MENY

Styremøte ved UiS 23. oktober 2007

Sakene på styrekartet for møte i Styret for Universitetet i Stavanger 23. oktober gikk gjennom i tråd med innstillingen fra universitetsdirektøren.

Økonomi- og virksomhetsdirektør Kai M. Brekke la fram regnskapsrapport for 2. tertial og årsprognose for 2007. På grunn av høy aktivitet er det for perioden et overforbruk på 10 millioner kroner ved UiS. Dette er 23,9 millioner høyere enn ved samme periode i 2006. Årsprognosen for 2007 er pr 2. tertial et totalt overforbruk på 15-20 millioner kroner. Overforbruket dekkes inn av ubrukte midler fra tidligere år.

På dagens styremøte fikk Styret også en orientering om bevilgninger til UiS i statsbudsjettet.

Styret skulle også ta stilling til en fremtidig organisering av etter- og videreutdanning, konferanser og nettbaserte tjenester ved UiS. En utredning som gjelder disse virksomhetsområdene har vært til høring i organisasjonen.

Styret sluttet seg til følgende vedtak:
1. Etter- og videreutdanningsaktivitetene ved UiS organiseres i en egen enhet med intraprenører som skal betjene instituttene /sentrene. Den sentrale enheten ledes av en dekan med faglig kvalifikasjoner.
2. Konferansevirksomheten flyttes til strategi- og kommunikasjonsavdelingen.
3. Nettbaserte tjenester (NettOp) organiseres som i dag.
4. De personalmessige endringer gjennomføres i samsvar med omstillingsavtalen inngått mellom tjenestemannsorganisasjonene og arbeidsgiver 7. januar 2002.

Styret kreerte Astrid Skaathun og Jan Aage Aasen til doktor.

De fremlagte sakene med vedlegg, kan leses i sin helhet her.