MENY

Styremøte ved UiS 28. februar 2008

Sakene på styremøtet for Universitetet i Stavanger 28. februar gikk gjennom i tråd med innstillingen fra universitetsdirektøren, med noen mindre merknader.

Universitetsdirektør Per Ramvi presenterte forslag til de viktigste strategiske komponentene i utviklingsretning for UiS 2009-2020, som er idégrunnlag, visjon og verdier, basert på innspill og presentasjoner i strategiprosessen.

Utfordre og utforske
Universitetsdirektøren foreslo for styret å beholde den nåværende visjonen ”Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente, vinne innsikt og finne visdom, til beste for samfunn, studenter og ansatte” som idégrunnlag.

Videre foreslo universitetsdirektøren at den beste og mest dekkende visjonen for UiS 2020 vil være: ”UiS skal være det nasjonalt ledende nyskapingsuniversitetet, kjent for fremragende undervisning og internasjonalt anerkjent forskning på utvalgte områder”.

Direktøren la deretter fram forslag om følgende verdier som viktige og riktige for prioriteringer i forhold til faglig utvikling og samhandling: Kvalitet og relevans, nyskaping og innovasjon, samarbeid og internasjonal orientering, integritet og troverdighet, engasjement og fellesskap.

Styret hadde noen kommentarer til forslagene. Blant annet poengterte styremedlem Christina Ullenius viktigheten av å ha en egen profil, mens Bjørn Kvalsvik Nicolaysen var opptatt av forankring av strategiprosessen på alle nivå i organisasjonen. Styret kom ellers med positive tilbakemeldinger på forslagene og tok saken til orientering.

Forpliktende samarbeid
Kunnskapsdepartementet har vedtatt nytt reglement for statlige høyskolers og universiteters forpliktende samarbeid med andre selskaper. Dette gjelder også forvaltningen av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer i slike selskaper.

I lys av dette er det satt i gang et omfattende arbeid ved UiS for å revidere interne rutiner for bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA). Disse skal erstatte tidligere rutiner for eksternt finansiert virksomhet (EFV).

I forbindelse med utarbeidelsen av de interne rutiner, er det behov for å fastsette interne retningslinjer for BOA som gir en presisering av ansvar og roller. Styret godkjente universitetsdirektørens forslag om å godkjenne de interne retningslinjene for BOA og for erverv av aksjer og direktøren fikk styrets fullmakt til å vedta de interne rutiner for BOA.

Risikostyring, studieprogram og finansiering
Av andre saker som ble behandlet på styremøtet var risikostyring ved UiS, der styret tok informasjon om risikostyring som metodisk verktøy til orientering.

Etter sin presentasjon av risikostyring ved UiS, presenterte økonomi- og virksomhetsdirektør Kai M. Brekke Rapport 2007, som styret også godkjente. Christina Ullenius savnet en oppdeling etter kjønn i rapporten, for bruk i det videre strategiarbeidet.

Styret tok også foreløpig gjennomgang av studieprogrammene til orientering. I april vil styret få presentert en mer helhetlig analyse da tallene for 2007 er klare.

Under styremøtet gav finansieringsutvalgets leder, Kjell Ursin-Smith, også en orientering om finansieringsutvalgets arbeid og styret sluttet seg til listen med prioriterte finansieringsobjekter ved UiS.

Styret vedtok endringene i sammensetning av det forskningsetiske utvalget, samt forslaget til ny sammensetning og mandat for det sentrale forskningsutvalget ved UiS.

Ressursdirektør John B. Møst la så fram sak om utvikling av støttefunksjoner og studentservice med anbefalinger til tiltak for bedring av kvalitet. Styret tok saken til orientering, med Lene Fosshaugs merknad om en avklaring rundt satsing på internasjonalisering.

De fremlagte sakene kan leses her