MENY

Styremøtet ved UiS 25. november 2010

Styret vedtok på styremøtet torsdag 25. november at Institutt for økonomi og ledelse endrer navn til ”Handelshøgskolen ved UiS”. De andre sakene ble vedtatt med mindre endringer.

Bofu
I Bofu-saken viste universitetsdirektør Per Ramvi til at de økonomiske prognosene nå er mer optimistiske enn tidligere. Mange sentrale prosjekter har blitt initiert for å skaffe til veie arbeidsverktøy for planlegging og oversikt. De faglige enhetene har fulgt opp krav som er stilt, men de er ikke i mål, og prosessene må følges opp i 2011. Prosessen til nå viser at bedre langsiktig planlegging er nødvendig.

- Utsiktene er mer optimistiske enn da Bofu ble iverksatt og det er gode prognoser for økonomien de neste to-tre årene. Etter første året av den treårige prosessen er nedgangen i årsverk på 14,1. Dessuten har 12 ansatte søkt om sluttpakker, noe som utgjør 10-11 årsverk. Hvis vi holder dette nivået videre er allerede halvparten av Bofu-målsettingen om å ta ned rundt 50 årsverk sikret.Tilbakemeldingen har enhetene tyder på at Bofu nå gjennomsyrer alt planarbeid, forklarte Ramvi.

Han anslår at UiS’ overskudd vil være på rundt ti mill. kr. i 2010.

Flere styremedlemmer sluttet seg til Ramvis positive utsikter. Også styremedlem Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, som pekte på at utviklingen går i rett retning.

- Vi snakker i større grad enn tidligere om de samme tingene og organisasjonen er mer samkjørt, sa Kvalsvik Nicolaysen.

Både han og styremedlem Christina Ullenius mener imidlertid at styret ikke bør utelukke oppsigelser for å nå Bofu-målene, men rektor Aslaug Mikkelsen oppfordret sterkt til å se på andre former for bemanningsplanlegging. Styret vedtok å innføre bemanningsplaner for alle enheter for perioden 2012-2016 og systemer for vurdering og prioritering av utdanninger.

Strategi 2011-2020
Strategidokumentet var oppe til i styret. Universitetsdirektør Per Ramvi konstaterte at strategien er av relativ ny dato. Det var heller ikke lagt opp til store revideringer i dokumentet.

- Tilbakemeldingene viser at utviklingsideen vår er godt satt i organisasjonen og bør videreføres. Forskning skal fortsatt ha høy prioritet, men også kvalitet i utdanningen skal ha høyere prioritet, sa Ramvi.

Styret vedtok to tverrgående satsingsområder for handlingsplansperioden 2012-2012 innen a) læringsmiljø og utdanning og undervisning og b) ekstern finansiering.

Budsjett
I budsjettsaken vedtok styret fordeling av statlig finansiering på 922 mill. kr. for 2011. Den interne fordelingen av statlige midler gir overordnede rammer for enhetene og danner grunnlaget for enhetenes videre budsjettprosess. Vedtaket gir alle enhetene, bortsett fra sentraladministrasjonen, en realvekst i budsjettet i 2011 i forhold til tildelingen for 2010. Styret vedtok også at det skal settes av midler til fremtidige bygg- og IT-investeringer.

Etablering av studier
Følgende studieprogrammer ble vedtatt etablert ved Det humanistiske fakultet med oppstart høsten 2011: BA-program i utøvende musikk, BA-program i utøvende musikk med integrert PPU og MA-program i utøvende musikk. Samtidig vedtok styret å legge ned følgende studieprogrammer ved samme fakultet: BA-program i utøvende musikk, klassisk, BA-program i utøvende musikk, jazz og MA-program i utøvende musikk, klassisk.

Handelshøgskolen ved UiS
Styret vedtok at Institutt for økonomi og ledelse endrer navn til ”Handelshøgskolen ved UiS” (på engelsk ”UiS Business School) med virkning fra 1. januar 2011.

UiS og MHS skal samarbeide

Styret ga, på anbefaling fra en arbeidsgruppe med fagpersoner fra UiS og Misjonshøgskolen (MHS), sin tilslutning til et mer forpliktende faglig samarbeid mellom UiS og MHS. Gruppen anbefaler at det utredes felles studietilbud mellom MHS og UiS innen feltet ”Religion, kultur og globalisering”. Utredningsansvaret legges til Det humanistiske fakultet med leveringsfrist 3. juni 2011.