MENY

Styremøtet ved UiS 1. mars 2012

På styremøtet ble 983,5 millioner kroner i statlig finansiering fordelt internt. Styret godkjente rapporter og planer for 2011-2012 og vedtok Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet for UiS 2012-2014. Styret vedtok også strategier for videre utvikling av studieporteføljen.

På styremøtet ble det vedtatt intern fordeling av statsfinansiering for 2012 (styresak 6/12) gitt i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet av 21. desember 2011 . Totalt ble 983,5 millioner kroner fordelt. I tillegg vedtok styret en oppjustering på 2,2 millioner for Humanistisk fakultet til følgegruppen for lærerutdanningsreformen.

De største postene var Felles ressurssenter (270,5 mill.), Humanistisk fakultet (187,2 mill.), Samfunnsvitenskapelig fakultet (182,4 mill.) og Teknisk-naturvitenskapelig fakultet (169,3 mill.).

Styret godkjente også universitetsdirektør John Møsts forslag til omdisponering av 3 millioner kroner til støtte for utviklingen av Sentre for fremragende forskning (SFF) til å omfatte alle de tre initiativene (SEROS, Core og økt oljeutvinning).

Rapporter og planer
Styret godkjente Rapport og planer 2011-2012 (styresak 07/12) og pekte særlig på en del viktige områder for videreutviklingen av UiS som universitet. John Møst fremhevet fortsatt god studenttilstrømning,  utvikling i det samlede studenttallet, økte midler til forskning og utvikling fra EU og forbedring av arbeidet ved Arkeologisk museum som områder der universitetet har oppnådd gode resultater.

Universitetsdirektøren fremhevet også områder der UiS står foran utfordringer, derav omfanget på tildelte midler fra Forskningsrådet, antall uteksaminerte doktorgradskandidater og antall utvekslingsstudenter.

I det inneværende året vil styret og ledelsen har særlig fokus på realisering av viktige elementer i strategiplan 2011-2020.

Universitetet har utstrakt samarbeid med Stavanger Universitetssykehus (SUS). Med utgangspunkt i dette samarbeidet med SUS vil UiS innen relativt kort tid kunne etablere en kiropraktorutdanning.


Styret sluttet seg til ”Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet for UiS 2012-2014” (styresak 08/12). I tildelingsbrev for UiS 2011 står det at alle institusjoner skal opprette Råd for samarbeid med arbeidslivet. Rådet ved UiS er ledet av rektor Marit Boyesen. I motsetning til flere andre institusjoner i utdanningssektoren har dette rådet utarbeidet en handlingsplan innen den fristen Kunnskapsdepartementet satte for arbeidet.

Nye studier 2013
Styret ble orientert om fakultetenes søknader om utredningstillatelse for nye studier og endringer i studieporteføljen (styresak 10/12). Totalt vil endringene kunne resultere i etabling av åtte masterprogrammer og ett bachelorprogram. Disse endringene vil, dersom de blir godkjent, tre i kraft høsten 2013.

Det er søkt om utredningstillatelse for:

Det humanistiske fakultet:

Etablering av Master i utdanningsvitenskap
Etablering av Master i dans: Dance Education as Artistic Practice and Research – Teaching and Learning in Dance as Embodies Reflective Practice.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Etablering av Bachelor i Natur og kulturveiledning, 180 sp (NHS)
Etablering av Master i Serviceledelse, 120 sp (NHS)
Etablering av Master i Sosiologi, 120sp (IMKS)
Etablering av Master i Tverrfaglig veiledning, 120sp (IS)
Etablering av Master i Prehospital Critical Care (IH)

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:

Etablering av Master i teknologi - Naturgassteknologi
Etablering av Master i teknologi – Reservoarteknologi
Utredning av framtidig programstruktur for fakultetets ph.d.-utdanning

UiS og Misjonshøgskolen har blitt enige om å utvikle et felles bachelorprogram, Religion, kultur og globalisering. Planen var å starte studiet i 2012, men enkelte uenigheter mellom partene har gjort at prosessen har blitt utsatt. Styret vedtok at saken skal behandles etter normalprosedyre for utdanning med planlagt oppstartet høsten 2013.

Plagiatsaken
Saken om anklage om plagiat (styresak 09/12) ble tatt opp på styremøtet. En tidligere masterstudent ved Teknisk-naturvitenskapelig fakultet har anklaget en av de vitenskapelig ansatte ved fakultetet for å ha kopiert store deler av masteroppgaven hans inn i en konferanseartikkel. Forskningsetisk utvalg ble innkalt for å vurdere anklagen og konkluderte med at det utvilsomt foreligger plagiat. Ledelsen ved UiS har på bakgrunn av dette besluttet at det bør nedsettes et granskingsutvalg med eksterne sakkyndige for å avklare om det foreligger brudd på forskningsetikkloven. Saken er håndtert i henhold til institusjonelle prosedyrer, og styret sluttet seg til fremgangsmåten som er beskrevet i sakspapirene.

Andre saker
Styret vedtok Retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid (styresak 11/12), implementering av «modell for strategisk utvikling av studieporteføljen ved UiS» (styresak 12/12) og endringer i valgreglementet (styresak 15/12).

Ny forskrift for graden philosophiae doctor (styresak 13/12) ble vedtatt. Styret ba universitetsdirektøren sørge for eventuelle overgangsordninger. Styret merket seg at universitetsdirektøren har mottatt innspill etter høringsrunden som kan
gjøre det nødvendig å endre forskriften §5.1 Vilkår for opptak og §5.5 Tvungen avslutning.

Styret ba universitetsdirektøren om nødvendig fremme endringssak for styret etter høring i organisasjonen.

I tillegg ble årsrapporter for 2011 fra Forskningsetisk utvalg (styresak 27/12) og programområdene for forskning (styresak 28/12) tatt til orientering.

Nye doktorer
Det ble tildelt ni nye doktorgrader under styremøtet. Følgende ble kreert til Philosophiae Doctor (med fakultet i parantes):

Helle Asgjerd Oltedal (SV)

Abbas Barabadi (TN)

Anne Elisabeth Dahle (HUM)

Alf Reidar Nilsen (TN)

Jon Espen Skogdalen (TN)

S. M. Samindi M. K. Samarakoon (TN)

Reza Rostami Ravari (TN)

Amr Ramzy Abass Kataya (TN)

Birgit Vignes (TN)

 

Fullstendig saksliste med vedlegg til styremøtet finner du her.