MENY

Styret vil styrka CenSE

Styret vedtok i dag at Senter for berekraftig energi (CenSE) skal halde fram i si noverande form fram til sumaren. Ei arbeidsgruppe skal innan den tid greie ut korleis satsinga på berekraftig energiforsking kan styrkast.

Ei intern evaluering har vist at sidan 2009 ikkje har klart å oppfylle alle krava som UiS har satt til sine forskingssenter. Evalueringa av dette og andre senter var oppe til behandling under gårsdagens møte i universitetsstyret

Under diskusjonen vart det klart at korkje leiinga ved UiS eller styret ønskjer å leggje ned forskinga på berekraftig energi ved UiS. Tvert i mot var det stor semje om at målet er å få nytt og sterkare liv inn i denne satsinga.

Rektor la i si innleiing vekt på at forskarane i CenSE er svært dyktige. Dei har fått tilslag på fleire store prosjekt og skapt seg eit internasjonalt omdømme. På minussida har senteret ikkje klart å knytte til seg mange nok forskarar og andre fagmiljø innanfor berekraftig energi på UiS.

Universitetsdirektørens forslag for styret var at senteret ikkje skal fornyast i dagens form, men at ei arbeidsgruppe skal finne ut nye måtar å organisere og styrkje denne forskinga på.

Fleire styremedlemer meinte at det var feil å fjerne senterstatusen utan vidare. Studentrepresentant Eirik Faret Sakariassen la fram alternativt forslag om å forlengje statusen som senter til ny modell er vald, men det falt. I staden vart eit samla styre einige om dette vedtaket:

«CenSE fortset i si noverande form inntil ei arbeidsgruppe, som blir pekt ut av direktøren, har definert korleis vidare satsing på berekraftig energi kan gis nytt liv og styrkast framover». 

CenSE-logo