MENY

Styremøte ved UiS 20. desember 2007

Sakene på styrekartet for møte i Styret for Universitetet i Stavanger 20. desember gikk gjennom i tråd med innstillingen fra universitetsdirektøren, med noen mindre justeringer.

På årets siste styremøte la Økonomi- og virksomhetsdirektør Kai M. Brekke fram første del av saken ”Rapport 2007 – Planer 2008”, om mål for UiS kommende år. Rapportdelen i plandokumentet, med rapporteringsfrist til departementet 1. mars 2008, vil bli forelagt styret i egen sak i februar. Styret godkjente virksomhetsmål og styringsparametere med resultatmål for 2008 slik disse framkommer i dokumentet Mål og planer 2008.

På styremøte informerte universitetsdirektøren om at eventuelle føringer i endelig fordeling av statlig finansiering for 2008 vil tas opp på styremøtet i februar, da endelig tildeling til UiS ikke forelå under dagens styremøte.

Framdrift for innovasjonssentrene
Forskningsdirektør Helge Ole Bergesen ved UiS orienterte om framdrift i etableringen av Senter for Innovasjonsforskning og Senter for Studententreprenørskap. Ifølge forskningsdirektøren har gaven på 50 millioner kroner fra familien Gjedebo til grunnforskning ved Senter for Innovasjonsforskning utløst et stort engasjement i forskningsmiljøene. Ved Senter for Studententreprenørskap er daglig leder ansatt og det arbeides med en portal for kommunikasjon mellom studenter og bedrifter.

Videre vedtok styret utkastet til institusjonelle prosedyrer for behandling av forskningsetiske saker ved UiS og utkastet til Mandat for det forskningsetiske utvalget ved UiS og IRIS.

Status for strategiprosessen
Styret ble også orientert om universitetets strategi for randsonevirksomhet av universitetsdirektøren og status for arbeidet med ny overordnet strategi for UiS for perioden 2009-2020. Det er nå gjennomført strategimøter på alle institutter og sentre, der UiS-ledelsen har deltatt. Den videre strategiprosessen deles inn i en innspillfase, en høringsfase og en vedtaksfase, der første fase varer fram til 14. mars 2008.

Styret kreerte Per Meldahl og Anne Nevøy til doktor.

De fremlagte sakene med vedlegg, kan leses i sin helhet her