MENY

Styremøtet ved UiS 10. juni 2010

På styremøtet i dag ble endelig årsregnskap for 2009 godkjent. Styret fikk også en orientering om regnskapet så langt i 2010. Tallene viser at høye lønnskostnader fortsatt utgjør en stor post i budsjettet, som gjør at det blir lite igjen til øvrige driftskostnader og investeringer.

Regnskapet pr. 31.12.2009 viser et driftsresultat på -11,3 millioner kroner. Dette medfører et merforbruk samlet sett for bevilgningsfinansiert aktivitet samt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Tilsvarende viste årsregnskapet for 2008 et samlet mindreforbruk på 7,1 millioner kroner.

Inntektene totalt har økt med 36,3 prosent fra 2006 til 2009, mens inntekten fra departementet i perioden har økt med 24,9 prosent. I samme periode har kostnadene samlet økt med 35,9 prosent, og hvor lønnskostnadene alene har økt med 43,6 prosent.

Den viktigste aktivitets- og kostnadsdriveren ved UiS er derfor lønnskostnader på totalt 669,7 millioner kroner, som er en økning på nærmere 17,8 prosent i forhold til 2008.

Universitetet i Stavanger har i hovedsak nådd målsettingene i 2009 innenfor sektormålene som er satt for sektoren. Det vil imidlertid bli en stor utfordring å nå egne strategiske mål for strategiperioden frem mot 2020 innenfor de eksisterende økonomiske rammene. Det er derfor satt i gang et arbeid med å lage en plan for balansert omstilling for utvikling (Bofu).

Prognoser for 2010
Universitetsdirektøren orienterte deretter styret om regnskapsrapporten for 1. tertial 2010 og årsprognose 2010. Regnskapet pr. 30.04.2010 viser et driftsresultat på -2,4 millioner kroner. Dette innebærer et merforbruk samlet sett for bevilgningsfinansiert aktivitet samt bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Tilsvarende viste regnskapet pr. 1. tertial 2009 et samlet merforbruk på 10,1 millioner kroner.

Det totale kostnadsnivået pr. 1. tertial 2010 ligger på tilnærmet samme nivå som på samme tidspunkt i 2009. Institusjonens lønnskostnader viser en økning på 7,1 millioner tilsvarende 3,0 prosent sammenlignet med 1. tertial 2009.

Prognosen synes å vise at HUM, SV og AM isolert sett har innrettet sin virksomhet til å kunne gå i økonomisk balanse i 2010. HUM makter imidlertid ikke å ta inn fjorårets merforbruk. TN har fortsatt ubalanse i driften og forventer et merforbruk i 2010 på 4,1 millioner.

Universitetsdirektøren vurderer at årsprognose på bevilgningsfinanisert virksomhet for 2010 anslagsvis vil beløpe seg til et merforbruk på 3,5 - 5 millioner kroner.

Nye grunnskolelærerutdanninger
I styremøtet ble det også vedtatt etablering av to nye grunnskolelærerutdanninger, Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Grunnskolelærerutdanning 5-10, ved UiS.

I Stortingsmelding nr 11 (2008-2009) Læreren – rollen og utdanningen foreslo Regjeringen at dagens allmennlærerutdanning fra studieåret 2010-2011 skal erstattes av ny grunnskolelærerutdanning differensiert i to hovedretninger.

I juni i fjor vedtok styret at UiS skulle kunne tilby to lærerutdanningsløp ved UiS, et fra 1.-7. skoletrinn (GLU1) og et fra 5.-10. skoletrinn (GLU2). De nye studieprogrammene starter opp høsten 2010

Samarbeid nordover
I styremøtet ble det også vedtatt at Universitetet i Stavanger ønsker et forpliktende og formelt faglig og administrativ samarbeid med Høgskolen Stord-Haugesund. Rektor og direktør fikk fullmakt til å delta i forprosjektene initiert av Høgskolen Stord-Haugesund, for å vurdere en eventuell sammenslåing av de to institusjonene.

Styret fikk så en orientering om søkertall for UiS 2010 som viser at i det lokale opptaket har de internasjonale programmene økt med hele 35 prosent flere søknader. De andre programmene har en økning på om lag to prosent fra i fjor. I Samordna opptak har UiS gått tilbake med 6,6 prosent primærsøkere sammenliknet med 2009, men universitetsdirektøren er i hovedsak tilfreds med årets søkertall. UiS har aldri hatt flere søkere totalt sett.

Ressursdirektør John B. Møst orienterte styret om det nye studenthuset som skal bygges. Studenthuset får eget teknisk rom og et areal på 650 kvadratmeter. Bygget skal stå ferdig til semestertsart 2011.

Guillermo R.C. Gorrin, Oddny Judith Solberg, Ida Buch-Iversen, Jawad Raza, Kristoffer Wigestrand Eriksen og Stephen J.M. Sollid ble dessuten kreert til Philosophiae Doctor.

Øvrige saker ble vedtatt med mindre endringer.

Les mer:
Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 10. juni 2010
Språkfag ble lagt ned
Sammensetning av fakultets- og instituttstyrer på UiS