MENY

Styremøtet 7. mars 2013

På styremøtet ble rapporter fra 2012 og planer for 2013 gjennomgått, det strategiske arbeidet med studieporteføljen ble diskutert og revidert bachelorprogram i barnehagelærerutdanning ble vedtatt.

StOr rapporterte innledningsvis om en gledelig utvikling i antall studenter som er engasjert i studentpolitikk.

SiS rapporterte om situasjonen med studentboliger. Stavanger ligger fortsatt blant de laveste i landene på dekningsgrad av boliger til studenter. SiS følger spent med på at kommunen jobber for 1000 nye studentboliger på campus. Samtidig er studentsamskipnaden veldig skuffet over tildelingene fra Kunnskapsdepartementet.

Rapporter og planer
Universitetsstyret gikk gjennom rapporter fra 2012 og planer for 2013 (styresak 10/13). Blant de positive tendensene fra året som gikk, kunne universitetsdirektøren rapportere følgende:

 • UiS har fortsatt god tilstrømning av studenter. Særlig antall kvalifiserte søkere som har UiS som førstevalg økte i 2012.
 • Utvikling i det totale antallet studenter var i tråd med det styret har budsjettert med.
 • Det uteksamineres stadig flere doktorgradskandidater.
 • Tildelte midler fra Forskningsrådet økte.
 • Det har vært en solid kompetanseheving blant de faglig ansatte.
 • Arkeologisk museum oppnådde sine mål i kildesikringsarbeid, og har samtidig gjort museumssamlingene mer tilgjengelig for offentligheten.

Samtidig står universitetet overfor enkelte utfordringer:

 • Selv om tildelinger fra Forskningsrådet økte, ligger UiS fortsatt et godt stykke under målsetningen, på grunn av den skjeve fordelingen mellom de «nye» og de fire gamle universitetene.
 • Studiepoengproduksjonen per student falt med 2-3 % i fjoråret.
 • Antall vitenskapelige publiseringspoeng (523) gikk ned i 2012 sammenlignet med 2011. Samtidig er nivået høyere enn i 2009 og 2010.

UiS er inne i en viktig strategiprosess. Planene for 2013 er derfor forankret i realisering av viktige elementer i strategiplan 2020. Noen nøkkelpunkter i planer for inneværende år:

 • Tydeligere faglig profilering.
 • Stram økonomistyring.
 • Økt bruk av innovasjon og IT i undervisningen.
 • Videreutvikling av samarbeid med næringslivet.
 • Økt fokus på arbeidsmiljø og trivsel.
 • Videreutvikling av etter- og videreutdanningstilbudet.
 • Gjøre UiS kjent for fremragende forskning både nasjonalt og internasjonalt.
 • Intensivere internasjonaliseringssamarbeidet.

Arbeidet med studieporteføljen
Universitetsdirektøren uttrykte bekymring for at UiS vedtar nye utdanninger uten forankring i overordnet strategi eller økonomisk bærekraftighet (styresak 12/13). En intern arbeidsgruppe ledet av prorektor og med deltagelse av dekanene har arbeidet med en modell for strategisk utvikling av studieporteføljen siden 2011.

Styret tar saken til etterretning og ber universitetsdirektøren videreføre arbeidet. Vedtaket ble endret til å ekskludere siste del av vedtaket hvor styret opprinnelig ba direktøren "(...) iverksette de tiltak som er foreslått i saken." 

Bachelorprogram i barnehagelærerutdanning
Det humanistiske fakultet søkte om etablering av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning. Programmet er endret fra bachelorprogram i førskolelærerutdanning til barnehagelærerutdanning i henhold til nye nasjonale retningslinjer. Programmet ble vedtatt med oppstart høsten 2013 (styresak 13/13). Institutt for førskolelærerutdanning endrer samtidig navn til Institutt for barnehagelærerutdanning. Endringen trer i kraft 1. august 2013.

Flere klagesaker
Klagenemda sin årsmelding viser at antallet klagesaker økte betraktelig i 2012, til 55 totalt. Økningen skyldes hovedsakelig at antall juksesaker er mer enn fordoblet, fra 9 til 22. Det samfunnvitenskapelige fakultet har nesten en fordobling i antall klagesaker, mens de to andre fakultetene har hatt en liten nedgang.

Andre saker
Det ble vedtatt endelig fordeling av statlig finansiering 2013 (styresak 11/13) og revisjon i eksamensforskriftene (styresak 14/13).

11 doktorgradsstipendiater ble formelt kreert:

 • Tildeling av graden philosophiae doctor - Kjersti Balle Tharaldsen (SV)
 • Tildeling av graden philosophiae doctor - Ingeborg Foldøy Solli (SV)
 • Tildeling av graden philosophiae doctor - Roy Endré Dahl (TN)
 • Tildeling av graden philosophiae doctor - Sissel Haugdal Jore (TN)
 • Tildeling av graden philosophiae doctor - Frøydis Vasset (SV)
 • Tildeling av graden philosophiae doctor - June Junge (HUM)
 • Tildeling av graden philosophiae doctor - Pei Cheng Chua (TN)
 • Tildeling av graden philosophiae doctor - Pradeep Soni (TN)
 • Tildeling av graden philosophiae doctor - Klara Øverland (HUM)
 • Tildeling av graden philosophiae doctor - Liv Almås Carlsen (TN)
 • Tildeling av graden philosophiae doctor - Aruoture V. Omekeh (TN)