MENY

Styremøte ved UiS

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 23. april 2015 kl. 10.00.

På sakslista står blant annet en evaluering og justering av intern budsjettfordelingsmodell. En intern arbeidsgruppe fikk høsten 2014 i oppgave å foreta evalueringen og eventuelt foreslå forbedringer av denne. Nå foreligger forslagene som styret skal vedta.

På møtet vil det også bli orientert om stortingsmeldingen som handler om strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren, og som ble lagt fram like før påske. Denne legger opp til at ansatt rektor blir normalordningen ved norske universiteter og høgskoler. Universitetsdirektøren vil på styremøte fremme forslag om å holde på valgt rektor fordi en endring av styringsform nå vil komplisere arbeidet med fusjonen. Hvilken ordning som skal gjelde fra 01.01.2016 må framgå av fusjonsplattformen som skal vedtas av de to institusjonsstyrene. 

I forbindelse med at Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund er i fusjonsforhandlinger foreslås det for styret å forlenge fakultets- og instituttstyrer til utgangen av 2015. 

Studieporteføljen ved UiS utgjør nær 70 prosent av samlet virksomhet, og styret følger med på at porteføljen utvikles i tråd med universitetets strategi. Opptaksrammer og dimensjonering av studiene står sentralt i dette arbeidet. Det foreslås blant annet et vedtak om at studieprogram bare unntaksvis kan ha færre enn 20 opptaksplasser.

Styret blir også bedt om å vedta en etablering av en ny eksternt finansiert erfaringsbasert master i relasjonsbehandling med oppstart høsten 2015.

Medarbeiderundersøkelsen 2015, områdeutvikling for UiS og samarbeid med Technion er andre saker på lista.

Les saksdokumentene til styremøtet.

Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus ved Universitetet i Stavanger. 

Styremedlemmene ved UiS, våren 2014

Styret ved UiS møtes torsdag 23. april. På sakslista står blant annet: budsjettfordelingsmodellen, studieporteføljen og strukturreformen i universitets- og høgskolesektoren.