MENY

Styremøtet ved UiS 1. desember 2011

På styremøtet ble mål og planer for 2012 presentert. Styret drøftet også foreløpig statlig bevilgning og fakultetenes og Arkeologisk museums handlingsplaner. En viktig sak på styremøtet var dessuten fusjonen mellom Senter for atferdsforskning og Lillegården kompetansesenter.

Da det i Stortingsmelding 18/2010 i fjor kom fram at det skulle opprettes et nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, ble det, etter politisk press, pekt på at både Senter for atferdsforskning (SAF) ved UiS og Lillegården kompetansesenter kunne være aktuelle kandidater. Nå har Kunnskaps-departementet konkludert og løsningen blir at SAF og Lillegården skal fusjoneres til en enhet ved UiS, som får navnet Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

På styremøtet ble organiseringen av dette nasjonale senteret drøftet. UiS ønsker å organisere senteret på samme måte som Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret). Faglig og administrativ styring ønskes lagt til UiS, med Utdanningsdirektoratet som samarbeidspartner og oppdragsgiver for deler av virksomheten. Universitetsdirektøren skal inngå drøftinger med KD om en tilpasset avtale, som senere skal presenteres for styret.

Mål og planer
På styremøtet ble også saken Mål, planer og risikovurdering 2012 - planlegging av universitetets aktivitet for 2012 lagt fram. Den overordnede målsettingen for UiS er å utvikle og høyne kvaliteten i de samlede aktiviteter og videreutvikle og trygge profilen som et innovativt og nyskapende universitet.

En målrettet innsats de siste årene har gitt sammenhengende studieløp innenfor en rekke fagområder samt gode muligheter til å fullføre utdanningen med doktorgrad på flere områder. Samtidig har det vært en god økning i vitenskapelig publisering som gjenspeiles på god uttelling i publikasjonspoeng. Satsing på internasjonalisering, som engelskspråklige studier, har gitt en økning i antallet engelskspråklige studenter.

Tross god forbedring i de faglige resultatene, er det ennå et stykke igjen til UiS er på nivå med de ”gamle” universitetene, og universitetet vil derfor fortsatt arbeide for å øke innsats og omfang på viktige områder for universitetsutviklingen.

Stramt budsjett
Styret fikk også en orientering om den foreløpige statlige bevilgningen til UiS for 2012, som er på 983,5 mill. Dette er en nominell økning totalt på 60,5 mill. Universitetsdirektøren vurderer budsjettet for 2012 å være stramt, tross nominell vekst.

I forslaget til intern fordeling for 2012 får fakultetene og Arkeologisk museum en realvekst i budsjettet i forhold til tildelingen for 2011. Men UiS er fortsatt i en omstillingsfase (Bofu) og ifølge universitetsdirektør John B. Møst vil ikke omstillings-behovet bli mindre i årene framover. Det økonomiske handlings-rommet ved enhetene vil bli redusert allerede i 2013 som følge av at en da må legge inn finansieringen av nye byggeprosjekter (SV-bygg, stort auditorium og nytt betonglaboratorium).

Universitetsdirektøren la i sitt forslag vekt på å tilføre ressurser til de to tverrgående strategiske satsningene som ligger i strategien 2011-2020. Blant annet skal det settes av en halv million kroner til øremerket tiltak for å bedre læringsmiljøet i 2012. I tillegg skal bevilgningen til Uniped-arbeidet økes fra 1,7 millioner til 2,5 millioner i 2012. Styrkingen av Forskningssekretariatet på til sammen 2,05 millioner kroner skal bidra til å intensivere arbeidet med å øke tilfanget av ekstern finansiering.

Forslagene til ytterliggere fordelinger som kom inn under møtet, skal behandles på styremøtet 1. mars 2012.

Handlingsplaner og SV-bygg
I saken om fakultetenes og museets handlingsplaner 2012-2014 vedtok styret at det trengs en harmoniseringsprosess mellom fakultetenes og instituttenes/sentrenes handlingsplaner. Satsing på IKT og samarbeid med UNIPED-miljøet (prosjektet Universitets-pedagogikk) er to områder som alle fakultetene prioriterer. Fakultetene og museet vil også arbeide for å øke den eksterne finansieringen, blant annet gjennom å utvikle nye etter- og videreutdanningstilbud, øke forskningssamarbeidet, øke kommersialiseringen og ved å finne flere eksterne finansieringskilder.

Andre saker på møtet var Forslag til personalpolitisk handlingsplan 2011-2014, Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2010-2011 og saken om ekstra høyde på SV-bygget. I sistnevnte sak vedtok styret at det planlagte SV-bygget får en ekstra 4. etasje, som betyr at bygget øker i areal fra 3818 kvadratmeter til 4520 kvadratmeter. Et større bygg vil lettere løse samlokaliserings-utfordringen for SV-fakultetet. 

Sakene på styremøtet ble vedtatt med mindre endringer, bortsett fra saken om budsjett, hvor det ble lagt fram forslag som skal behandles senere.

Nye doktorer
Yuan Song, Henning Severson og Nikolett Sipöcz ble kreert til Philosophiae Doctor (Ph.d.) av styret.

Mer informasjon:
Saksliste og vedlegg