MENY

Styremøtet ved UiS 28. oktober 2010

På møtet i dag fikk styret en orientering om forslag til statsbudsjett og prognose fram til 2014. En av de største utfordringene for UiS framover vil være å tilpasse virksomheten til veksten i antall studenter som følger av statsbudsjettet 2011.

Forslaget til budsjettildeling for 2011 gir UiS en nominell budsjettvekst på 7 prosent og en realvekst på 3,9 prosent. Realveksten fra 2010 til 2011 for UiS kommer først og fremst som følge av gode produksjonsresultater, både knyttet til utdanning og forskning. I tillegg kommer økte bevilgninger til etablering av 80 nye studieplasser, samt videreføring av 80 studieplasser bevilget i revidert nasjonalbudsjett i 2009.

- Universitetet i Stavanger har den høyeste resultatveksten i sektoren, sa en fornøyd universitetsdirektør, samtidig som han framholdt at BOFU-prosessen må fortsette tross gode budsjetter.

I den tre-årige prognosen som ble presentert kom det tydelig fram at UiS, på tross av et godt budsjett for 2011, fortsatt ikke vil ha oppnådd et tilfredsstillende økonomisk handlingsrom i 2013/2014 uten gjennomføring av planene i BOFU.

I tillegg til å tilpasse virksomheten til veksten i antall studenter som følger av statsbudsjettet, må UiS også finne økonomisk rom for videreutvikling av forskningsaktiviteten og forskerutdanningen. Fortsatt fokus på omstilling og omstrukturering av virksomheten, samt økt fokus på å skaffe ekstern forskningsfinansiering vil være viktige tiltak for å møte disse utfordringene.

Omstrukturering av studier
I sak om etablering, omstrukturering og nedlegging av studier berømmet universitetsdirektøren fakultetene for godt arbeid i beste BOFU-ånd.

Styret vedtok å etablere bachelorprogram i matematikk og fysikk, masterprogram i matematikk og fysikk og Master Program in Offshore Field Development Technology, alle ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Sistnevnte masterprogram skal etableres i samarbeid med Gubkin Russian State University of Oil and Gas.

Ifølge dekan Per Arne Bjørkum forutsetter etableringen av Masteren i Offshore Field Development Technology ekstern finansiering.

Ved teknisk-naturvitenskapelig fakultet ble det samtidig vedtatt å legge ned bachelorprogram i matematikk med spesialiseringer i fysikk og data, bachelorprogram i teknisk realfag med spesialiseringer i teknisk fysikk og energi- og petroleumsteknologi, samt masterprogram i realfag med teknologi med spesialiseringer i matematikk og kjemi, matematikk og fysikk, og teknisk realfag.

Ved det samfunnsvitenskapelige fakultet vedtok styret å omstrukturere masterprogram i helsevitenskap med følgende etableringer: spesialisering i psykisk helsearbeid, spesialisering i aldring og aldersdemens og spesialisering i rusproblematikk. De tre videreutdanningene med samme navn ble samtidig nedlagt. Styret vedtok også å endre navn på masterprogram i kunst- og kulturvitenskap til masterprogram i kunst- og kulturstudier.

Ved det humanistiske fakultet vedtok styret å endre navn på ph.d i spsialpedagogikk. Det nye navnet er ph.d i utdanningsvitenskap.

Opptaksrammer
I sak om opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS studieåret 2011/2012, var universitetsdirektør Per Ramvi opptatt av at videre vekst må skje i takt med finansiering fra Kunnskapsdepartementet.

Ifølge universitetsdirektøren innebærer fakultetenes foreløpige forslag til opptakstall en samlet vekst på 400 studieplasser i forhold til 2010. Dette vil være studieplassøkninger utover det departementet gir basisfinansiering for.

Styret støttet hans forslag om å fastsette institusjonens totale opptaksramme slik at studenttallet ikke overskrider 8100 egenfinaniserte studenter i 2012. Ny sak om opptaksramme legges fram i novembermøtet.

Sensurfrister
I sak om frister for publisering av sensur etter eksamen, formidlet både universitetsdirektør og rektor at de hadde full forståelse for studentenes frustrasjon når det gjaldt forsinket sensur.

Studentrepresentant Kathe-Mari S. Hansen og prorektor Egil Gabrielsen var blant styremedlemmene som hadde innvendinger til saken. Blant annet ble departementets tolkninger av loven og formuleringen ”tre uker” diskutert.

Styret vedtok blant annet å be fakultetene om å arbeide med seks punkter for tiltak for å motvirke forsinket sensur. Styret vedtok også å be universitetsdirektøren iverksette arbeidet med å utforme et system for dagbøter ved forsinket sensur. Styret gav universitetsdirektøren fullmakt til å vurdere iverksettingstidspunktet.

Det siste vedtaket i saken ble vedtatt mot fire stemmer. Vedtaket gjaldt utvidet sensurfrist for eksamener i enkelte spesifikke emner som har mange studenter.

Smith-Solbakken fortsetter
På styremøtet i dag ble det også vedtatt at Marie Smith-Solbakken fortsetter som instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS. Hun er tilsatt i en ny fireårig åremålsstilling fra 1.1.2011.

Medlemmene i styret fikk også en kort presentasjon av Iparks aktiviteter av administrerende direktør Terje Handeland før leder for Senter for innovasjonsforskning, Ragnar Tveterås, ga styret en kort presentasjon av deres virksomhet.

Øvrige saker på styremøtet ble vedtatt med mindre endringer.

Les Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 28. oktober 2010

Les også:
UiS klar resultatvinner i statsbudsjettet for 2011