samt å omstrukturere de tre videreutdanningene Anestesisykepleie, Intensivsykepleie og Operasjonssykepleie, med sikte på etablering av et mastergradstilbud i sykepleie til akutt og/eller kritisk syke.

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetet ønsker å omstrukturere bachelorprogrammene i ingeniørfag etter fastsetting av nasjonal forskrift om ny rammeplan. (Se styresak US 5/11)

Andre saker
Det ble vedtatt en navneendring ved Det humanistiske fakultet: institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk bytter fra 1. august 2011 navn til Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS).

I tillegg til ovennevnte stod følgende saker også på sakskartet: Sammensetning av innstillingsutvalg ved ansettelse av instituttledere-/senterledere, Ny styringsordning - midlertidig vitenskapelig ansattes deltakelse i institutt-/senterstyrer, Utlysning av stilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiS, Ny utlysning av stilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag - Det samfunnsvitenskapelige fakultet, valg og oppnevning av styremedlemmer og Årsmelding for Klagenemnda 2010.

Kreeringer av Philosophiae Doctor: Olga Gjerald, Liang Yan, Bjarte Reidar Furnes, Marie von der Lippe, Kjersti Lundetræ, Riana Steen, Unn Højgaard á Lað, Terje Leenhart, Thor Erik Nøkland og Inga-Britt Lindh.

Saker som var unntatt offentlighet var ny utlysning av stilling som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi - Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, ansettelse i åremålsstilling av dekan ved Det tekniske- naturvitenskapelige fakultet og ansettelse i åremålstilling som universitetsdirektør, samt Styrets egenevaluering.

Her finner du saksdokumentene til styremøtet

Her er universitetsdirektørens presentasjon av utvikling på UiS 2005-2010

Les også: UiS tilbyr rettsvitenskap