MENY

Styremøtet ved UiS 9. juni 2011

Det var gode tall det sittende styret fikk presentert på sitt siste møte, som også var det siste styremøtet for universitetsdirektør Per Ramvi. Regnskapsrapporten for 1. tertial 2011 viser et overskudd på 6,9 millioner.

På samme tid i fjor hadde UiS et underskudd på 2,4 millioner. Sett i sammenheng indikerer utviklingen i lønnskostnader, lønnsandel og antall årsverk at igangsatte Bofu-tiltak ved enhetene nå begynner å reflekteres økonomisk. Den positive utviklingen fortsetter dermed i 2011.

Universitetsdirektøren understreker likevel at det må holdes et jevnt trykk på gjennomføringen av Bofu-planene for å kunne opprettholde ønsket og nødvendig framdrift i prosessen. Det vises i denne sammenheng til at det nylig har gått ut nytt tilbud om frivillige sluttordninger.

Styret tok framlagt regnskap for 1. tertial 2011 og årsprognose til orientering. Etter forslag fra styremedlem Christina Ullenius vedtok styret også at Bofu skal videreføres med uforandret kraft.

Gode prognoser
I US 66/11 ble prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2011-2014 lagt fram for styret til orientering. Ifølge prognosen for 2011 forventes det et overskudd på 5-10 mill. kroner. Prognosen for 2011-2014 tyder på lavere lønns- og driftskostnader ved fakultene de neste tre årene.

Lønnskostnadene i 2015 anslås å bli om lag 10,5 millioner lavere enn anslått i prognosen i oktober 2010, først og fremst grunnet forventet permanent lavere premiesats til Statens Pensjonskasse (SPK).

Huskostnadene (leie og energi) anslås å bli 10,3 mill lavere i 2014 enn anslått i prognosen i oktober 2010. Først og fremst grunnet vedtaket om et nybyggalternativ som er betydelig rimeligere enn først anslått.

Ifølge universitetsdirektøren viser prognosene at Bofu har hatt effekt. 

Årsregnskap 2010 og bemanningsplaner
På styremøtet ble også Årsrapport for 2010 med regnskap lagt fram. Styret godkjente endelig årsregnskap 2010 som viser et samlet overskudd på 21,6 millioner kroner.

Styret ble videre orientert om status for arbeidet med utvikling av bemanningsplaner, som er en viktig del av Bofu-prosessen. Utfordringene knyttet til framtidig bemanning vil være store, blant annet som følge av flere naturlige avganger. 

Styret vedtok at det skal utarbeides bemanningsplaner etter et helhetlig system og at likestillingsaspektet skal vektlegges. Universitetets bemanningsplaner for perioden 2012-2016 skal legges fram for styret til orientering i desember 2011.

Husleie for nytt SV-bygg og endring i eksamensforskrift
Styret har tidligere vedtatt å bygge et nytt bygg for Det samfunnsvitenskapelige fakultet. I sak US 68/11 ble styret informert om reduksjon i husleien for nytt SV-bygg. Ifølge universitetsdirektøren er nytt SV-bygg et godt prosjekt, og den siste runden om husleie har gitt en ytterliggere gunstig situasjon.

Det er dessuten en rimelig mulighet for at det i framtiden vil kunne være mulig å leie seg inn i OD-bygget med henblikk på en strategisk integrasjon med fagmiljøene lengre sør på campus.

Forskrift om eksamen ble sist revidert i mars 2010. Mindre endringer i administrative rutiner og praksis har gjort det ønskelig å oppdatere forskriften på enkelte punkter. Blant annet har studieretten til studenter som tas opp til videreutdanning ikke vært regulert i forskriften. Denne studentgruppen tas nå inn i forskriften.

Styret vedtok å endre eksamensforskriften, og endringene trer i kraft straks. 

Omstrukturering av PhD-program, ny master og Executive MBA-program
I saken om omstrukturering av eksisterende PhD-program i informasjonsteknologi til å inkludere fagområdet matematikk og fysikk, vedtok styret å etablere matematikk og fysikk som nytt studieområde på PhD-nivå.

Styret vedtok også å etablere et masterprogram i bore- og brønnteknologi med internasjonalt opptak for oppstart høsten 2010.

Etter styrets godkjenning skal det dessuten arbeides videre med en studieplan for et Executive MBA-program med tanke på etablering som etter- og videreutdanningstilbud ved Handelshøgskolen UiS/UiS Pluss. Endelig utredning blir sannsynligvis lagt fram for styret medio oktober, slik at studiet kan starte opp våren 2012.

Kvalitetssystem og nytt valgstyre
På styremøtet behandlet styret også ulike endringer i kvalitetssystemet ved UiS. Blant annet vedtok styret å endre Læringsmiljøutvalgets navn til "Kvalitets- og læringsmiljøutvalget". Det skal også skilles klarere mellom utvikling og sikring av studiekvalitet på den ene siden, og utvikling og bruk av kvalitetssystemet på den andre.

I sak om oppnevning av valgstyre ved UiS for perioden 1.8.11-31.7.15 ble følgende medlemmer valgt: Førsteamanuesis Ivar Austovoll (TN, leder), universitetslektor Dag Torvanger (HF, nestleder), stipendiat Anita Berge (HF), Grete Lillehammer (AM) og seniorkonsulent Kirsten Sikveland (SV). Som 1. varamedlem ble Anne Norheim (SV) oppnevnt og som 2. varamedlem seniorrådgiver Dennis Aske (FRES).

Medarbeiderundersøkelse og søkertall
Organisasjonspsykolog Gunhild Bjaalid ved Personalavdelingen gav styret en orientering om medarbeiderundersøkelsen 2011 og oppfølgingen av denne. Som i 2009 viser resultatene at de aller fleste ansatte, på de fleste områder opplever UiS som en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

Styret ble også orientert om søkertallene til Samordna opptak, lokalt opptak og internasjonalt opptak ved UiS for 2011. UiS har rekordstor søkning til sine studier.

Råd for samarbeid med arbeidslivet
I US 89/11 vedtok styret å etablere et sentralt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Rådet skal utvikle en strategi for samarbeid med arbeidslivet, som skal vedtas av styret og inngå i Handlingsplan for kommunikasjon og samfunnskontakt.

Fagmiljøer, institutter og fakulteter blir nå bedt om å etablere eller videreutvikle fora med representanter fra den bransjen de utdanner til. Disse foraene skal bidra i utvikling av/kvalitetsheving i gradsstudier, frivilllig bruk av praksisopphold i utdanningen og andre relevante formål.

Styret sluttet seg også til at UiS Pluss i samarbeid med fakultetene etablerer relevante fora for broker- og markedskontakt.

Eierskapsmeldinger
Saken US 90/11 omhandlet selskaper UiS har eierinteresser i. Styret fikk her en orientering om årsberetning og regnskap, samt revisjonsberetning 2010 for IRIS AS, Prekubator AS, Stavanger Helseforskning AS og Måltidets Hus AS.

Følgende saker ble behandlet i lukket møte: Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene og museumsstyret og Resultat av lønnsforhandlingene av avtroppende rektor og prorektors lønn.

Ansettelser i åremålstillinger
På styremøte ble det også gjort vedtak om ansettelse i følgende åremålstillinger:

Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet:
Ole Ringdal ble ansatt som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.
Per Skjerpe ble ansatt som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi.
Sven Ole Aase ble ansatt i ny åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for data og elektronikk.

Det samfunnsvitenskaplige fakultet:
Svanaug Fjær ble ansatt som instituttleder ved Institutt for sosialfag.
Kari Vevatne ble ansatt i ny åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for helsefag.
Jørn Varhaug ble ansatt som instituttleder ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag.

Det humanistiske fakultet:
Unni Vere Midthassel ble ansatt i ny åremålsperiode som senterleder ved Senter for atferdsforskning.

Thomas Laudal, Håvard Hansen og Nina Helgevold ble kreert til Philosophiae Doctor.

Øvrige saker på styremøtet ble vedtatt med mindre endringer.

Etter styremøtet ble det også klart at universitetsdirektør Per Ramvi går over i stilling som spesialrådgiver innen innovasjon og nyskaping fra 1. august 2011. Han vil ha sin arbeidsplass knyttet opp mot innovasjons- og kommersialiseringsmiljøet i Ipark med lokalisering i Prekubator.
 
Les mer:
Saksliste og vedlegg til møte i Styret for Universitetet i Stavanger 9. juni 2011