MENY

Styret behandler Bofu-plan

I styresaken om Balansert omstilling for utvikling (Bofu) legger universitetsdirektøren frem en handlingsplan med noen tiltak som får umiddelbar virkning og andre som krever mer utredning. Alle enheter omfattes av handlingsplanen.

- Universitetsutvikling med flere høyeregrads studier, doktorgradsstudier og mer omfattende forskning, er svært ressurskrevende. Vi har ikke vunnet fram hos nasjonale myndigheter og fått økt bevilgning på linje med de gamle universitetene. Derfor må vi nå frigjøre midler fra eksisterende aktiviteter for å sikre fremtidig kvalitet på de områder vi prioriterer høyest og har best forutsetninger for å lykkes med. Det er det Bofu handler om, sier universitetsdirektør Per Ramvi.

Universitetsdirektøren har de senere år lagt fram for styret en rekke saker som omhandler den økonomiske situasjonen ved UiS. Økonomiske trender og prognoser er bakgrunnen for institusjonsprosjektet Bofu.

For høyt aktivitetsnivå
Det treårige Bofu-programmet er initiert av universitetsdirektøren for å sikre framtidig robusthet og kvalitet i de tilbud og aktiviteter UiS prioriteter aller høyest. Gjennom strategiske vurderinger og prosesser skal det frigjøres og omstilles midler fra dagens aktiviteter til de høyest prioriterte områdene UiS ønsker å videreutvikle.

- Det totale aktivitetsnivået, uttrykt som lønnskostnader, er i dag for høyt. Stadig lavere andel faglige driftsmidler kan dermed utarme totalmiljøet. Dersom vi ikke får til aktivitetskutt og omstrukturering, vil dette over tid gå ut over faglig kvalitet og nødvendig infrastruktur, sier Ramvi.

Alle enheter ble bedt om å foreslå de tiltak de mente kunne gjennomføres i løpet av de neste tre år, og som vil medvirke til at UiS kan frigjøre midler til å realisere vedtatt strategi og handlingsplaner. I styresak 122/09 ble det ytterligere konkretisert hvilke økonomiske målsetninger og hvilke bemanningsreduksjoner styret anser nødvendig å få til i løpet av budsjettåret 2010

Innspill lagt til grunn
Universitetsdirektøren understreker at innspillene fra samtlige enheter ved UiS, samt innspill fra de to største tjenestemannsorganisasjonene (Forskerforbundet og Norsk Tjenestemannslag) er lagt til grunn. For å kvalitetssikre innspillene og få en uavhengig vurdering av disse, har universitetsdirektøren også engasjert Dovre Group AS (ved seniorkonsulent Kai M Brekke) som har utarbeidet et notat som følger saken. På denne bakgrunn har universitetsdirektøren utarbeidet en handlingsplan som ved implementering skal oppfylle de økonomiske krav som styret har stilt, heter det.

Dovre Group har også gjort en vurdering av universitetets utvikling fra 2005-2009 og påpeker universitetets høye aktivitetsnivå og ambisiøse planer:

-Dovre er bedt om å gi en ren økonomisk vurdering av kostnadsdriverne. Det er styret og ledelsen som velger strategier og utviklingsretning, sier universitetsdirektør Per Ramvi.

Han understreker at det hele tiden har vært klart for universitetsledelsen og styret at det er dyrt å utvikle et universitet med forskningsvolum.

– Uten økt bevilgning fra staten har styret valgt å allokere midler til den videre universitetsutviklingen på annen måte. Det tar tid å få resultater fra en slik satsing, men jeg viser nå likevel til rekordhøye tall for dr-gradskandidater (29) og vitenskapelige publiseringspoeng, og for NFR- og EU-prosjekter i 2009. Styret mener resultatene så langt er gode, framholder Ramvi.
Universitetsdirektøren mener den eksisterende statlige finansieringsmodellen gjør at UiS aldri får fullfinansiert forskningssatsingen.

– UiS og UiA har brukt mye tid på å prøve å overbevise departement og nasjonale beslutningstakere om å få finansiering på lik linje med de andre universitetene, uten å ha funnet gehør sentralt, poengterer Ramvi. Han vil fortsette å øve påtrykk ovenfor myndighetene i denne saken. Likevel understreker han at aktivitetsnivået er for høyt. Derfor må UiS konsolidere og vinne økt økonomisk handlingsrom for å kunne realisere strategier og handlingsplaner.

– Alternativet kunne vært å fortsette som høgskole i gavnet, og satse på de mest lønnsomme bachelor-utdanningene og droppe videre master- og doktorgradsutdanninger og annen forskningssatsing, men da ville vi bare være universitet i navnet, påpeker Ramvi.

I sakspapirene vises det til at Bofu-prosessen også må ses i lys av den politiske prosessen rundt ”samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon” (SAK) initiert av Kunnskapsdepartementet. Universitetsdirektøren mener at videre utvikling av vår faglige, så vel som administrative, virksomhet må vurdere mulige samarbeid med henblikk på økt kvalitet og arbeidsdeling.

Handlingsplan
På møtet skal styret ta stilling til en handlingsplan for balansert omstilling for utvikling 2010-2012, som er basert på innspill fra enhetene og vurderinger fra universitetsdirektøren.

Enkeltenhetenes tiltak følger i prioritert rekkefølge innen hver enhet:

Det humanistiske fakultet
1. Nedlegging av bachelor, årsstudier og fordypning i fransk, tysk og spansk, herunder nullstilling av opptaket fra og med høsten 2010. Omplassering av de ansatte.
2. Reorganisere og effektivisere lærerutdanningsporteføljen
3. Økning av opptaket på IMD.
4. Vurdere reduksjon av to årsverk i fakultetsadministrasjonen når punkt 1 og 2 er gjennomført.

Fakultetet må redegjøre nærmere for status i arbeidet innen 1. juni 2010, herunder hvilke forpliktende og konkrete tidsplaner en har for arbeidet i perioden fra til og med 2012. Det fremlegges til neste styremøte en plan for videre anvendelse av fremmedspråkkompetansen ved UiS. I forslaget står det videre at det fra HUM forventes en særskilt redegjørelse for status og videre framdriftsplan knyttet til omleggingen av lærerutdanningene, faglig og organisatorisk, står det i sakspapirene.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
• Fase ut kompetansehevingsprosjektet på helsefag.
• Redusere bemanning gjennom naturlig avgang med 8 faste stillinger.
• Planlegge og tilrettelegge for økt opptakskapasitet i sykepleie, herunder vurdere hvilken plass videreutdanningene skal ha i den samlede utdanningsporteføljen.
• Legge opp til mindre ressurskrevende praksisundervisning.

Det står videre at det forventes at arbeidet med å rasjonalisere utdanningstilbudet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fortsetter med overordnet mål om å redusere det samlede aktivitetsnivået ved fakultetet. Det forventes at fakultetets strategi om ytterligere utbygging av det totale tilbudet på master og ph.d.-nivå midlertidig legges bort inntil en kan vurdere samlet effekt av den pågående omstillingsprosessen og inntil en har sikret økt kapasitet i sykepleierutdanningen. Det samfunnsvitenskapelige fakultet bør i den forbindelse ha utarbeidet tydelige prioriteringer for sine fagstrategiske satsninger, står det.

Fakultetet må redegjøre nærmere for status i arbeidet innen utgangen av vårsemesteret 2010, herunder hvilke forpliktende og konkrete tidsplaner en har for arbeidet i perioden fram til og med 2012.

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
• Legge ned 10-15 enkeltemner, samt full omlegging fra 5 til 10 studiepoengsemner.
• Omorganisering av laboratorievirksomhet, herunder en kritisk gjennomgang av omfanget av laboratorieinnslag i de ulike ingeniørutdanningene med mål om ressursbesparing tilsvarende minimum 6 årsverk.
• Redusere staben gjennom naturlig avgang og redusert bruk av midlertidige ansatte.

Det forventes ifølge forslaget at fakultetet gjennomgår den samlede administrative organiseringen, og arbeidsdelingen ved fakultetet, herunder administrativ bemanning ved institutt for petroleumsteknologi. Videre forventes det at fakultetet organiserer det samlede administrative arbeidet i tråd de anbefalingene som ble gjort av arbeidsgruppe for fokusområde 7 i 2008 om å holde en mest mulig enhetlig administrativ struktur gjennom hele organisasjonen i fordeling av oppgaver og fullmakter.

Fakultetet må videre redegjøre nærmere for status i arbeidet innen 1. juni 2010, herunder hvilke forpliktende og konkrete tidsplaner en har for arbeidet i perioden fram til og med 2012.

Arkeologisk museum
• Redusere antall faste årsverk med 3 i 2010. Legge plan for reduksjon av ytterligere 4 årsverk innen utgangen av 2012.
• Utarbeide en plan for hvordan museet aktivt kan øke andelen ekstern finansiering.

Arkeologisk museum må redegjøre nærmere for status i arbeidet innen 1. juni 2010, herunder hvilke forpliktende og konkrete tidsplaner en har for arbeidet i perioden fram til og med 2012.

Sentrale staber
• Redusere bemanning ved Strategi og kommunikasjonsavdelingen med netto 0,6 årsverk fra og med 2009.
• Redusere bemanning ved Utdanningsavdelingen med 0,5 årsverk fra 2010.
• Redusere bemanning ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring med 0,4 årsverk fra 2010.
• Redusere antall årsverk finansiert over statsbevilgningen ved direktørens nærstab og i FoU-sekretariatet på 1,6 årsverk fra 2009.

Sentrale stabsenheter må redegjøre nærmere for status i arbeidet innen 1. juni 2010, herunder status, og videre framdriftsplan, for arbeidet med de institusjonsovergripende tiltakene i handlingsplanen.

NettOp
Det legges foreløpig ikke opp årsverksreduksjoner ved Nettopp.

UiS Pluss
UiS pluss fases ut av statsbevilget virksomhet og over til å være 100 % eksternt finansiert virksomhet som skal gi full egendekning og generere overskudd innen utgangen av 2012. Dette vil medføre en årsverksreduksjon på statlig bevilget virksomhet på 7,7 årsverk innen utgangen av 2012.

FReS
Det legges foreløpig ikke opp til årsverksreduksjoner ved FreS.
I forslag til tiltak i FReS står det at en årlig vil vurdere institusjonens investeringsbehov knyttet til IT, bygg og annen infrastruktur i forbindelse med den interne budsjettfordelingen.

Bemanningssituasjonen ved FReS, samt ved sentrale og fakultære administrative enheter må vurderes i forbindelse med sakene om organisering av eksamens- og internasjonal virksomhet ved UiS, heter det i sakspapirene.

Universitetsbiblioteket
Det legges ikke opp til årsverksreduksjoner ved Universitetsbiblioteket i forbindelse med Bofu.

Universitetsbiblioteket forventes å drive innenfor dagens budsjettrammer. Budsjettsituasjonen ved biblioteket foreslås vurdert årlig i forbindelse med den interne budsjettfordelingen.

Institusjonelle overgripende tiltak

Universitetsdirektøren foreslår å

1) Utarbeide og innføre institusjonelle retningslinjer for stillingskontroll innen 1. juni 2010.
2) Utarbeide en institusjonell ressursberegningsmodell for undervisning og forskning. Intensjonene i
universitetets retningslinjer for arbeidsplanlegging for vitenskapelig ansatte må konkretiseres og
implementeres fullt ut.
3) Utarbeide en konkret plan for samkjøring av utdanninger på tvers av fakultet/institutt, herunder
innføre system for ressursdeling når undervisningstjenester og –ressurser utveksles på tvers av
enheter.
4) Gjenoppta og realitetsbehandle sak om organisering av de administrative ressursene knyttet til
internasjonalisering.
5) Foreta en samlet gjennomgang og vurdere institusjonens totale omfang av eksamensaktiviteter,
med mål om å redusere samlet ressursbruk.

Mer informasjon:
Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 12. februar 2010
Språkfag opp i styret